Home / Tag Archives: Joanna Skrzydlewska Parlament Europejski (page 20)

Archiwa: Joanna Skrzydlewska Parlament Europejski

Feed Subscription

8 książek, które warto przeczytać w wakacje. Zobacz!

  Urlop to naj­lep­szy okres na odra­bia­nie zale­gło­ści w czy­ta­niu ksią­żek. Zobacz co poleca poseł Joanna Skrzy­dlew­ska i lide­rzy grup ... Czytaj dalej »

Oto finaliści Europejskiej Nagrody Filmowej LUX. Zobacz trailery filmów

Spo­śród 10 nomi­no­wa­nych fil­mów, ogło­szo­nych pod­czas festi­walu fil­mo­wego w Kar­lo­wych Varach, trzy obrazy wybrane zostały przez  jury do ści­słego finału ... Czytaj dalej »

Poseł Joanna Skrzydlewska: 2 miliardy złotych na wsparcie młodych Polaków bez pracy

Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, uczest­ni­czyła dziś w posie­dze­niu pod­ko­mi­sji sta­łej Sejmu ds. Wie­lo­let­nich Ram Finan­so­wych na lata 2014 – ... Czytaj dalej »

Czujecie się obywatelami Europy? Teatr Trzcina mówi “tak”!

Jest lipiec 2013 r. Śmiało mogę powie­dzieć,  że nie tylko ja, ale cały Teatr „TRZCINA”, któ­rego jestem mene­dże­rem, czu­jemy się ... Czytaj dalej »

Czujesz się obywatelem Europy? Wypowiedz się, pokaż się wszystkim

Pan Zbi­gniew Pocze­kaj o tym, dla­czego czuje się oby­wa­te­lem Unii Euro­pej­skiej i co zmie­niło się od chwili przy­stą­pie­nia Pol­ski do Unii ... Czytaj dalej »

Karty Dużej Rodziny już w rękach łodzian! Projekt Joanny Skrzydlewskiej wszedł w życie

- Pierw­sze Karty Dużej Rodziny zna­la­zły już swo­ich nowych wła­ści­cieli. Ich posia­da­cze otrzy­mają m.in. ulgi w muze­ach, teatrach, obiek­tach rekre­acyj­nych ... Czytaj dalej »

Czujesz się obywatelem Europy? Podziel się swą opinią

  Pan Tomasz Wąsow­ski mówi dla­czego czuje się nie tylko oby­wa­te­lem Europy, ale oby­wa­te­lem świata. Dla niego to przede wszyst­kim ... Czytaj dalej »

Lodzkifutbol.pl: poseł Skrzydlewska wierzy w zespół Widzewa

- Podob­nie jak w poprzed­nim sezo­nie Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, będzie nagra­dzać pił­ka­rzy Widzewa. Zega­rek z limi­to­wa­nej serii ... Czytaj dalej »

W Koluszkach o drogach, inwestycjach i strefie ekonomicznej

Roz­wój Kolu­szek i dobra sytu­acja finan­sowa oraz nowa unijna per­spek­tywa finan­sowa sta­wia je w czo­łówce gmin w naszym regio­nie. Jed­nak ... Czytaj dalej »

Spotkania z Parlamentem Europejskim. Polska Fundacja im. Roberta Schumana szuka partnerów

Pol­ska Fun­da­cja im. Roberta Schu­mana zapra­sza szkoły ponad­gim­na­zjalne, orga­ni­za­cje poza­rzą­dowe i insty­tu­cje edu­ka­cyjne do udziału w pro­jek­cie Spo­tka­nia z Par­la­men­tem ... Czytaj dalej »

Trening Widzewa Łódź. Zobacz zdjęcia

Czy­taj: Widzew jesz­cze pokaże swe praw­dziwe oblicze   Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska: Widzew pokaże swe prawdziwe oblicze

Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, z zain­te­re­so­wa­niem i podzi­wem obser­wo­wała dziś tre­ning zawod­ni­ków z al. Pił­sud­skiego, roz­ma­wiała także ze szko­le­niow­cem ... Czytaj dalej »

Scroll To Top