Home / Tag Archives: Joanna Skrzydlewska poseł do Parlamentu Europejskiego (page 4)

Archiwa: Joanna Skrzydlewska poseł do Parlamentu Europejskiego

Feed Subscription

Kolejne szkolenie zorganizowane przez Joannę Skrzydlewską

Wczo­raj w Brzu­sto­wie odbyło się szko­le­nie zor­ga­ni­zo­wane przez Joannę Skrzy­dlew­ską, poseł do Par­la­mentu Europejskiego. Adre­so­wane było głów­nie do osób, które ... Czytaj dalej »

Eurolekcje w II LO w Tomaszowie Mazowieckim [Zdjęcia]

W II Liceum Ogó­lo­kształ­cą­cym w Toma­szo­wie Mazo­wiec­kim odbyły się lek­cje o funk­cjo­no­wa­niu Par­la­mentu Euro­pej­skiego, insty­tu­cji euro­pej­skich oraz pracy euro­de­pu­to­wa­nego. Lek­cje odbyły się z ini­cja­tywy ... Czytaj dalej »

Poseł Joanna Skrzydlewska o swej pracy w Brukseli

Jak praca poseł Joanny Skrzy­dlew­skiej w Par­la­men­cie Euro­pej­skim służy łodzia­nom i miesz­kań­com woje­wódz­twa łódz­kiego? W jaki spo­sób decy­zje podej­mo­wane przez ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska na Dniach Aleksandrowa Łódzkiego

W miniony week­end odbyły się Dni Alek­san­drowa Łódz­kiego. W impre­zie wzięła rów­nież udział Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, która ... Czytaj dalej »

Łódź Cup 2013. Puchary dla najlepszych zawodników od Joanny Skrzydlewskiej

W sobotę i niedzielę w łódzkiej Szkole Mistrzostwa Sportowego odbyła się kolejna edycja turnieju Łódź Cup 2013. Joanna Skrzydlewska pomagała w organizacji turnieju, wręczała medale oraz ufundowany przez siebie puchar dla najlepszego zawodnika turnieju. Czytaj dalej »

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Skierniewicach pełen Europy

W Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Skierniewicach, pod hasłem: "Polsce-służyć, Europę-tworzyć, Świat-rozumieć" odbył się Dzień Europejski. Czytaj dalej »

Scroll To Top