Home / Tag Archives: Joanna Skrzydlewska poseł do Parlamentu Europejskiego

Archiwa: Joanna Skrzydlewska poseł do Parlamentu Europejskiego

Feed Subscription

Finał międzyszkolnego konkursu „Razem zapobiegamy pożarom”

W Szkole Podstawowej nr 202 w Nowosolnej, odbył się już po raz piąty finał edycji mię­dzysz­kol­nego konkursu „Razem zapo­bie­gamy pożarom”. ... Czytaj dalej »

Parlament Europejski bez tajemnic - eurolekcje w Pabianicach

W pabia­nic­kim Zespole Szkół nr 1, z ini­cja­tywy poseł Joanny Skrzy­dlew­skiej, odbyła się lek­cja o funk­cjo­no­wa­niu Par­la­mentu Euro­pej­skiego, insty­tu­cji euro­pej­skich ... Czytaj dalej »

Eurolekcja w Liceum im. Stefana Żeromskiego w Opocznie

W Liceum im. Ste­fana Żerom­skiego w Opocz­nie, z inicjatywy poseł Joanny Skrzydlewskiej, odbyła się lekcja o funkcjonowaniu Parlamentu Euro­pej­skiego, instytucji ... Czytaj dalej »

Erasmus + - termin składania wniosków

Naj­bliż­szy ter­min skła­da­nia wnio­sków w pro­gra­mie Era­smus + mija 30 kwiet­nia 2014. Do tego czasu wszyst­kie insty­tu­cje i orga­ni­za­cje dzia­ła­jące ... Czytaj dalej »

O pracy posła rozmawialiśmy z gimnazjalistami w Sieradzu

W Sie­radz­kim gim­na­zjum nr 3 im. Unii Euro­pej­skiej z inicjatywy poseł Joanny Skrzydlewskiej, odbyła się lekcja o funkcjonowaniu Parlamentu Europejskiego, ... Czytaj dalej »

Eurolekcja w ZSP nr 1 w Zgierzu

W Zgier­skim Zespole Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych nr 1 im. Jana Pawła II, z inicjatywy poseł Joanny Skrzydlewskiej, odbyła się lekcja o ... Czytaj dalej »

Dzień Zdrowych Kobiet w Łodzi

Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego w minioną sobotę wzięła udział w spo­tka­niu z łodzian­kami pod­czas Dnia Zdro­wych Kobiet, które ... Czytaj dalej »

Gimnazjaliści z Szydłowa uczestniczyli w naszej eurolekcji

W Gim­na­zjum im. Marii Konop­nic­kiej w Szy­dło­wie odbyły się lek­cje o funk­cjo­no­wa­niu Par­la­mentu Euro­pej­skiego, insty­tu­cji euro­pej­skich oraz pracy eurodeputowanego. Lek­cje zostały zor­ga­ni­zo­wane z ... Czytaj dalej »

O Parlamencie rozmawialiśmy z młodzieżą w Piotrkowie Trybunalskim

W Gim­na­zjum nr 1 w Piotr­ko­wie Try­bu­nal­skim odbyły się lek­cje o funk­cjo­no­wa­niu Par­la­mentu Euro­pej­skiego, insty­tu­cji euro­pej­skich oraz pracy eurodeputowanego. Lek­cje ... Czytaj dalej »

Warsztaty w Sieradzu

  Kolejne warsz­taty szko­le­niowe słu­żące pogłę­bia­niu zdol­no­ści inter­per­so­nal­nych oraz kształ­to­wa­niu umie­jęt­no­ści pomoc­nych  w rela­cjach zawo­do­wych i rodzin­nych, tym razem odbyły ... Czytaj dalej »

Wielkie Bilety 2014 przyznane

Pod­czas uro­czy­stego spo­tka­nia w Hotelu Kac­per­ski w Kon­stan­ty­no­wie Łódz­kim, już po raz 21. wrę­czone zostały Wiel­kie Bilety. Redak­cja “Wiadomoci-43bis” przy­znaje ... Czytaj dalej »

Eurolekcje w Topoli Królewskiej

W Gim­na­zjum im. Cze­sława Miło­sza w Topoli Kró­lew­skiej odbyły się lek­cje o funk­cjo­no­wa­niu Par­la­mentu Euro­pej­skiego, insty­tu­cji euro­pej­skich oraz pracy euro­de­pu­to­wa­nego. ... Czytaj dalej »

Scroll To Top