Home / Tag Archives: Europejski Rok Obywateli (page 5)

Archiwa: Europejski Rok Obywateli

Feed Subscription

Praca w krajach Europy: to najważniejsze dla Agnieszki Skrzypek

- Pyta­nie kon­kur­sowe brzmi: „Czy czu­jesz się oby­wa­te­lem Europy?”. Otóż tak czuję się peł­no­praw­nym oby­wa­te­lem euro­pej­skim. Na moją decy­zję wpły­nęło bar­dzo wiele ... Czytaj dalej »

Magdalena Kruk: Czy czuję się obywatelem Europy? Ciekawe pytanie…

- Czy czuję się obywatelem Europy? Ciekawe pytanie. Szczerze mówiąc to nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Mieszkam w Polsce, Polska jest częścią Unii Europejskiej, więc idąc tym tropem odpowiedź powinna brzmieć 'tak" - stwierdza Magdalena Kruk. Czytaj dalej »

Magda Markowicz: Myślę w kategoriach obywatela Europy

- Czy czujesz się obywatelem Europy? Odpowiedź na to pytanie nie jest wcale taka prosta jakby się mogło wydawać - pisze łodzianka Magda Markowicz. - Z jednej strony czuje zmiany jakie zaszły po wejściu Polski do Unii Europejskiej (m.in. zwiększona liczba remontów drogowych, remontowany wydział Chemii z pieniędzy unijnych, możliwość otrzymania dotacji na nową firmę z funduszy unijnych, finansowanie kursów językowych dla określonych grup społecznych), jednakże widzę też złe strony m.in. Polska musi godzić się na wprowadzenie regulacji Unii Europejskiej co nie zawsze jest dla niej korzystne. Czytaj dalej »

Paweł Czech: Czuję się obywatelem Europy, choć wiem, że wielu myśli odmiennie

Wbrew pozorom spotkałem się z dosyć dużą liczbą przeciwników naszej obecności w Unii Europejskiej. Głównymi argumentami zazwyczaj były, że Unia nas ogranicza, stawiając ciągłe wymagania, ustawiając nowe surowsze prawa. Czytaj dalej »

Czujesz się obywatelem Europy? Dominika Róg: tak, choć nie wtedy, gdy płacę w euro

- Czy czuję się obywatelem Unii? Od jakiegoś czasu zdecydowanie tak. Konkretnie zapoczątkował to mój wyjazd do Holandii i półroczne studia, gdzie jako obywatel Polski nie miałam żadnych problemów. Nie czułam się obco, jak cudzoziemiec. Czytaj dalej »

Czujesz się obywatelem Europy? Katarzyna Kania: jednoznacznie tak

- Czy czuje się oby­wa­te­lem Unii Euro­pej­skiej? - tak. Na pierw­szym miej­scu stoi dla mnie Pol­ska, lecz odczu­walna jest rów­nież zmiana - ... Czytaj dalej »

Kinga Bartczak: Tak, czuję się obywatelką Europy

Swoboda podróżowania i możliwość podejmowania pracy w krajach Unii Europejskiej to najważniejsze prawa obywatela Unii dla Kingi Bartczak. Pani Kinga jest kolejną osobą, którą, w ramach akcji Europejski Rok Obywateli, zapytaliśmy, czy czuje się obywatelką Europy. Czytaj dalej »

Czujesz się obywatelem Europy? Tak, i nie bez przyczyny - uważa Anna Kozak

- Czy czu­jesz się oby­wa­te­lem Europy? Mogę powie­dzieć, że czuję się oby­wa­telką Europy. Nie­jed­no­krot­nie prze­ko­na­łam się, że z przy­na­leż­no­ści do Unii ... Czytaj dalej »

Paulina Bawolska: Polska to mój dom, ale w domu nie da się spędzić całego życia

- Leżę w łóżku, z głową zwró­coną w kie­runku sufitu. Chwila ciszy, wstaję. Ubie­ram się, jem śnia­da­nie i wycho­dzę na ... Czytaj dalej »

Jestem Polką, jestem Europejką - mówi poseł Joanna Skrzydlewska

- Czuję się stu­pro­cen­tową Euro­pejką, świa­domą praw i obo­wiąz­ków, jakie z tego wyni­kają - mówi Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu ... Czytaj dalej »

Czujesz się obywatelem Europy? W pełni tak - mówi Małgorzata Janiak

- Każdy z nas czuje się Pola­kiem; miesz­kamy w Pol­sce, mówimy po pol­sku, hoł­du­jemy pol­skim tra­dy­cjom. Jed­nak nie zapo­mi­na­jąc o swo­jej ... Czytaj dalej »

Czujesz się obywatelem Europy? Nie - mówi Katarzyna Czapska

Czu­jesz się oby­wa­te­lem Unii Euro­pej­skiej? Pyta­nie to, znów przy oka­zji Festi­walu “Kon­takt”, zada­li­śmy pani Kata­rzy­nie Czap­skiej.  Co odpo­wie­działa? - “Raczej ... Czytaj dalej »

Scroll To Top