Home / Tag Archives: Joanna Skrzydlewska poseł do PE (page 10)

Archiwa: Joanna Skrzydlewska poseł do PE

Feed Subscription

Jedź z głową … w kasku” w Pabianicach i Dłutowie

Kolejne szkoły wzięły udział w orga­ni­zo­wa­nej przez Joannę Skrzy­dlew­ską, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, wspól­nie z Komendą Woje­wódzką Poli­cji w Łodzi ... Czytaj dalej »

Zwycięzcy konkursu „Z Unią za Pan Brat” z nagrodami od Joanny Skrzydlewskiej

Efek­towne albumy przy­rod­ni­cze ufun­do­wała Joanna Skrzy­dlew­ska dla zwy­cięz­ców kon­kursu „Z Unią za Pan Brat”, zor­ga­ni­zo­wa­nego z oka­zji przy­pa­da­ją­cej w tym ... Czytaj dalej »

Półmetek akcji „Jedź z głową … w kasku”

Kolejne grupy trze­cio­kla­si­stów wzięły udział w akcji „Jedź z głową … w kasku” orga­ni­zo­wa­nej przez Joannę Skrzy­dlew­ską, poseł do Par­la­mentu ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska dopingowała biegaczy

Ponad 900 zawod­ni­ków i nie­zli­czona rze­sza sym­pa­ty­ków ama­tor­skiego bie­ga­nia przy­je­chała w sobotę do Pabia­nic na IV Pół­ma­ra­ton ZHP. Oprócz biegu ... Czytaj dalej »

II Łódzki Kongres Kobiet

W dniach 22 – 23 marca 2014 roku w Łodzi odbył się II Łódzki Kon­gres Kobiet, który patro­na­tem objęła Joanna ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska uhonorowana tytułem Absolwenta VIP

W pią­tek odbyło się uro­czy­ste spo­tka­nie Komi­tetu Hono­ro­wego Obcho­dów 70-lecia Uni­wer­sy­tetu Łódz­kiego, w któ­rym uczest­ni­czyła Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu ... Czytaj dalej »

Rada krajowa Platformy Obywatelskiej

W sobotę odbyła się Rada Kra­jowa Plat­formy Oby­wa­tel­skiej, w któ­rej wzięła udział Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego. Głów­nym tema­tem ... Czytaj dalej »

Akcja „Jedź z głową w kasku” nabiera tempa

Trze­cio­kla­si­ści z łódz­kich szkół pod­sta­wo­wych nr 4, nr 2 i nr 170 dołą­czyli do orga­ni­zo­wa­nej przez poseł Joannę Skrzy­dlew­ską, wspól­nie ... Czytaj dalej »

42 drużyny zgłosiły się do Skrzydlewska Cup 2014

Już 42 szkolne dru­żyny pił­kar­skie zgło­siły się do Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup 2014, a wśród nich jest czwarty zespół ubie­gło­rocz­nej ... Czytaj dalej »

Euroscola - zagraj i przyjedź z klasą do Parlamentu Europejskiego!

Euro­scola to kon­kurs adre­so­wany do uczniów szkół ponad­gim­na­zjal­nych, w któ­rym nagrodą główną jest wizyta w sie­dzi­bie Par­la­mentu Euro­pej­skiego, w Strassburgu. ... Czytaj dalej »

Parlament Europejski czeka na stażystów

Jesteś stu­den­tem lub absol­wen­tem wyż­szej uczelni? Inte­re­su­jesz się spra­wami Unii Euro­pej­skiej? Znasz języki obce? Jeśli odpo­wie­dzia­łeś trzy razy TAK, to ... Czytaj dalej »

Czwarte miejsce uczniów z Będkowa

Duży suk­ces odnie­śli ucznio­wie z Publicz­nego Gim­na­zjum w Będ­ko­wie (powiat toma­szow­ski) – zajęli czwarte miej­sce w ogól­no­pol­skim kon­kur­sie pt. „Nakręć ... Czytaj dalej »

Scroll To Top