Home / Tag Archives: Bezrobocie młodych (page 3)

Archiwa: Bezrobocie młodych

Feed Subscription

Joanna Skrzydlewska na spotkaniu z Intergrupami Parlamentarnymi przedstawiła swój raport o bezrobociu młodych ludzi

Na spo­tka­niu z przed­sta­wi­cie­lami par­la­men­tar­nej Inter­grupy Związ­ków Zawo­do­wych oraz Inter­grupy Mło­dzieży Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego przed­sta­wiła klu­czowe zagad­nie­nia ... Czytaj dalej »

Raport Joanny Skrzydlewskiej na temat bezrobocia wśród młodzieży

Euro­po­seł Joanna Skrzy­dlew­ska zapre­zen­to­wała  na posie­dze­niu Komi­sji Zatrud­nie­nia i Spraw Socjal­nych swój “Raport w spra­wie zwal­cza­nia bez­ro­bo­cia osób mło­dych: moż­liwe roz­wią­za­nia”. ... Czytaj dalej »

Poseł Skrzydlewska o pomocy dla przedwcześnie przerywających edukację

Pod­czas dzi­siej­szego posie­dze­nia Komi­sji Zatrud­nia­nia i Spraw Socjal­nych prze­gło­so­wano opi­nię na temat przed­wcze­snego koń­cze­nia nauki. Pani poseł Skrzy­dlew­ska zło­żyła poprawki ... Czytaj dalej »

Scroll To Top