Home / Tag Archives: Joanna Skrzydlewska poseł do PE (page 3)

Archiwa: Joanna Skrzydlewska poseł do PE

Feed Subscription

Debata w Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności z udziałem poseł Skrzydlewskiej

Stu­denci Wyż­szej Szkoły Infor­ma­tyki i Umie­jęt­no­ści w Łodzi zor­ga­ni­zo­wali debatę z udzia­łem naj­młod­szych kan­dy­da­tów do Par­la­mentu Euro­pej­skiego. Tema­tem sobot­niego spo­tka­nia ... Czytaj dalej »

Kto zrobił najwięcej dla województwa łódzkiego?

Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska odwiedziła Stowarzyszenie “Troska”

  Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego odwie­dziła Sto­wa­rzy­sze­nie “Tro­ska” przy ulicy Roj­nej w Łodzi. Ośro­dek zrze­sza­jący rodzi­ców i przy­ja­ciół dzieci ... Czytaj dalej »

Debata z Joanną Skrzydlewską w Radomsku

  W Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym nr 1 w Radom­sku odbyła się debata pod­su­mo­wu­jąca 10 lat Pol­ski w UE. Jej gościem była ... Czytaj dalej »

Wyłoniliśmy półfinalistów Skrzydlewska Cup

Spo­tka­nia w gru­pie C w kate­go­rii klas I – III zakoń­czyły dziś rywa­li­za­cję w ćwierć­fi­na­łach Skrzy­dlew­ska Cup 2014. Ostat­nie miej­sce ... Czytaj dalej »

Zagraj w Biznesowej Lidze Pomocy

Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego uczest­ni­czyła w kon­fe­ren­cji pra­so­wej poprze­dza­ją­cej II edy­cję meczu cha­ry­ta­tyw­nego „Biz­ne­sowa Liga Pomocy”. W tym ... Czytaj dalej »

W ćwierćfinałach Skrzydlewska Cup emocji nie brakuje

Kolejna runda meczów ćwierć­fi­na­ło­wych tego­rocz­nego Skrzy­dlew­ska Cup i kolejne – ogromne – emo­cje. W gru­pie w kate­go­rii klas I – ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Łodzi

  Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego wzięła udział w uro­czy­stej sesji Rady Miej­skiej, która odbyła się z oka­zji Święta ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska z wizytą w Tomaszowie

Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego spo­tkała się ze sta­ro­stą toma­szow­skim, Pio­trem Kagan­kie­wi­czem. Celem spo­tka­nia było pozna­nie pro­ble­mów i ocze­ki­wań ... Czytaj dalej »

Poznaliśmy pierwszych półfinalistów Skrzydlewska Cup

Na gościn­nych Orli­kach Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 205 oraz Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 114 roze­grane zostały pierw­sze mecze ćwierć­fi­na­łowe Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska ... Czytaj dalej »

Kolejna wygrana żużlowców Orła

W meczu Nice PLŻ osła­biony bra­kiem dwóch pod­sta­wo­wych zawod­ni­ków Orzeł Łódź poko­nał KMŹ Lublin 51:39. Wia­domo było, że w nie­dzielę ... Czytaj dalej »

Rozlosowaliśmy grupy ćwierćfinałowe Skrzydlewska Cup 2014

W obec­no­ści mediów oraz byłych pił­ka­rzy Widzewa: Tade­usza Gapiń­skiego i Wie­sława Wragi, sędziu­ją­cych mecze eli­mi­na­cyjne Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup, odbyło ... Czytaj dalej »

Scroll To Top