Home / Tag Archives: Dziennik Łódzki (page 2)

Archiwa: Dziennik Łódzki

Feed Subscription

Dziennik Łódzki o Skrzydlewska Cup 2013

- Obrona tro­feum sprzed roku nie udała się dru­ży­nie Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 9 ze Skier­nie­wic, która w tego­rocz­nym finale musiała uznać ... Czytaj dalej »

Polska Dziennik Łódzki o Skrzydlewska Cup 2013

“Pol­ska Dzien­nik Łódzki” w wyda­niu z 26 marca rela­cjo­nuje kon­fe­ren­cję pra­sową Joanny Skrzy­dlew­skiej, na któ­rej euro­de­pu­to­wana mówiła o zbli­ża­ją­cym się ... Czytaj dalej »

Dziennik Łódzki - relacja z wyjątkowego meczu Orła

30 zdjęć z wyjąt­ko­wego meczu żuż­lo­wego  “Orzeł kon­tra Orzeł”, roze­gra­nego w nie­dzielę 16 wrze­śnia, możemy obej­rzeć w inter­ne­to­wym ser­wi­sie Dzien­nika Łódz­kiego. ... Czytaj dalej »

Zdjęcia z finału Skrzydlewska Cup w Dzienniku Łódzkim

    Kil­ka­dzie­siąt świet­nych zdjęć Krzysz­tofa Szym­czaka z fina­ło­wych spo­tkań, wrę­cza­nia nagród i tytu­łów zwy­cięz­com tur­nieju Skrzy­dlew­ska Cup 2012 publi­kuje ... Czytaj dalej »

Polska Dziennik Łódzki - 30 maja 2012

“Pol­ska Dzien­nik Łódzki” publi­kuje drugą część listy star­to­wej Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup 2012, któ­rego orga­ni­za­to­rem jest Joanna Skrzy­dlew­ska. Do tur­nieju ... Czytaj dalej »

Polska Dziennik Łódzki - 28 maja 2012

“Pol­ska Dzien­nik Łódzki” w ponie­dział­ko­wym dodatku spor­to­wym infor­muje o zakoń­cze­niu zapi­sów do Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup 2012, któ­rego orga­ni­za­to­rem jest ... Czytaj dalej »

Polska Dziennik Łódzki - 25 maja 2012

“Pol­ska Dzien­nik Łódzki” infor­muje, że koń­czy się ter­min zgło­szeń dru­żyn do Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup, któ­rego orga­ni­za­to­rem jest Joanna Skrzydlewska. Czytaj dalej »

Polska Dziennik Łódzki” - 18 maja 2012

“Pol­ska Dzien­nik Łódzki” na stro­nach spor­to­wych zapo­wiada nie­dzielny mecz żuż­lowy Orła Łódź, na który kobiety i dzieci wcho­dzą gra­tis. Taki ... Czytaj dalej »

Polska Dziennik Łódzki - 17 maja 2012

“Pol­ska Dzien­nik Łódzki” o naj­bliż­szym meczu żuż­lo­wym Orła Łódź i dar­mo­wych wej­ściów­kach dla mam i dzieci jakie fun­duje Joanna Skrzydlewska. Czytaj dalej »

Polska Dziennik Łódzki Sieradz - 16 maja 2012

“Pol­ska Dzien­nik Łódzki” oddział Sie­radz rela­cjo­nuje otwar­cie kolej­nej filii biura posel­skiego Joanny Skrzy­dlew­skiej, która mie­ści się w Wieluniu. Czytaj dalej »

Polska Dziennik Łódzki - 16 maja 2012

“Pol­ska Dzien­nik Łódzki” o tur­nieju pił­kar­skim im. Leszka Jezier­skiego, który był roz­gry­wany pod patro­na­tem Joanny Skrzydlewskiej. Czytaj dalej »

Polska Dziennik Łódzki - 27 kwietnia 2012

“Pol­ska Dzien­nik Łódzki” w piąt­ko­wym dodatku “Kocham Łódź” o inau­gu­ra­cji II edy­cji akcji “Jedź z głową w kasku” orga­ni­zo­wa­nej przez ... Czytaj dalej »

Scroll To Top