Home / Tag Archives: Joanna Skrzydlewska

Archiwa: Joanna Skrzydlewska

Feed Subscription

Joanna Skrzydlewska najpopularniejszym samorządowcem województwa

Jak infor­muje Dzien­nik Łódzki, znani są już zwy­cięzcy w ple­bi­scy­cie Czło­wiek Roku 2017. - Znamy nazwi­ska zwy­cięz­ców! Teraz czas na galę ... Czytaj dalej »

O zjednoczonej Europie w Radomsku

Szkolny Klub Euro­pej­ski “Mło­dzież dla Europy” ze Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 7  im. Romu­alda Trau­gutta w Radom­sku zor­ga­ni­zo­wał kolejną już edy­cję Powia­to­wego ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska: wybory samorządowe 2018 rodzą wiele obaw

Naj­bliż­sze wybory niosą  same znaki zapy­ta­nia. Wia­domo, że odbędą się jesie­nią, ale wciąż nie wiemy kiedy dokład­nie. Szy­kuje się mnóstwo ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska gorąco przyjęta w giminie Ujazd

Na zapro­sze­nie Wójta Gminy Ujazd Artura Paw­laka gościła w gmi­nie Joanna Skrzy­dlew­ska, czło­nek zarządu Woje­wódz­twa oraz radny Sej­miku Woje­wódz­kiego Łódz­kiego ... Czytaj dalej »

Onet.pl o Joannie Skrzydlewskiej

Joanna Skrzy­dlew­ska z zarządu woj. łódz­kiego poin­for­mo­wała, że wyso­kość wspar­cia m.in. dla spół­dzielni i wspól­not miesz­ka­nio­wych, Towa­rzystw Budow­nic­twa Spo­łecz­nego, samo­rzą­dów ... Czytaj dalej »

PiotrkówTrybunalski o wizycie Joanny Skrzydlewskiej

- Spo­ty­kamy się z bar­dzo dobrą ofertą poży­czek, które będzie można spła­cać przez 15 lat – ser­wis e-piotrków cytuje frag­ment ... Czytaj dalej »

Joannna Skrzydlewska liderem kategorii “Samorządność i społeczność lokalna”

Joanna Skrzy­dlew­ska, wice­mar­sza­łek woje­wódz­twa łódz­kiego, została liderką ple­bi­scytu Dzien­nika Łódz­kiego “Czło­wiek Roku 2017″ w kate­go­rii samo­rząd­ność i spo­łecz­ność lokalna. Zobacz ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska w gminie Gomunice

Aby spraw­dzić, jak pożyt­ko­wane są pie­nią­dze, z wizytą gospo­dar­ską do gminy Gomu­nice udała się Joanna Skrzy­dlew­ska z Zarządu Woje­wódz­twa Łódz­kiego. ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska z podziękowaniami od wójta

W pod­su­mo­wa­niu trze­ciego roku obec­nej kaden­cji parzę­czew­skiego samo­rządu wzięła udział Joanna Skrzy­dlew­ska. Spo­tka­nie odbyło się z udzia­łem władz gminy, rad­nych ... Czytaj dalej »

Jeremie2: będzie cieplej i oszczędniej. Mamy na to 80 milionów zł

- Środki z Jeremie2 to bar­dzo dobra oferta poży­czek, które będzie można spła­cać przez 15 lat - mówiła Joanna Skrzy­dlew­ska ... Czytaj dalej »

Wyciągają dzieci z bram i pomagają tym, chorym na raka

Kolejne cer­ty­fi­katy dla auto­rów pro­jek­tów zaak­cep­to­wa­nych w woje­wódz­kim budże­cie oby­wa­tel­skim wrę­czała Joanna Skrzy­dlew­ska. Podzię­ko­wa­nia za naj­lep­sze pomy­sły tra­fiły mię­dzy innymi ... Czytaj dalej »

W gminie Koluszki niebawem rusza budowa. Baseny, ścieżki i co jeszcze?

Ska­te­park, szlak tury­styczny i kom­pleks base­nów - to wszystko powsta­nie nie­ba­wem w gmi­nie Koluszki by popra­wić jej kon­ku­ren­cyj­ność gospo­dar­czą dzięki ... Czytaj dalej »

Scroll To Top