Home / Tag Archives: biuro poselskie

Archiwa: biuro poselskie

Feed Subscription

Dyżur w Aleksandrowie Łódzkim

W czwar­tek 29 maja zapra­szamy do Filii Biura Posel­skiego Joanny Skrzy­dlew­skiej, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, miesz­czą­cej się w Alek­san­dro­wie Łódz­kim przy ul. 11-go Listo­pada 3, na ... Czytaj dalej »

Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych [ZDJĘCIA]

Sto­wa­rzy­sze­nie na rzecz osób z zabu­rze­niami psy­chicz­nymi Nie­za­po­mi­najka w Głow­nie było współ­or­ga­ni­za­to­rem VIII edy­cji Woje­wódz­kiego Prze­glądu Twór­czo­ści Arty­stycz­nej Osób Nie­peł­no­spraw­nych: ... Czytaj dalej »

Reporterzy portalu lubiePO.pl z wizytą w biurze Joanny Skrzydlewskiej

Repor­te­rzy por­talu lubiePO.pl odwie­dzili biuro Joanny Skrzy­dlew­skiej, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego. Poni­żej link do artykułu. http://lubiepo.pl/parlamentarzysci-po/biuro-joanny-skrzydlewskiej/#comments 3 stycz­nia 2013 roku   Czytaj dalej »

Scroll To Top