Home / Tag Archives: debata (page 5)

Archiwa: debata

Feed Subscription

Rodzinakatolicka.pl o debacie na temat seksualizacji

      Inter­ne­towy ser­wis Rodzinakatolicka.pl przy­ta­cza infor­ma­cje o deba­cie na temat nad­mier­nej sek­su­ali­za­cji dziewczynek“W Par­la­men­cie Euro­pej­skim odbyła się kon­fe­ren­cja ... Czytaj dalej »

Pisemny wkład poseł Skrzydlewskiej do debaty na temat wdrażania dyrektywy o uznawaniu kwalifikacji zawodowych

Pani Prze­wod­ni­cząca , Kole­żanki i Koledzy, Uła­twia­nie wykwa­li­fi­ko­wa­nym pra­cow­ni­kom swo­bod­nego podej­mo­wa­nia pracy w ramach całej Unii Euro­pej­skiej to nie tylko ... Czytaj dalej »

Głos Joanny Skrzydlewskiej w sprawie aktualnej sytuacji odnoszącej się do dyrektywy dotyczącej urlopu macierzyńskiego

  Panie Prze­wod­ni­czący! Panie Ministrze! Dziś po raz kolejny wra­camy do tematu urlo­pów macie­rzyń­skich. Myślę, że na kwe­stię urlo­pów macie­rzyń­skich ... Czytaj dalej »

Debata na temat rozwoju europejskiego systemu kolei dużych prędkości

W Par­la­men­cie Euro­pej­skim odbyła się debata na temat roz­woju euro­pej­skiego sys­temu kolei dużych pręd­ko­ści. Udział w niej wzięli m.in. posło­wie ... Czytaj dalej »

Debata na temat stanu Unii Europejskiej

W dniu 28 wrze­śnia na sesji ple­nar­nej Par­la­mentu Euro­pej­skiego w Stras­bo­urgu miała miej­sce prio­ry­te­towa debata na temat stanu Unii, pod­czas ... Czytaj dalej »

Debata poświęcona wpływowi konsumpcji alkoholu na ciążę

Poseł Skrzy­dlew­ska wzięła udział w deba­cie poświę­co­nej zagad­nie­niom zdro­wot­nym, a kon­kret­nie Alko­ho­lo­wemu Zespo­łowi Pło­do­wemu - FAS, który jest zespo­łem wad ... Czytaj dalej »

Głos Joanny Skrzydlewskiej w debacie na temat wczesnego kształcenia

Prace nad stwo­rze­niem euro­pej­skich ram wcze­snego kształ­ce­nia opar­tych na wspól­nych celach i war­to­ściach wska­zują wła­ściwy kie­ru­nek ujed­no­li­ca­nia sys­te­mów edu­ka­cyj­nych. Pod­kre­śla­nie ... Czytaj dalej »

Debata o zmianach w Europejskim Funduszu Społecznym

W dniu dzi­siej­szym pod­czas  posie­dze­nia Komi­sji Zatrud­nie­nia i Spraw Socjal­nych odbyło się publiczne wysłu­cha­nie na temat zna­cze­nia i roli Euro­pej­skiego ... Czytaj dalej »

Scroll To Top