Home / Tag Archives: Joanna Skrzydlewska Parlament Europejski (page 2)

Archiwa: Joanna Skrzydlewska Parlament Europejski

Feed Subscription

Poseł Skrzydlewska zaprasza do programu Erasmus+Sport

  „Sport w Łodzi” pod takim hasłem odbyło się wczo­raj spo­tka­nie poświę­cone wie­lo­aspek­to­wo­ści i przy­szło­ści sportu zorganizowane przez Małgorzatę Bar­to­siak, ... Czytaj dalej »

Dodatkowa emerytura lub renta za pracę w innym kraju Unii

Par­la­ment Euro­pej­ski przy­jął raport w spra­wie uła­twień dla osób szu­ka­ją­cych pracy w innych kra­jach człon­kow­skich. Zmiana pracy i kraju sta­nie ... Czytaj dalej »

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

W Łodzi odbyły się obchody 74. Rocz­nicy Zbrodni Katyń­skiej. Z tej oka­zji w Sank­tu­arium Matki Boskiej Zwy­cię­skiej ks. abp Marek ... Czytaj dalej »

Na szkoleniu w Łowiczu mieliśmy komplet uczestników

Jak zmo­ty­wo­wać się do dzia­ła­nia, jak osią­gać zamie­rzone cele - to nie­które z wielu zagad­nień poru­szo­nych pod­czas kolej­nego bez­płat­nego szko­le­nia, ... Czytaj dalej »

Erasmus+ dla sportu

W Urzę­dzie Mia­sta Łodzi odbyła się kon­fe­ren­cja Era­smus plus dla sportu pod patro­na­tem Joanny Skrzy­dlew­skiej poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego. Spo­tka­nie ... Czytaj dalej »

Najfajniejsza klasa wyjechała do Brukseli na zaproszenie poseł Skrzydlewskiej

- Ucznio­wie Zespołu Szkół Nr 1 w Wie­lu­niu wyje­chali dzi­siaj na 5-dniową wycieczkę do Bruk­seli - Nasze­Mia­sto zamie­sza dziś zdję­ciową ... Czytaj dalej »

Przewodnik Erasmus+ także w języku polskim

W czerwcu w języku pol­skim ma być dostępny prze­wod­nik zawie­ra­jący szcze­gó­łowe infor­ma­cje na temat pro­gramu Era­smus+. Takie zapew­nie­nie Komi­sji Euro­pej­skiej ... Czytaj dalej »

Dzień Europy w Radomsku

Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, była gościem II Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego im. K. K. Baczyń­skiego w Radom­sku. Uczest­ni­czyła w szkol­nych ... Czytaj dalej »

III Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Umysłowych tym razem w Spale

Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego w minioną nie­dzielę uczest­ni­czyła w otwar­ciu III Ogól­no­pol­skiej Olim­piady Mło­dzieży w Spor­tach Umy­sło­wych. Uro­czy­stość ... Czytaj dalej »

Klub ONA nareszcie w Koluszkach

Pod­czas sobot­niego spo­tka­nia w Urzę­dzie Miej­skim w Kolusz­kach, nastą­piło ofi­cjalne otwar­cie Kubu ONA. Miesz­kanki Kolu­szek stwo­rzyły to miej­sce dla sie­bie, z ... Czytaj dalej »

Szkolenie motywacyjne w Tomaszowie Mazowieckim

W minioną sobotę miesz­kańcy Toma­szowa Mazo­wiec­kiego mieli moż­li­wość udziału w bez­płat­nych warsz­ta­tach zor­ga­ni­zo­wa­nych przez Joannę Skrzy­dlew­ską poseł do Par­la­mentu Europejskiego. ... Czytaj dalej »

Jak zmotywować się do działania? Szukaliśmy odpowiedzi w Pabianicach

  W Pabia­ni­cach odbyło się bez­płatne szkolenie zorganizowane przez Joannę Skrzydlewską, poseł do Parlamentu Euro­pej­skiego. Adresowane było głównie do osób, ... Czytaj dalej »

Scroll To Top