Home / Tag Archives: Joanna Skrzydlewska Łódź (page 5)

Archiwa: Joanna Skrzydlewska Łódź

Feed Subscription

67 goli w Skrzydlewska Cup w Radomsku

Aż 67 goli w 15 spo­tka­niach i awans Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 2 w kate­go­rii klas I – III oraz IV ... Czytaj dalej »

Mamy zwycięzcę konkursu 10 lat Polski w Unii Europejskiej

Alek­san­dra Front­czak, uczennica I LO im. Miko­łaja Koper­nika w Alek­san­dro­wie Łódz­kim, wygrała Kon­kurs na film promujący 10 lat człon­ko­stwa Pol­ski ... Czytaj dalej »

Marcin Kaczmarek nagrodzony przez Joannę Skrzydlewską

Mar­cin Kacz­ma­rek został Pił­ka­rzem Meczu w spo­tka­niu Widzewa z Cra­co­vią Kra­ków, które pił­ka­rze z al. Pił­sud­skiego wygrali 2:0. Kacz­ma­rek dostał ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska na obchodach Święta 3 Maja

Mszą świętą w inten­cji ojczy­zny, którą w Bazy­lice Archi­ka­te­dral­nej odpra­wił abp Marek Jędra­szew­ski, metro­po­lita łódzki, roz­po­częły się w Łodzi woje­wódz­kie ... Czytaj dalej »

Turniej w Sieradzu pod patronatem Joanny Skrzydlewskiej

Z oka­zji Święta Flagi RP, w Sie­ra­dzu odbył się Tur­niej w piłce noż­nej o Puchar Ceza­rego Tom­czyka – posła na ... Czytaj dalej »

Turniej Skrzydlewska Cup zawitał do Rokicin

Gorąca her­bata z cytryną i sokiem mali­no­wym, cie­płe koce dla rezer­wo­wych i doping rodzi­ców mło­dych zawod­ni­ków towa­rzy­szyły rywa­li­za­cji pod­czas kolej­nej ... Czytaj dalej »

Święto Flagi w Zgierzu

Z oka­zji obcho­dzo­nego dziś Święta Flagi w Zgie­rzu zor­ga­ni­zo­wano uro­czy­sty prze­marsz z placu Kiliń­skiego na plac Jana Pawła II. W wyda­rze­niu ... Czytaj dalej »

Skrzydlewska Cup 2014 w Czechach…

.… ale na razie w tych nie­da­leko Zduń­skiej Woli, a nie u naszych połu­dnio­wych sąsia­dów. Na Orliku tam­tej­szej Szkoły Pod­sta­wo­wej ... Czytaj dalej »

Skrzydlewska Cup 2014 zawitał do Wielunia

Po raz pierw­szy Tur­niej Pił­kar­ski Skrzy­dlew­ska Cup zawi­tał do Wie­lu­nia, gdzie roze­gra­li­śmy kolejne eli­mi­na­cje. W kate­go­rii klas I – III ... Czytaj dalej »

Wywieś biało-czerwoną [Zdjęcia]

Wywieś biało-czerwoną – pod takim hasłem poseł Skrzy­dlew­ska przy­po­mi­nała dziś miesz­kań­com  Łodzi o przy­pa­da­ją­cej 2 maja 2014 r. 10. rocz­nicy ... Czytaj dalej »

Prezentacja pociągów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej

Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego wzięła udział w ofi­cjal­nej pre­zen­ta­cji pocią­gów typu FLIRT.  Nowe składy dla Łódz­kiej Kolei Aglo­me­ra­cyj­nej ... Czytaj dalej »

W Pabianicach flagi od poseł Skrzydlewskiej w przeddzień święta [Zdjęcia]

Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, wraz z pra­cow­ni­kami biura roz­da­wała dziś pol­skie flagi w cen­trum Pabia­nic.  Euro­de­pu­to­wana roz­ma­wiała z ... Czytaj dalej »

Scroll To Top