Home / Tag Archives: Joanna Skrzydlewska Parlament Europejski (page 5)

Archiwa: Joanna Skrzydlewska Parlament Europejski

Feed Subscription

Eurolekcja w XXI LO w Łodzi. Dyskutowaliśmy o unijnym budżecie i prawach obywateli

W łódz­kim XXI Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym im. Bole­sława Prusa odbyła się  lek­cja o histo­rii inte­gra­cji euro­pej­skiej, dzia­ła­niu Par­la­mentu Euro­pej­skiego  i  funk­cjo­no­wa­niu ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska podzieliła się opłatkiem z łódzkimi Sybirakami

Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, w minioną sobotę uczest­ni­czyła w spo­tka­niu opłat­ko­wym zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Zwią­zek Sybi­ra­ków w Łodzi. Pod­czas uro­czy­sto­ści poseł ... Czytaj dalej »

Kolejne szkolenie zorganizowane przez Joannę Skrzydlewską

Wczo­raj w Brzu­sto­wie odbyło się szko­le­nie zor­ga­ni­zo­wane przez Joannę Skrzy­dlew­ską, poseł do Par­la­mentu Europejskiego. Adre­so­wane było głów­nie do osób, które ... Czytaj dalej »

Grecka prezydencja nadziei w Unii Europejskiej

1 stycz­nia Gre­cja objęła rota­cyjne prze­wod­nic­two w Radzie Unii Euro­pej­skiej. Prze­jęła je od Litwy, a w lipcu 2014 - prze­każe ... Czytaj dalej »

Budżet Unii Europejskiej to 1 proc. PKB krajów członkowskich. A ma ogromne znaczenie

Par­la­ment Euro­pej­ski przy­jął nie­dawno pro­jekt budżetu na lata 2014-2020, zapew­nia­jąc dofi­nan­so­wa­nie naro­do­wych budże­tów w wyso­ko­ści 960 milio­nów euro na naj­bliż­sze ... Czytaj dalej »

Eurolekcje w Radomsku! Byliśmy w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym Nr 5

W Zespole Szkolno - Gim­na­zjal­nym Nr 5 w Radom­sku, z ini­cja­tywy poseł Joanny Skrzy­dlew­skiej, odbyły się lek­cje o funk­cjo­no­wa­niu Par­la­mentu ... Czytaj dalej »

Eurolekcja z poseł Joanną Skrzydlewską w Kutnie

W Zespole Szkół nr 1 im. Sta­szica w Kut­nie odbyła się lek­cja euro­pej­ska popro­wa­dzona przez Joannę Skrzy­dlew­ską, poseł do Par­la­mentu ... Czytaj dalej »

Gala Absolwenta na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego [Zdjęcia]

Wydział Zarzą­dza­nia Uni­wer­sy­tetu Łódz­kiego świę­to­wał Galę Absol­wenta. Z tej oka­zji w Auli im. Pro­fe­sora J. Zie­le­niew­skiego zebrali się tego­roczni absol­wenci, ... Czytaj dalej »

Eurolekcja w Liceum Ogólnokształcącym Uniwersytetu Łódzkiego

W Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym Uni­wer­sy­tetu Łódz­kiego odbyła się dziś  lek­cja o histo­rii inte­gra­cji euro­pej­skiej, dzia­ła­niu Par­la­mentu Euro­pej­skiego  i  funk­cjo­no­wa­niu Unii Europejskiej. ... Czytaj dalej »

Konwencja Platformy Obywatelskiej

W sobotę w War­sza­wie odbyła się kon­wen­cja Plat­formy Oby­wa­tel­skiej, w któ­rej uczest­ni­czyła Joanna Skrzy­dlew­ska. Pre­mier Donald Tusk w swoim wystą­pie­niu ... Czytaj dalej »

Poselskie wsparcie zaowocuje kompleksem boisk w Radomsku

Przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 7 w dziel­nicy Kowa­lo­wiec w Radom­sku, powsta­nie wie­lo­funk­cyjne boisko. Będzie to moż­liwe dzięki dofi­nan­so­wa­niu z Mini­ster­stwa Sportu, jakie wła­dze ... Czytaj dalej »

Malala Yousafzai odebrała w Nagrodę Sacharowa

Malala Yousa­fzai, 16-letnia Paki­stanka wal­cząca o prawo dziew­cząt do edu­ka­cji, pod­czas cere­mo­nii w Stras­burgu ode­brała z rąk Mar­tina Schulza prze­wod­ni­czą­cego ... Czytaj dalej »

Scroll To Top