Home / Tag Archives: Joanna Skrzydlewska poseł do PE (page 4)

Archiwa: Joanna Skrzydlewska poseł do PE

Feed Subscription

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Dekada z Europą”

Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego objęła patro­nat hono­rowy nad Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sem Foto­gra­ficz­nym „Dekada z Europą”, który zor­ga­ni­zo­wał Spe­cjalny Ośro­dek ... Czytaj dalej »

Święto patrona Gimnazjum nr 3 w Sieradzu

Dziś w Gim­na­zjum im. Unii Euro­pej­skiej w Sie­ra­dzu odbyły się obchody święta patrona szkoły połą­czone z uczcze­niem 10. rocz­nicy wej­ścia ... Czytaj dalej »

Dzień Strażaka

W Łodzi świę­to­wano „Dzień Stra­żaka 2014”. Z tej oka­zji w Jed­no­stce Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 przy ul. Przy­by­szew­skiego w Łodzi, odbyła ... Czytaj dalej »

Debiutanci w ćwierćfinale Skrzydlewska Cup

Efek­tow­nie zakoń­czyły się łódz­kie eli­mi­na­cje Skrzy­dlew­ska Cup 2014. Debiu­tu­jąca w roz­gryw­kach repre­zen­ta­cja Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 162, gra­jąc na wła­snym Orliku, ... Czytaj dalej »

IV Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej

Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, objęła swoim patro­na­tem IV Mię­dzysz­kolny Kon­kurs Wie­dzy o Unii Euro­pej­skiej i Kra­jach Człon­kow­skich, zor­ga­ni­zo­wany ... Czytaj dalej »

Skrzydlewska Cup żegna się z województwem łódzkim

Na Orli­kach Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 2 i Gim­na­zjum nr 3 w Skier­nie­wi­cach zakoń­czyły się tego­roczne eli­mi­na­cje Skrzy­dlew­ska Cup dla szkół ... Czytaj dalej »

Skrzydlewska Cup 2014 już bez medalistów sprzed roku

Kolejna nie­spo­dzianka w tego­rocz­nej edy­cji Skrzy­dlew­ska Cup: repre­zen­ta­cja Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 202, która przed rokiem zdo­była brą­zowy medal poże­gnała się ... Czytaj dalej »

67 goli w Skrzydlewska Cup w Radomsku

Aż 67 goli w 15 spo­tka­niach i awans Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 2 w kate­go­rii klas I – III oraz IV ... Czytaj dalej »

Mamy zwycięzcę konkursu 10 lat Polski w Unii Europejskiej

Alek­san­dra Front­czak, uczennica I LO im. Miko­łaja Koper­nika w Alek­san­dro­wie Łódz­kim, wygrała Kon­kurs na film promujący 10 lat człon­ko­stwa Pol­ski ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska na obchodach Święta 3 Maja

Mszą świętą w inten­cji ojczy­zny, którą w Bazy­lice Archi­ka­te­dral­nej odpra­wił abp Marek Jędra­szew­ski, metro­po­lita łódzki, roz­po­częły się w Łodzi woje­wódz­kie ... Czytaj dalej »

Turniej w Sieradzu pod patronatem Joanny Skrzydlewskiej

Z oka­zji Święta Flagi RP, w Sie­ra­dzu odbył się Tur­niej w piłce noż­nej o Puchar Ceza­rego Tom­czyka – posła na ... Czytaj dalej »

Turniej Skrzydlewska Cup zawitał do Rokicin

Gorąca her­bata z cytryną i sokiem mali­no­wym, cie­płe koce dla rezer­wo­wych i doping rodzi­ców mło­dych zawod­ni­ków towa­rzy­szyły rywa­li­za­cji pod­czas kolej­nej ... Czytaj dalej »

Scroll To Top