Home / Tag Archives: Dziennik Łódzki

Archiwa: Dziennik Łódzki

Feed Subscription

Joannna Skrzydlewska liderem kategorii “Samorządność i społeczność lokalna”

Joanna Skrzy­dlew­ska, wice­mar­sza­łek woje­wódz­twa łódz­kiego, została liderką ple­bi­scytu Dzien­nika Łódz­kiego “Czło­wiek Roku 2017″ w kate­go­rii samo­rząd­ność i spo­łecz­ność lokalna. Zobacz ... Czytaj dalej »

Dziennik Łódzki o plebiscycie Kobieta Przedsiębiorcza 2014

- Sport bez kobiet na wyso­kich sta­no­wi­skach już ist­nieć nie może. Bo przed­sta­wi­cielki płci pięk­nej uwol­niły swoje talenty przed­się­bior­cze i ... Czytaj dalej »

Dziennik Łódzki: Joanna Skrzydlewska jeździ micrą

Coroczną prak­tykę skła­da­nia oświad­czeń mająt­ko­wych przez sze­fów i pra­cow­ni­ków admi­ni­stra­cji opi­suje red. Mar­cin Darda w “Dzien­niku Łódz­kim”, publi­ku­jąc dane zawarte ... Czytaj dalej »

Znajome nazwiska na listach kandydatów w wyborach to nie przypadek - zauważa Dziennik Łódzki

Redak­tor Mar­cin Darda w Dzien­niku Łódz­kim opi­suje cie­kawe efekty ana­lizy nazwisk kan­dy­da­tów w listo­pa­do­wych wybo­rach samo­rzą­do­wych. Skąd na liście KNP ... Czytaj dalej »

Dziennik Łódzki pisze o programie “Mały mistrz”

Dzien­nik Łódzki pisze o ogól­no­pol­skiej inau­gu­ra­cji pro­gramu “Mały mistrz”, w któ­rej uczest­ni­czyła Joanna Skrzy­dlew­ska: - W naszej szkole naj­młod­sze dzieci będą ... Czytaj dalej »

Absolutnie nie czuję się przegrana - wywiad z Joanną Skrzydlewską dla Dziennika Łódzkiego

Mar­cin Darda Dzien­nik Łódzki: For­mal­nie do 1 lipca jest Pani euro­de­pu­to­waną. Co dalej zawodowo? Joanna Skrzy­dlew­ska, posłanka do Par­la­mentu Euro­pej­skiego: ... Czytaj dalej »

Najfajniejsza Klasa “DŁ”: Uczniowie z Wielunia poznali euroatrakcje Brukseli

Szkoda, że jesz­cze nie są peł­no­letni, bo w ich kla­sie fre­kwen­cja w wybo­rach do Par­la­mentu Euro­pej­skiego pew­nie zbli­ży­łaby się do ... Czytaj dalej »

Najfajniejsza klasa w Brukseli

29 uczniów klasy I TA z Zespołu Szkół nr 1 w Wie­lu­niu czyli „Naj­faj­niej­sza klasa” w ple­bi­scy­cie Dzien­nika Łódz­kiego spę­dziło ... Czytaj dalej »

Najfajniejsza Klasa: Czekamy na zgłoszenia. Zwycięzcy pojadą do Brukseli

Na zwy­kłą wycieczkę może wybrać się każda klasa. Ale tylko naj­faj­niej­sza z woje­wódz­twa łódz­kiego zwie­dzi Bruk­selę z Joanną Skrzy­dlew­ską, poseł ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska zaprosi Najfajniejszą klasę do Brukseli

Wizyta w Par­la­men­cie Euro­pej­skim, zwie­dza­nie uro­kli­wych zakąt­ków Bruk­seli, Par­la­men­ta­rium, Ato­mium, kola­cja z Joanną Skrzy­dlew­ską oraz wizyta w Bruggi – takie ... Czytaj dalej »

Dziennik Łódzki o Karcie Dużej Rodziny. Zdjęcia

- Już 200 rodzin wie­lo­dziet­nych zło­żyło do urzędu mia­sta wnio­ski o doku­ment upraw­nia­jący do pre­fe­ren­cji i zni­żek m.in. w insty­tu­cjach ... Czytaj dalej »

Zawód europoseł. Czyli kto?” Dziennik Łódzki o posłach z Łodzi

“Pol­ska Dzien­nik Łódzki” w swym piąt­ko­wym wyda­niu zamiesz­cza mate­riał red. Karo­liny Wojny o łódz­kich posłach do par­la­mentu euro­pej­skiego: Joan­nie Skrzy­dlew­skiej ... Czytaj dalej »

Scroll To Top