Home / Tag Archives: Joanna Skrzydlewska poseł do Parlamentu Europejskiego (page 2)

Archiwa: Joanna Skrzydlewska poseł do Parlamentu Europejskiego

Feed Subscription

Spotkanie z mieszkańcami Jaksonka

W miniony week­end w świe­tlicy wiej­skiej w Jak­sonku odbyło się spo­tka­nie poseł Joanny Skrzy­dlew­skiej z mieszkańcami. Tema­tem spo­tka­nia zor­ga­ni­zo­wa­nego wspól­nie ... Czytaj dalej »

Budowa Wojewódzkiego Centrum Biznesu i Przedsiębiorczości w Łodzi rozpoczęta

Łódzka Agen­cja Roz­woju Regio­nal­nego S.A. zor­ga­ni­zo­wała uro­czy­ste wmu­row­nie kamie­nia węgiel­nego pod budowę nowej inwe­sty­cji Woje­wódz­kiego Cen­trum Biz­nesu i Przed­się­bior­czo­ści w ... Czytaj dalej »

Kolejny raz byliśmy w Zgierzu na eurolekcji

Tym razem w Zespole Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Jana Pawła II w Zgie­rzu , z ini­cja­tywy poseł Joanny Skrzy­dlew­skiej, odbyła się ... Czytaj dalej »

Ważne terminy dla programu Erasmus +

Przy­po­mi­namy, że 17 marca 2014 roku upływa ter­min skła­da­nia wnio­sków do akcji 1 pro­gramu, w zakre­sie mobil­no­ści kadry edu­ka­cyj­nej pra­cu­ją­cej ... Czytaj dalej »

Erasmus+ bez tajemnic [Zdjęcia]

Na Kon­fe­ren­cji „Era­smus Plus” wiel­kim wyzwa­niem dla woje­wódz­twa łódz­kiego, zgro­ma­dzili się przed­sta­wi­ciele wyż­szych uczelni, szkół wszyst­kich szcze­bli, fun­da­cji, sto­wa­rzy­szeń i ... Czytaj dalej »

Erasmus+ bez tajemnic. W Łodzi zorganizowaliśmy konferencję

Pra­wie 300 osób sko­rzy­stało z zapro­sze­nia Joanny Skrzy­dlew­skiej  i wzięło udział w kon­fe­ren­cji  „Era­smus Plus” wiel­kim wyzwa­niem dla woje­wódz­twa łódz­kiego, ... Czytaj dalej »

Fundacja „Dom w Łodzi” dziękuje Joannie Skrzydlewskiej

  Joanna Skrzy­dlew­ska otrzy­mała podzię­ko­wa­nia za bez­in­te­re­sowną pomoc, jaką nie­sie Fun­da­cji „Dom w Łodzi” i jej podopiecznym. Fun­da­cja pro­wa­dzi jedyny ... Czytaj dalej »

Kolacja z Joanną Skrzydlewską za wygraną licytację na rzecz WOŚP

Seba­stian Rubin, prze­wod­ni­czący Komi­sji Masters i Cyklo­sportu Pol­skiego Związku Kolar­skiego był gościem Joanny Skrzy­dlew­skiej na kola­cji, na którą został zapro­szony ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska nagrodzi najlepszego piłkarza Widzewa

Sobotni mecz z Pia­stem Gli­wice będzie pierw­szym w 2014 roku jaki pił­ka­rze Widzewa roze­grają na sta­dio­nie przy al. Pił­sud­skiego. Łodzia­nie ... Czytaj dalej »

Wybory do Parlamentu Europejskiego już 25 maja

Pre­zy­dent RP Bro­ni­sław Komo­row­ski zarzą­dził wybory posłów do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, wyzna­cza­jąc dzień wybo­rów na 25 maja. Zgod­nie z posta­no­wie­niem wybie­rzemy 51 ... Czytaj dalej »

Erasmus+ wyzwaniem dla województwa łódzkiego

  - Pro­gram Era­smus+ jest uzna­wany za jedno z naj­więk­szych osią­gnięć obec­nej kaden­cji Par­la­mentu Euro­pej­skiego – mówi Joanna Skrzy­dlew­ska i ... Czytaj dalej »

Spotkanie z przedsiębiorcami w Konstantynowie Łódzkim

W Kon­stan­ty­no­wie Łódz­kim odbyło się tra­dy­cyjne spo­tka­nie bur­mi­strza z przedsiębiorcami. Zapro­szoną Joannę Skrzy­dlew­ską poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego repre­zen­to­wał Tomasz Domi­niak ... Czytaj dalej »

Scroll To Top