Home / Tag Archives: Joanna Skrzydlewska Łódź (page 3)

Archiwa: Joanna Skrzydlewska Łódź

Feed Subscription

Joanna Skrzydlewska gościem VI Pikniku Żeglarskiego

Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego była gościem nie­dziel­nego VI Pik­niku Żeglar­skiego zor­ga­ni­zo­wa­nego przez Klub Spor­tów Wod­nych „ŁÓDŹ – RUDA” ... Czytaj dalej »

XXXVII Memoriał Piotra Cherudzińskiego w podnoszeniu ciężarów

  Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego objęła patro­nat hono­rowy nad XXXVII Memo­ria­łem Pio­tra Che­ru­dziń­skiego w pod­no­sze­niu cię­ża­rów. Zawody odbyły ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska zaprasza na wybory!

Czytaj dalej »

Alex Bruno nagrodzony przez Joannę Skrzydlewską

Bra­zy­lij­czyk Alex Bruno został Pił­ka­rzem Meczu w spo­tka­niu Widzewa z Jagiel­lo­nią Bia­ły­stok zakoń­czo­nym remi­sem 1:1. Tra­dy­cyj­nie nagrodą dla naj­lep­szego pił­ka­rza ... Czytaj dalej »

Wykład poseł Skrzydlewskiej w Wyższej Szkole Handlowej

  Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego spo­tkała się w Piotr­ko­wie Try­bu­nal­skim ze stu­den­tami Wyż­szej Szkoły Handlowej. Pro­wa­dząc wykład otwarty ... Czytaj dalej »

Debata w Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności z udziałem poseł Skrzydlewskiej

Stu­denci Wyż­szej Szkoły Infor­ma­tyki i Umie­jęt­no­ści w Łodzi zor­ga­ni­zo­wali debatę z udzia­łem naj­młod­szych kan­dy­da­tów do Par­la­mentu Euro­pej­skiego. Tema­tem sobot­niego spo­tka­nia ... Czytaj dalej »

Kto zrobił najwięcej dla województwa łódzkiego?

Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska odwiedziła Stowarzyszenie “Troska”

  Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego odwie­dziła Sto­wa­rzy­sze­nie “Tro­ska” przy ulicy Roj­nej w Łodzi. Ośro­dek zrze­sza­jący rodzi­ców i przy­ja­ciół dzieci ... Czytaj dalej »

Debata z Joanną Skrzydlewską w Radomsku

  W Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym nr 1 w Radom­sku odbyła się debata pod­su­mo­wu­jąca 10 lat Pol­ski w UE. Jej gościem była ... Czytaj dalej »

Wyłoniliśmy półfinalistów Skrzydlewska Cup

Spo­tka­nia w gru­pie C w kate­go­rii klas I – III zakoń­czyły dziś rywa­li­za­cję w ćwierć­fi­na­łach Skrzy­dlew­ska Cup 2014. Ostat­nie miej­sce ... Czytaj dalej »

W ćwierćfinałach Skrzydlewska Cup emocji nie brakuje

Kolejna runda meczów ćwierć­fi­na­ło­wych tego­rocz­nego Skrzy­dlew­ska Cup i kolejne – ogromne – emo­cje. W gru­pie w kate­go­rii klas I – ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Łodzi

  Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego wzięła udział w uro­czy­stej sesji Rady Miej­skiej, która odbyła się z oka­zji Święta ... Czytaj dalej »

Scroll To Top