Home / Tag Archives: Joanna Skrzydlewska poseł do PE (page 5)

Archiwa: Joanna Skrzydlewska poseł do PE

Feed Subscription

Święto Flagi w Zgierzu

Z oka­zji obcho­dzo­nego dziś Święta Flagi w Zgie­rzu zor­ga­ni­zo­wano uro­czy­sty prze­marsz z placu Kiliń­skiego na plac Jana Pawła II. W wyda­rze­niu ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska na otwarciu placu zabaw

W Parku Miej­skim w Alek­san­dro­wie Łódz­kim odbyło się otwar­cie nowego placu zabaw oraz napo­wietrz­nej siłowni dla dorosłych. Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska na Pikniku Funduszy w Manufakturze [Zdjęcia]

Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego wzięła udział w Pik­niku Fun­du­szy Euro­pej­skich, który został zor­ga­ni­zo­wany w związku z przy­pa­da­jącą dziś ... Czytaj dalej »

Dziś mija 10 lat, odkąd Polska jest w Unii Europejskiej! 2004 - 2014

W trak­cie minio­nych 10 lat pol­skiego człon­ko­stwa w Unii Euro­pej­skiej do Łodzi tra­fiło nie­mal 3 mld zł z unij­nych fun­du­szy, ... Czytaj dalej »

Skrzydlewska Cup 2014 w Czechach…

.… ale na razie w tych nie­da­leko Zduń­skiej Woli, a nie u naszych połu­dnio­wych sąsia­dów. Na Orliku tam­tej­szej Szkoły Pod­sta­wo­wej ... Czytaj dalej »

Skrzydlewska Cup 2014 zawitał do Wielunia

Po raz pierw­szy Tur­niej Pił­kar­ski Skrzy­dlew­ska Cup zawi­tał do Wie­lu­nia, gdzie roze­gra­li­śmy kolejne eli­mi­na­cje. W kate­go­rii klas I – III ... Czytaj dalej »

Giganty Mocy w Bełchatowie

Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, uczest­ni­czyła w uro­czy­stym otwar­ciu Miej­skiego Cen­trum Kul­tury w Beł­cha­to­wie. Budowa Cen­trum dofi­nan­so­wana była z ... Czytaj dalej »

Wywieś biało-czerwoną [Zdjęcia]

Wywieś biało-czerwoną – pod takim hasłem poseł Skrzy­dlew­ska przy­po­mi­nała dziś miesz­kań­com  Łodzi o przy­pa­da­ją­cej 2 maja 2014 r. 10. rocz­nicy ... Czytaj dalej »

W Pabianicach flagi od poseł Skrzydlewskiej w przeddzień święta [Zdjęcia]

Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, wraz z pra­cow­ni­kami biura roz­da­wała dziś pol­skie flagi w cen­trum Pabia­nic.  Euro­de­pu­to­wana roz­ma­wiała z ... Czytaj dalej »

Skrzydlewska Cup 2014 w trzech miastach

Na Orli­kach w Łodzi, Alek­san­dro­wie Łódz­kim oraz w Cze­chach za Zduń­ską Wolą rywa­li­zo­wały dziś dru­żyny wal­czące o ćwierć finał Tur­nieju ... Czytaj dalej »

Poseł Skrzydlewska zaprasza do programu Erasmus+Sport

  „Sport w Łodzi” pod takim hasłem odbyło się wczo­raj spo­tka­nie poświę­cone wie­lo­aspek­to­wo­ści i przy­szło­ści sportu zorganizowane przez Małgorzatę Bar­to­siak, ... Czytaj dalej »

Skrzydlewska - najtrudniejsze nazwisko w Europarlamencie

Czytaj dalej »

Scroll To Top