Home / Tag Archives: Czujesz się obywatelem Europy (page 5)

Archiwa: Czujesz się obywatelem Europy

Feed Subscription

Unia Europejska pomaga mi w rozwoju - uważa Anna Gierczak

- Oczywiście, że czuję się obywatelką Europy - stwierdza p. Anna Gierczak w materiale przesłanym na nasz konkurs Europejski Rok Obywateli. - Wszystko, co zjednoczona Europa daje naszemu państwu pomaga mi w rozwoju i ułatwia życie wielu ludzi. Czytaj dalej »

Agnieszka Zielińska: do Unii Europejskiej wciąż się przyzwyczajam

- Jestem Euro­pejką. Pol­ska jest dla mnie naj­więk­szą war­to­ścią, tu się uro­dzi­łam, wycho­wa­łam i tę kra­inę kocham. Do Unii Euro­pej­skiej ... Czytaj dalej »

Aneta Sochacka: na mojej uczelni coraz więcej studentów z innych państw

Jestem studentką jednej z polskich publicznych uczelni i muszę przyznać, że to nie tylko polska szkoła, lecz ogólnoeuropejska - napisała do nas Aneta Sochacka. - Dzięki temu że nasz kraj jest członkiem Unii Europejskiej moja szkoła mogła się rozbudować i poszerzyć swoją ofertę kształcenia. Coraz częściej słychać w niej obce języki, widać młodych ludzi przyjeżdżających na wymianę studentów. Czytaj dalej »

Czy czuję się obywatelem Europy? Tak. Jak każdy zdrowo myślący człowiek

- Czy czuję się obywatelem Europy? Sądzę, że każdy zdrowo myślący człowiek jest w stanie realnie uzasadnić, że nim jest - napisał Mateusz Ciekała w naszym konkursie "Europejski Rok Obywateli". Zobacz jego wypowiedź na stronie skrzydlewska.eu Czytaj dalej »

Praca w krajach Europy: to najważniejsze dla Agnieszki Skrzypek

- Pyta­nie kon­kur­sowe brzmi: „Czy czu­jesz się oby­wa­te­lem Europy?”. Otóż tak czuję się peł­no­praw­nym oby­wa­te­lem euro­pej­skim. Na moją decy­zję wpły­nęło bar­dzo wiele ... Czytaj dalej »

Magdalena Kruk: Czy czuję się obywatelem Europy? Ciekawe pytanie…

- Czy czuję się obywatelem Europy? Ciekawe pytanie. Szczerze mówiąc to nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Mieszkam w Polsce, Polska jest częścią Unii Europejskiej, więc idąc tym tropem odpowiedź powinna brzmieć 'tak" - stwierdza Magdalena Kruk. Czytaj dalej »

Magda Markowicz: Myślę w kategoriach obywatela Europy

- Czy czujesz się obywatelem Europy? Odpowiedź na to pytanie nie jest wcale taka prosta jakby się mogło wydawać - pisze łodzianka Magda Markowicz. - Z jednej strony czuje zmiany jakie zaszły po wejściu Polski do Unii Europejskiej (m.in. zwiększona liczba remontów drogowych, remontowany wydział Chemii z pieniędzy unijnych, możliwość otrzymania dotacji na nową firmę z funduszy unijnych, finansowanie kursów językowych dla określonych grup społecznych), jednakże widzę też złe strony m.in. Polska musi godzić się na wprowadzenie regulacji Unii Europejskiej co nie zawsze jest dla niej korzystne. Czytaj dalej »

Czujesz się obywatelem Europy? Dominika Róg: tak, choć nie wtedy, gdy płacę w euro

- Czy czuję się obywatelem Unii? Od jakiegoś czasu zdecydowanie tak. Konkretnie zapoczątkował to mój wyjazd do Holandii i półroczne studia, gdzie jako obywatel Polski nie miałam żadnych problemów. Nie czułam się obco, jak cudzoziemiec. Czytaj dalej »

Czujesz się obywatelem Europy? Katarzyna Kania: jednoznacznie tak

- Czy czuje się oby­wa­te­lem Unii Euro­pej­skiej? - tak. Na pierw­szym miej­scu stoi dla mnie Pol­ska, lecz odczu­walna jest rów­nież zmiana - ... Czytaj dalej »

Czujesz się obywatelem Europy? W pełni tak - mówi Małgorzata Janiak

- Każdy z nas czuje się Pola­kiem; miesz­kamy w Pol­sce, mówimy po pol­sku, hoł­du­jemy pol­skim tra­dy­cjom. Jed­nak nie zapo­mi­na­jąc o swo­jej ... Czytaj dalej »

Czujesz się obywatelem Europy? Pół na pół - mówi Izabela Sawoń

Czy czu­jesz się oby­wa­te­lem Europy? Na nasze kon­kur­sowe pyta­nie odpo­wiada Iza­bela Sawoń, jedna z uczest­ni­czek Mię­dzy­na­ro­do­wego Festi­walu Wolon­ta­riatu  “Kon­takt”. Roz­ma­wia­li­śmy ... Czytaj dalej »

Czujesz się obywatelem Europy? Marta Chojecka i Andrzej Szczepański - tak

Marta Cho­jecka i Andrzej Szcze­pań­ski mówią dla­czego czują się oby­wa­te­lami zjed­no­czo­nej Europy. Nie tylko dzięki wszechobecnym , współ­fi­nan­so­wa­nym przez Unię ... Czytaj dalej »

Scroll To Top