Home / Tag Archives: Joanna Skrzydlewska Parlament Europejski

Archiwa: Joanna Skrzydlewska Parlament Europejski

Feed Subscription

Joseph Daul o działalności poseł Skrzydlewskiej

Joseph Daul o poseł Joan­nie Skrzy­dlew­skiej: god­nie repre­zen­tuje Pol­skę i jej inte­resy w Par­la­men­cie Euro­pej­skim. - Joanna Skrzy­dlew­ska to młody, dyna­miczny ... Czytaj dalej »

Jerzy Buzek o Joannie Skrzydlewskiej: po prostu dobry polityk!

Co sądzi Jerzy Buzek o dzia­łal­no­ści Joanny Skrzy­dlew­skiej w Par­la­men­cie Europejskim? - Z przy­jem­no­ścią obser­wuję sku­tecz­ność dzia­łań poseł Joanny Skrzy­dlew­skiej ... Czytaj dalej »

Profesor Danuta Hübner o poseł Joannie Skrzydlewskiej

Prof. Danuta Hüb­ner o Joan­nie Skrzy­dlew­skiej: bar­dzo dobrze repre­zen­tuje woje­wódz­two łódz­kie w Par­la­men­cie Europejskim. Co sądzi prof. Danuta Hübner o dzia­łal­no­ści ... Czytaj dalej »

Dyżur w Aleksandrowie Łódzkim

W czwar­tek 29 maja zapra­szamy do Filii Biura Posel­skiego Joanny Skrzy­dlew­skiej, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, miesz­czą­cej się w Alek­san­dro­wie Łódz­kim przy ul. 11-go Listo­pada 3, na ... Czytaj dalej »

Zapraszamy na dyżur w Poddębicach

We wto­rek 27 maja w Filii Biura Posel­skiego Joanny Skrzy­dlew­skiej, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego w Pod­dę­bi­cach przy ul. Puła­skiego 3, w godzi­nach ... Czytaj dalej »

Poseł Joanna Skrzydlewska: co udało nam się zrobić w Parlamencie Europejskim i województwie

KLIKNIJ: Poseł Joanna Skrzy­dlew­ska: co udało nam się zro­bić w Par­la­men­cie Euro­pej­skim i województwie   Czytaj dalej »

Tytuł “Budzik potencjału” dla poseł Joanny Skrzydlewskiej

Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, została uho­no­ro­wana w Wie­lu­niu tytu­łem „Budzik poten­cjału”. To dowód uzna­nia za roz­bu­dza­nie euro­pej­skiego poten­cjału ... Czytaj dalej »

Pamięci dzieci, ofiar wojny

Fede­ra­cja Kom­ba­tanc­kich Związ­ków Dzieci Ofiar Wojny RP zor­ga­ni­zo­wała obchody upa­mięt­nia­jące dzieci, ofiary wojny. Z tej oka­zji przy pamiąt­ko­wej tablicy umiesz­czo­nej ... Czytaj dalej »

5 lat Joanny Skrzydlewskiej

Wielu z nas zasta­na­wia się czym zaj­mują się euro­po­sło­wie w ciągu trwa­ją­cej pięć lat kaden­cji. Wyda­wać się może, że cała ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska na otwarciu placu zabaw

W Parku Miej­skim w Alek­san­dro­wie Łódz­kim odbyło się otwar­cie nowego placu zabaw oraz napo­wietrz­nej siłowni dla dorosłych. Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł ... Czytaj dalej »

Giganty Mocy w Bełchatowie

Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, uczest­ni­czyła w uro­czy­stym otwar­ciu Miej­skiego Cen­trum Kul­tury w Beł­cha­to­wie. Budowa Cen­trum dofi­nan­so­wana była z ... Czytaj dalej »

Prezentacja pociągów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej

Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego wzięła udział w ofi­cjal­nej pre­zen­ta­cji pocią­gów typu FLIRT.  Nowe składy dla Łódz­kiej Kolei Aglo­me­ra­cyj­nej ... Czytaj dalej »

Scroll To Top