Home / Tag Archives: Joanna Skrzydlewska poseł do Parlamentu Europejskiego (page 3)

Archiwa: Joanna Skrzydlewska poseł do Parlamentu Europejskiego

Feed Subscription

VI Europejski Zlot Gimnazjalistów powiatu piotrkowskiego

W Zespole Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych nr 2 w Piotr­ko­wie Try­bu­nal­skim, odbył się VI Euro­pej­ski Zlot Gim­na­zja­li­stów. Patro­nat nad imprezą objęła Joanna ... Czytaj dalej »

Spotkanie na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Tomaszowie [Zdjęcia]

          Ponad 100 słu­cha­czy Uni­wer­sy­tetu Trze­ciego Wieku w Toma­szo­wie Mazo­wiec­kim przy­było na spo­tka­nie z Joanną Skrzy­dlew­ską, ... Czytaj dalej »

I Ty możesz decydować o reformie prawa autorskiego. Weź udział w konsultacjach

5 grud­nia 2013 roku Komi­sja Euro­pej­ska ogło­siła kon­sul­ta­cje publiczne na temat koniecz­no­ści reformy prze­pi­sów doty­czą­cych prawa autorskiego. Komi­sja skie­ro­wała do ... Czytaj dalej »

Jak skutecznie spełniać marzenia?

- Aby sku­tecz­nie speł­niać marze­nia należy wyzna­czyć kon­kretne cele i osią­gać je poprzez reali­za­cję zadań pro­wa­dzą­cych do nich. Ważne, aby ... Czytaj dalej »

Cele, motywacja, efekt! Warto było przyjść na szkolenie w Skierniewicach! [Zdjęcia]

Jak reali­zo­wać zało­żone cele? Jak moty­wo­wać się do dzia­ła­nia? I jak speł­niać marze­nia? - odpo­wie­dzi na takie pyta­nia szu­kali miesz­kańcy ... Czytaj dalej »

Gimnazjaliści z Radomska pojadą do Brukseli

Dru­żyna Gim­na­zjum nr 2 z Radom­ska wygrała III Powia­towy Kon­kurs Wie­dzy o Unii Euro­pej­skiej „Zjed­no­czeni w róż­no­rod­no­ści”. Trzy­oso­bowa dru­żyna w ... Czytaj dalej »

Warsztaty w Rzeczycy [Zdjęcia]

W Rze­czycy odbyły się warsz­taty szko­le­niowe, słu­żące pogłę­bia­niu zdol­no­ści inter­per­so­nal­nych. Ich orga­ni­za­to­rem była Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Europejskiego. Uczest­nicy ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska przekazała czek dla Hospicjum im. Anny Olszewskiej w Skierniewicach

Czek opie­wa­jący na 1000 zło­tych poda­ro­wała poseł Joanna Skrzy­dlew­ska skier­nie­wic­kiemu Hospi­cjum im. Anny Olszewskiej. Prze­ka­za­nie daru miało uro­czy­stą oprawę, ponie­waż ... Czytaj dalej »

Gala Mistrzów Sportu Ziemi Piotrkowskiej

Teni­si­sta Kamil Maj­chrzak z PKTZ Win­ner Piotr­ków Try­bu­nal­ski wygrał doroczny Ple­bi­scyt na Spor­towca Roku Ziemi Piotr­kow­skiej orga­ni­zo­wany przez redak­cje Strefy ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska zaprosiła na warsztaty szkoleniowe mieszkańców Inowłodza

Kolejne z cyklu warsz­taty szko­le­niowe orga­ni­zo­wane przez Joannę Skrzy­dlew­ską, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, słu­żące pogłę­bia­niu zdol­no­ści inter­per­so­nal­nych, tym razem odbyły ... Czytaj dalej »

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia

Zapra­szamy na
BEZPŁATNE SZKOLENIA
Dozent steht an der Tafel im BWL-Seminar an der Uni

Joanna Skrzydlewska zaprasza na kolejne szkolenie

Moc pozy­tyw­nego myśle­nia, sku­teczna moty­wa­cja do dzia­ła­nia, nagrody za naj­drob­niej­sze zwy­cię­stwa nad wła­sną sła­bo­ścią – to tylko wybrane ele­menty bez­płat­nego ... Czytaj dalej »

Scroll To Top