Home / Tag Archives: Jedź z głową w kasku (page 4)

Archiwa: Jedź z głową w kasku

Feed Subscription

Kutno dołączyło do akcji „Jedź z głową w kasku”

Kolejne trzy szkoły uczest­ni­czyły w akcji „Jedź z głową w kasku”. Tym razem byli to ucznio­wie z kut­now­skich szkół pod­sta­wo­wych ... Czytaj dalej »

Akcja „Jedź z głową w kasku” dotarła do Opoczna

W kolej­nym dniu akcji „Jedź z głową w kasku” dołą­czyli do niej ucznio­wie z Pry­wat­nej Szkoły Pod­sta­wo­wej w Opocz­nie i ... Czytaj dalej »

Jedź z głową w kasku” w Konstantynowie Łódzkim

Akcja „Jedź z głową w kasku”, dotarła dziś do Kon­stan­ty­nowa Łódz­kiego. Uczest­ni­czyli w niej trze­cio­kla­si­ści ze SP nr 1 i ... Czytaj dalej »

Kolejny dzień akcji „Jedź z głową w kasku”

Trze­cio­kla­si­ści ze SP nr 1 w Pod­dę­bi­cach i SP w Unie­jo­wie, dołą­czyli do akcji „Jedź z głową w kasku”.  Uczest­ni­czyli ... Czytaj dalej »

Jedź z głową w… kasku” w Tomaszowie - 16 maja 2012

Czytaj dalej »

Kaski pojechały do Tomaszowa

Ucznio­wie trzech szkół z Toma­szowa Mazo­wiec­kiego – SP nr 1, SP nr 10 i SP nr 12 – dostali kaski ... Czytaj dalej »

Jedź z głową w kasku” w Piotrkowie Trybunalskim

Kolejne szkoły dołą­czyły do orga­ni­zo­wa­nej przez poseł Joannę Skrzy­dlew­ską wspól­nie z Komendą Woje­wódzką Poli­cji w Łodzi akcji „Jedź z głową ... Czytaj dalej »

Kaski pojechały do Zgierza

48 uczniów klas III trzech szkół pod­sta­wo­wych w Zgie­rzu dostało wczo­raj kaski rowe­rowe ufun­do­wane przez poseł Joannę Skrzy­dlew­ską. Pre­zenty bar­dzo ... Czytaj dalej »

Inauguracja akcji „Jedź z głową w kasku”

Ruszyła kolejna edy­cja akcji „Jedź z głową w kasku”. Jako pierwsi uczest­ni­czyli w niej ucznio­wie z  pabia­nic­kich szkół pod­sta­wo­wych nr ... Czytaj dalej »

Jedź z głową w kasku - skąd ta akcja?

Joanna Skrzy­dlew­ska wspól­nie z poli­cjan­tami dro­gówki z Komendy Woje­wódz­kiej Poli­cji w Łodzi zain­au­gu­ro­wała dziś akcję edu­ka­cyjną „Jedź z głową w ... Czytaj dalej »

Jeźdź z głową … w kasku”

Już jutro roz­po­czyna się akcja „Jeźdź z głową … w kasku” zor­ga­ni­zo­wana przez Joannę Skrzy­dlew­ską wspól­nie z Komendą Woje­wódzką Poli­cji ... Czytaj dalej »

Scroll To Top