Home / Tag Archives: Joanna Skrzydlewska Parlament Europejski (page 10)

Archiwa: Joanna Skrzydlewska Parlament Europejski

Feed Subscription

10 października 2013 r. - Posiedzenie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Pro­jekt porządku dzien­nego Komi­sji Zatrud­nie­nia i Spraw Socjalnych Czytaj dalej »

European Youth Event 2014: Pomysły na lepszą Europę

W dniach 9 – 11 maja 2014 roku, sie­dziba Par­la­mentu Euro­pej­skiego w Stras­bo­urgu zosta­nie otwarta dla mło­dych Euro­pej­czy­ków. Trwa­jący trzy ... Czytaj dalej »

Koniec 10-letniego sporu o polskie pielęgniarki

Par­la­ment Euro­pej­ski przy­jął dziś klu­czową dla rynku wewnętrz­nego dyrek­tywę, dzięki któ­rej uzna­wa­nie kwa­li­fi­ka­cji w Unii Euro­pej­skiej, sta­nie się prost­sze i ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska zachęcała kobiety do badań

90 kobiet sko­rzy­stało z bez­płat­nych badań USG piersi i kon­sul­ta­cji leka­rza onko­loga, a 50 z badań mam­mo­gra­ficz­nych, które odby­wały się ... Czytaj dalej »

Nie mogli zawieść laureatów

Na try­bu­nach sta­dionu Widzewa zasie­dli w nie­dzielny wie­czór zwy­cięzcy Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup 2013 - infor­muje na swo­jej stro­nie Łódzkifutbol.pl. ... Czytaj dalej »

Zwycięzcy Skrzydlewska Cup 2013 na meczu Widzew – Lechia Gdańsk

Na try­bu­nach sta­dionu Widzewa zasie­dli, w nie­dzielny wie­czór, zwy­cięzcy Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup 2013 - dru­żyna Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 205 ... Czytaj dalej »

Seniorzy maszerowali w Zgierzu i Aleksandrowie [Wideo]

130 senio­rów ze Zgie­rza i Alek­san­drowa Łódz­kiego wzięło udział w Mar­szu Seniora Nor­dic Wal­king, które w week­end zor­ga­ni­zo­wała dla nich ... Czytaj dalej »

Veljko Batrovic z nagrodą Joanny Skrzydlewskiej

Bośniak Veljko Batro­vic został wybrany Pił­ka­rzem Meczu w spo­tka­niu Widzewa z Lechią Gdańsk, które widze­wiacy wygrali 4:1. Joanna Skrzy­dlew­ska wspól­nie ... Czytaj dalej »

Marsz Seniora w Zgierzu [Zdjęcia]

W sobotę w Zgie­rzu, odbył się kolejny Mar­sz Seniora Nor­dic Wal­king, orga­ni­zo­wany przez Joannę Skrzy­dlew­ską, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego. Pogoda ... Czytaj dalej »

Wystawa “Niejedna z niejedną” zachęca łodzianki do badań

Wystawa zdjęć “Nie­jedna z nie­jedną” w pasażu Schil­lera zachęca łodzianki do bez­płat­nego bada­nia mam­mo­gra­ficz­nego - infor­muje Gazeta.pl Łódź. Wystawa towa­rzy­szyła ... Czytaj dalej »

Bezpłatne badania na zakończenie IV Meetingu na Rzecz Walki z Rakiem

140 kobiet sko­rzy­stało z bez­płat­nych badań USG piersi, mam­mo­gra­ficz­nych oraz kon­sul­ta­cji onko­lo­gicz­nych, które odby­wały się w pasażu Schil­lera. Bada­nia zakoń­czyły ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska zaprasza seniorów do Zgierza i Aleksandrowa

W sobotę w Zgie­rzu, a w nie­dzielę w Alek­san­dro­wie Łódz­kim, odbędą się kolejne już Mar­sze Seniora Nor­dic Wal­king, orga­ni­zo­wane przez ... Czytaj dalej »

Scroll To Top