Home / Tag Archives: Bruksela (page 7)

Archiwa: Bruksela

Feed Subscription

Klasa II A jedzie do Brukseli

Ucznio­wie z klasy II A XXXIII Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego w Łodzi wygrali kon­kurs Expressu Ilu­stro­wa­nego “Naj­faj­niej­sza klasa” i w nagrodę pojadą ... Czytaj dalej »

Promocja projektu „Łódzkie nabiera prędkości”

Za kilka dni, w Bruk­seli roz­pocz­nie się pro­mo­cja pro­jektu “Łódz­kie nabiera pręd­ko­ści”. Wystawa “Long Walk Expe­di­tion” (Długi marsz do wol­no­ści) ... Czytaj dalej »

Stażyści Joanny Skrzydlewskiej

Duże zain­te­re­so­wa­nie wśród stu­den­tów wywo­łała moż­li­wość odby­cia stażu w biu­rze Joanny Skrzy­dlew­skiej w Bruk­seli. Spo­śród osób, które zło­żyły swoje wnio­ski ... Czytaj dalej »

Głos Joanny Skrzydlewskiej w sprawie aktualnej sytuacji odnoszącej się do dyrektywy dotyczącej urlopu macierzyńskiego

  Panie Prze­wod­ni­czący! Panie Ministrze! Dziś po raz kolejny wra­camy do tematu urlo­pów macie­rzyń­skich. Myślę, że na kwe­stię urlo­pów macie­rzyń­skich ... Czytaj dalej »

Dziennikarze z województwa łódzkiego z wizytą w Brukseli

Na zapro­sze­nie poseł Joanny Skrzy­dlew­skiej w Bruk­seli gościli przed­sta­wi­ciele łódz­kich mediów. Była to kolejna z wizyt w ramach pro­gramu Euro­pej­skiej ... Czytaj dalej »

Przed mini sesją PE: Bruksela 22 – 23 czerwca 2011 r.

Pod­czas zbli­ża­ją­cej się mini sesji ple­nar­nej posło­wie zajmą się przy­go­to­wa­niami do posie­dze­nia Rady Euro­pej­skiej, w dniu 24 czerwca 2011 oraz ... Czytaj dalej »

Wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego

W zor­ga­ni­zo­wa­nej juz po raz kolejny wizy­cie stu­dyj­nej w Bruk­seli poseł Joanna Skrzy­dlew­ska gościła przed­sta­wi­cieli mediów z woje­wódz­twa łódz­kiego. Był ... Czytaj dalej »

Scroll To Top