Home / Tag Archives: europoseł Joanna Skrzydlewska

Archiwa: europoseł Joanna Skrzydlewska

Feed Subscription

Dyżur w Aleksandrowie Łódzkim

W czwar­tek 29 maja zapra­szamy do Filii Biura Posel­skiego Joanny Skrzy­dlew­skiej, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, miesz­czą­cej się w Alek­san­dro­wie Łódz­kim przy ul. 11-go Listo­pada 3, na ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska na otwarciu placu zabaw

W Parku Miej­skim w Alek­san­dro­wie Łódz­kim odbyło się otwar­cie nowego placu zabaw oraz napo­wietrz­nej siłowni dla dorosłych. Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł ... Czytaj dalej »

Giganty Mocy w Bełchatowie

Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, uczest­ni­czyła w uro­czy­stym otwar­ciu Miej­skiego Cen­trum Kul­tury w Beł­cha­to­wie. Budowa Cen­trum dofi­nan­so­wana była z ... Czytaj dalej »

Poseł Skrzydlewska zaprasza do programu Erasmus+Sport

  „Sport w Łodzi” pod takim hasłem odbyło się wczo­raj spo­tka­nie poświę­cone wie­lo­aspek­to­wo­ści i przy­szło­ści sportu zorganizowane przez Małgorzatę Bar­to­siak, ... Czytaj dalej »

Erasmus+ dla sportu

W Urzę­dzie Mia­sta Łodzi odbyła się kon­fe­ren­cja Era­smus plus dla sportu pod patro­na­tem Joanny Skrzy­dlew­skiej poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego. Spo­tka­nie ... Czytaj dalej »

Najfajniejsza klasa wyjechała do Brukseli na zaproszenie poseł Skrzydlewskiej

- Ucznio­wie Zespołu Szkół Nr 1 w Wie­lu­niu wyje­chali dzi­siaj na 5-dniową wycieczkę do Bruk­seli - Nasze­Mia­sto zamie­sza dziś zdję­ciową ... Czytaj dalej »

Przewodnik Erasmus+ także w języku polskim

W czerwcu w języku pol­skim ma być dostępny prze­wod­nik zawie­ra­jący szcze­gó­łowe infor­ma­cje na temat pro­gramu Era­smus+. Takie zapew­nie­nie Komi­sji Euro­pej­skiej ... Czytaj dalej »

O motywacji w działaniu na warsztatach w Inowłodzu

W Ino­wło­dzu kolejny raz odbyły się warsz­taty szko­le­niowe słu­żące kształ­to­wa­niu zdol­no­ści inter­per­so­nal­nych. Zor­ga­ni­zo­wała je Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska pyta o Erasmus+

Joanna Skrzy­dlew­ska wspól­nie z posłem Pio­trem Bory­sem skie­ro­wała do Komi­sji Euro­pej­skiej pyta­nie w związku z opu­bli­ko­wa­niem regu­la­minu i prze­wod­nika po ... Czytaj dalej »

Parlament Europejski po stronie pasażerów samolotów

Pod­czas sesji ple­nar­nej Par­la­mentu Euro­pej­skiego posło­wie prze­gło­so­wali zmiany  doty­czące praw pasa­że­rów podró­żu­ją­cych samo­lo­tami. Korekty doty­czą odwo­ła­nia i opóź­nie­nia lotu, utraty ... Czytaj dalej »

V Forum Funduszy Europejskich Województwa Łódzkiego

  W Łodzi odbyło się dziś V Forum Fun­du­szy Euro­pej­skich Woje­wódz­twa Łódz­kiego, któ­rego orga­ni­za­to­rem był mar­sza­łek woje­wódz­twa, Witold Stępień.   ... Czytaj dalej »

Goście Joanny Skrzydlewskiej odwiedzili Brukselę

40 miesz­kań­ców woje­wódz­twa łódz­kiego przy­je­chało do Bruk­seli na zapro­sze­nie euro­po­seł Joanny Skrzy­dlew­skiej. Wizyta w Bruk­seli była nagrodą za osią­gnię­cia w ... Czytaj dalej »

Scroll To Top