Home / Tag Archives: budżet obywatelski

Archiwa: budżet obywatelski

Feed Subscription

Certyfikaty dla pomysłodawców realizowanych projektów budżetu obywatelskiego

Joanna Skrzy­dlew­ska wraz z mar­szał­kiem woje­wódz­twa Witol­dem Stęp­niem wrę­czyła ofi­cjalne cer­ty­fi­katy pomy­sło­daw­com zwy­cię­skich pro­jek­tów w Budże­cie Oby­wa­tel­skim Woje­wódz­twa Łódzkiego. Miesz­kańcy ... Czytaj dalej »

Projekty Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego wybrane

Naj­wię­cej gło­sów, bo pra­wie 69 tysiecy, odda­nych zostało z pomocą kart wrzu­co­nych do urn, dru­gim naj­po­pu­lar­niej­szym spo­so­bem oka­zało się gło­so­wa­nie ... Czytaj dalej »

Głosuj na projekty budżetu obywatelsklego. Jest z czego wybrać

Tylko do 31 paź­dzier­nika (włącz­nie) można oddać głos na pro­jekty budżetu oby­wa­tel­skiego woje­wódz­twa łódz­kiego. Pro­jek­tów nie bra­kuje, gło­su­jąc wybie­ramy nawet ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska: zachęcam do głosowania na budżet obywatelski

Do 29 wrze­śnia każdy miesz­ka­niec Łodzi może oddać swój głos na naj­cie­kaw­szy lub naj­bar­dziej potrzebny Łodzi pro­jekt, który zosta­nie sfi­nan­so­wany ... Czytaj dalej »

Inkubator organizacji pozarządowych dzięki budżetowi obywatelskiemu?

Poseł Joanna Skrzydlewska zgłosiła do łódzkiego budżetu obywatelskiego projekt miejskiego inkubatora organizacji pozarządowych. Może to być sposób na efektywne wsparcie działań najaktywniejszej części społeczeństwa obywatelskiego. Czytaj dalej »

Budżet obywatelski: ponad 850 złożonych wniosków

Do łódz­kiego budżetu oby­wa­tel­skiego łodzia­nie zło­żyli - według danych z ponie­działku 1 lipca - 857 wnio­sków na łączną kwotę 430 ... Czytaj dalej »

Składajmy projekty do budżetu obywatelskiego!

Skła­dajmy pro­jekty, które mogą zostać zre­ali­zo­wane w ramach budżetu oby­wa­tel­skiego. Ter­min mija już 28 czerwca. Aby zgło­sić pro­jekt nie trzeba ... Czytaj dalej »

Scroll To Top