Home / Tag Archives: Joanna Skrzydlewska poseł do PE (page 20)

Archiwa: Joanna Skrzydlewska poseł do PE

Feed Subscription

Kolejny zegarek od Joanny Skrzydlewskiej tym razem dla Rafała Augustyniaka

Naj­lep­szym pił­ka­rzem Widzewa w zwy­cię­skim meczu z Pogo­nią Szcze­cin został wybrany Rafał Augu­sty­niak - infor­muje na swo­jej stro­nie Widzewiak.pl   ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska kwestowała na Starym Cmentarzu

Ponad 73,7 tys. zł udało się zebrać 1 listo­pada pod­czas tra­dy­cyj­nej kwe­sty na Sta­rym Cmen­ta­rzu przy ul. Ogro­do­wej w Łodzi. Wśród ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska zachęca do udziału w kweście na Starym Cmentarzu

1 listo­pada na Sta­rym Cmen­ta­rzu przy ul. Ogro­do­wej w Łodzi odbę­dzie się tra­dy­cyjna zbiórka pie­nię­dzy na reno­wa­cję zabyt­ków naj­star­szej łódz­kiej ... Czytaj dalej »

Jesteśmy obywatelami Unii Europejskiej - konkurs w Radomsku [Zdjęcia]

Poseł Joanna Skrzy­dlew­ska, była gościem spe­cjal­nym kon­kursu wie­dzy pn. „Jeste­śmy oby­wa­te­lami Unii Europejskiej”. Orga­ni­za­to­rem kon­kursu był Oddział Pol­skiego Towa­rzy­stwa Histo­rycz­nego w Radom­sku ... Czytaj dalej »

Jesteśmy obywatelami Unii Europejskiej - konkurs w Radomsku

Oddział Pol­skiego Towa­rzy­stwa Histo­rycz­nego w Radom­sku zor­ga­ni­zo­wał kon­kurs wie­dzy pn. „Jeste­śmy oby­wa­te­lami Unii Europejskiej”. Uczest­ni­czyli w nim ucznio­wie ze szkół ... Czytaj dalej »

Żałoba narodowa w dniu pogrzebu Tadeusza Mazowieckiego

3 listo­pada w dniu pogrzebu Tade­usza Mazo­wiec­kiego, pierw­szego nie­ko­mu­ni­stycz­nego pre­miera RP, decy­zją pre­zy­denta RP Bro­ni­sława Komo­row­skiego w Pol­sce zosta­nie ogło­szona ... Czytaj dalej »

Obywatele Unii szukają w innym kraju pracy, nie świadczeń socjalnych

  22 paź­dzier­nika, pod­czas sesji ple­nar­nej w Stras­burgu, odbyła się debata na temat korzy­ści i wyzwań, z jakimi wiąże się wol­ność ... Czytaj dalej »

Parlament Europejski uchwalił stanowisko w sprawie budżetu Unii na 2014 rok

Kwoty w wydat­kach na bada­nia oraz zatrud­nie­nie na rok 2014 obcięte przez Radę, zostały przy­wró­cone przez euro­de­pu­to­wa­nych pod­czas gło­so­wa­nia na ... Czytaj dalej »

Nagroda Sacharowa po 23. latach

Liderka bir­mań­skiej opo­zy­cji i lau­re­atka poko­jo­wego Nobla, Aung San Suu Kyi, ode­brała dziś nagrodę Sacha­rowa, przy­znaną jej w 1990 roku. Nagroda ... Czytaj dalej »

100 – lecie Zgierskiej Książnicy

  Miejsko-Powiatowa Biblio­teka Publiczna im. Bole­sława Prusa w Zgie­rzu świę­to­wała dziś Jubi­le­usz 100 – lecia swo­jej działalności.   Z tej ... Czytaj dalej »

Rewolucja w zatrudnianiu kobiet

Par­la­ment Euro­pej­ski opo­wiada się za 40proc. pary­te­tem kobiet w radach nad­zor­czych spółek gieł­do­wych. Zgod­nie z pro­po­zy­cją Komi­sji Euro­pej­skiej cel ten ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska zaprasza na porady dla konsumentów

  Jak czy­tać umowy? Jak wyco­fać się z nie­tra­fio­nego zakupu? Jak sobie radzić z akwi­zy­to­rami? - na te i wiele ... Czytaj dalej »

Scroll To Top