Home / Tag Archives: Joanna Skrzydlewska Parlament Europejski (page 4)

Archiwa: Joanna Skrzydlewska Parlament Europejski

Feed Subscription

Joanna Skrzydlewska zaprosiła na warsztaty szkoleniowe mieszkańców Inowłodza

Kolejne z cyklu warsz­taty szko­le­niowe orga­ni­zo­wane przez Joannę Skrzy­dlew­ską, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, słu­żące pogłę­bia­niu zdol­no­ści inter­per­so­nal­nych, tym razem odbyły ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska w Zespole ds. Karty Dużej Rodziny. Karty odebrało już 10 TYSIĘCY RODZIN!

Joanna Skrzy­dlew­ska uczest­ni­czyła dziś w inau­gu­ra­cyj­nym spo­tka­niu miej­skiego zespołu ds. Karty Dużej Rodziny. Łódzka karta to jej pomysł.   Na ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska zaprasza na Skrzydlewska Cup 2014. Już od 14 kwietnia

10 marca roz­po­częły się zapisy do trze­ciej już edy­cji Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup, któ­rego pomy­sło­dawcą i orga­ni­za­to­rem jest Joanna Skrzy­dlew­ska. ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska pyta o Erasmus+

Joanna Skrzy­dlew­ska wspól­nie z posłem Pio­trem Bory­sem skie­ro­wała do Komi­sji Euro­pej­skiej pyta­nie w związku z opu­bli­ko­wa­niem regu­la­minu i prze­wod­nika po ... Czytaj dalej »

Parlament Europejski po stronie pasażerów samolotów

Pod­czas sesji ple­nar­nej Par­la­mentu Euro­pej­skiego posło­wie prze­gło­so­wali zmiany  doty­czące praw pasa­że­rów podró­żu­ją­cych samo­lo­tami. Korekty doty­czą odwo­ła­nia i opóź­nie­nia lotu, utraty ... Czytaj dalej »

Eurolekcje w Zgierzu

W Gim­na­zjum nr 2 im. Jana Kocha­now­skiego w Zgie­rzu, z ini­cja­tywy poseł Joanny Skrzy­dlew­skiej, odbyły się lek­cje o funk­cjo­no­wa­niu Par­la­mentu ... Czytaj dalej »

XVIII Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej

Joanna Skrzy­dlew­ska wzięła wczo­raj udział w cere­mo­nii zakoń­cze­nia XVIII Ogól­no­pol­skich Igrzysk Mło­dzieży Sale­zjań­skiej w Futsalu. Euro­de­pu­to­wana wrę­czyła zespo­łowi Salos Ostrów ... Czytaj dalej »

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia

Zapra­szamy na
BEZPŁATNE SZKOLENIA
Dozent steht an der Tafel im BWL-Seminar an der Uni

Joanna Skrzydlewska zaprasza na kolejne szkolenie

Moc pozy­tyw­nego myśle­nia, sku­teczna moty­wa­cja do dzia­ła­nia, nagrody za naj­drob­niej­sze zwy­cię­stwa nad wła­sną sła­bo­ścią – to tylko wybrane ele­menty bez­płat­nego ... Czytaj dalej »

XIII Festiwal Kolęd Szkół Specjalnych

W Alek­san­dro­wie Łódz­kim odbył się XIII Festi­wal Kolęd Szkół Specjalnych. Hono­rowy patro­nat nad festi­wa­lem objęła Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu ... Czytaj dalej »

Eurolekcja w Aleksandrowie Łódzkim

W Liceum Ogól­no­kszta­ła­cą­cym w Alek­san­dro­wie Łódz­kim, z ini­cja­tywy poseł Joanny Skrzy­dlew­skiej, odbyła się lek­cja o funk­cjo­no­wa­niu Par­la­mentu Euro­pej­skiego, insty­tu­cji euro­pej­skich oraz pracy ... Czytaj dalej »

Eurolekcja w Publicznym Gimnazjum Integracyjnym w Łodzi

Dziś w Publicz­nym Gim­na­zjum Inte­gra­cyj­nym nr 47 w Łodzi odbyła się euro­lek­cja, pod­czas któ­rej ucznio­wie dowie­dzieli się nie­mal wszyst­kiego o ... Czytaj dalej »

Scroll To Top