Home / Tag Archives: Inauguracja roku

Archiwa: Inauguracja roku

Feed Subscription

Studenci Politechniki Łódzkiej rozpoczęli rok akademicki

Uro­czy­stą inau­gu­ra­cją roz­po­częli kolejny rok aka­de­micki stu­denci Poli­tech­niki Łódz­kiej - jed­nej z dwu­na­stu pol­skich uczelni w zesta­wie­niu naj­lep­szych szkół wyż­szych ... Czytaj dalej »

Inauguracja roku szkolnego w Klubie Europa w Naszej Szkole

Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego uczest­ni­czyła w uro­czy­stym roz­po­czę­ciu roku szkol­nego, w Klu­bie „Europa w Naszej Szkole”. Spo­tka­nie odbyło ... Czytaj dalej »

Scroll To Top