Home / Tag Archives: Głowno

Archiwa: Głowno

Feed Subscription

Spotkanie w Głownie - kolejna okazja do rozmów o unijnych inwestycjach

Joanna Skrzy­dlew­ska, czło­nek zarządu woje­wódz­twa łódz­kiego, wzięła udział w tra­dy­cyj­nym, nowo­rocz­nym spo­tka­niu w Głow­nie, zor­ga­ni­zo­wa­nym przez bur­mi­strza Grze­go­rza Janeczka. Była ... Czytaj dalej »

Obchody Narodowego Święta Nie­pod­le­gło­ści w Głownie

Miejsko-powiatowe obchody Naro­do­wego Święta Nie­pod­le­gło­ści powiatu zgier­skiego roz­po­częła uro­czy­sta Msza św. w kościele Św. Jakuba Apo­stoła w Głownie. Po mszy, ... Czytaj dalej »

Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych [ZDJĘCIA]

Sto­wa­rzy­sze­nie na rzecz osób z zabu­rze­niami psy­chicz­nymi Nie­za­po­mi­najka w Głow­nie było współ­or­ga­ni­za­to­rem VIII edy­cji Woje­wódz­kiego Prze­glądu Twór­czo­ści Arty­stycz­nej Osób Nie­peł­no­spraw­nych: ... Czytaj dalej »

25 lat „Czeremchy”

Zespół Śpie­wa­czy „Cze­rem­cha” z Głowna obcho­dził Jubi­le­usz 25-lecia pracy arty­stycz­nej. Uro­czy­stość odbyła się w Miej­skim Ośrodku Kul­tury w Głow­nie, przy ... Czytaj dalej »

Ślubowanie Radnych w Głownie

Pod­czas dzi­siej­szej I Sesji Mło­dzie­żo­wej Rady Mia­sta w Głow­nie odbyło się ślu­bo­wa­nie nowo­wy­bra­nych Rad­nych. W uro­czy­sto­ści udział wzięła Joanna Skrzy­dlew­ska ... Czytaj dalej »

Scroll To Top