Home / Tag Archives: Europejski Rok Obywateli (page 7)

Archiwa: Europejski Rok Obywateli

Feed Subscription

Twoje prawa: edukacja dzieci

Jako oby­wa­tele UE Twoje dzieci mają prawo cho­dzić do szkoły w każ­dym kraju UE , na takich samych warun­kach jak oby­wa­tele tego kraju. ... Czytaj dalej »

Twoje prawa: pobyt w innym kraju krótszy niż trzy miesiące

Jako oby­wa­tel Unii Euro­pej­skiej masz prawo do pobytu w innym kraju Unii, Islan­dii, Lich­te­in­ste­inie lub Nor­we­gii. W przy­padku pobytu krót­szego niż trzy ... Czytaj dalej »

Twoje prawa: głosowanie i kandydowanie podczas wyborów

Jeśli miesz­kasz w kraju Unii innym niż Pol­ska, przy­słu­guje Ci prawo gło­so­wa­nia i kan­dy­do­wa­nia wybo­rach samo­rzą­do­wych oraz euro­pej­skich odby­wa­ją­cych się w tym kraju. Musisz przy tym ... Czytaj dalej »

Twoje prawa: zasiłek dla bezrobotnych i poszukiwanie pracy

Z reguły, aby pobie­rać zasi­łek dla bez­ro­bot­nych, trzeba miesz­kać w kraju, który zasi­łek wypłaca. Jed­nak  w przy­padku poszu­ki­wa­nia pracy można ... Czytaj dalej »

Twoje prawa: świadczenia rodzinne

W razie prze­pro­wadzki za gra­nicę w ramach Unii Euro­pej­skiej, należy pamię­tać, że mogą tam ist­nieć różne rodzaje świad­czeń rodzin­nych, np: ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska w Radomsku: o rowerach, ekologii i unijnych instytucjach

Po spotkaniu w Zespole Szkół Elektryczno- Elektronicznych Joanna Skrzydlewska pojechała do I Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku, gdzie uczestniczyła w zorganizowanej przez uczniów debacie pod hasłem „Rowerem przez Europę”. Na zakończenie spotkania licealiści wraz z eurodeputowaną Skrzydlewską wsiedli na rowery i przejechali ulicami Radomska w tzw. Masie Krytycznej. Czytaj dalej »

Debata w ramach Europejskiego Roku Obywateli 2013

W dzi­siej­szym wysłu­cha­niu na temat oby­wa­tel­stwa Unii Euro­pej­skiej, zespół posłów, przed­sta­wi­cieli Komi­sji i eks­per­tów z dzie­dziny prawa omó­wił rosnące obawy ... Czytaj dalej »

2013 - Europejskim Rokiem Obywateli. Weź udział w debacie

Wraz z nowym 2013 rokiem roz­po­czął się Euro­pej­ski Rok Oby­wa­teli, przy­pa­da­jący w dwu­dzie­stą rocz­nicę usta­no­wie­nia oby­wa­tel­stwa Unii Euro­pej­skiej. Z tej ... Czytaj dalej »

2013 - Europejski Rok Obywateli. Znasz swoje prawa?

Par­la­ment Euro­pej­ski ogło­sił rok 2013 Euro­pej­skim Rokiem Oby­wa­teli. Według euro­de­pu­to­wa­nych przy­czyni się to do wzro­stu świa­do­mo­ści oby­wa­teli w zakre­sie przy­słu­gu­ją­cych ... Czytaj dalej »

Scroll To Top