Home / Tag Archives: Joanna Skrzydlewska (page 10)

Archiwa: Joanna Skrzydlewska

Feed Subscription

Skrzydlewska Cup 2014 w Czechach…

…. ale na razie w tych nie­da­leko Zduń­skiej Woli, a nie u naszych połu­dnio­wych sąsia­dów. Na Orliku tam­tej­szej Szkoły Pod­sta­wo­wej ... Czytaj dalej »

Skrzydlewska Cup 2014 zawitał do Wielunia

Po raz pierw­szy Tur­niej Pił­kar­ski Skrzy­dlew­ska Cup zawi­tał do Wie­lu­nia, gdzie roze­gra­li­śmy kolejne eli­mi­na­cje. W kate­go­rii klas I – III ... Czytaj dalej »

Skrzydlewska Cup 2014 w trzech miastach

Na Orli­kach w Łodzi, Alek­san­dro­wie Łódz­kim oraz w Cze­chach za Zduń­ską Wolą rywa­li­zo­wały dziś dru­żyny wal­czące o ćwierć finał Tur­nieju ... Czytaj dalej »

Skrzydlewska Cup 2014 już bez obrońców trofeum

Tego­roczny tur­niej nie dla obroń­ców tro­feum, po repre­zen­ta­cji Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 55 z Łodzi – zło­tych meda­li­stach dwóch poprzed­nich edy­cji ... Czytaj dalej »

Debiutanci z Opoczna awansowali w Skrzydlewska Cup. W jakim stylu!

W Opocz­nie, na Orliku Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 1, trium­fo­wali gospo­da­rze i awan­so­wali do ćwierć­fi­na­łów zarówno w kate­go­rii klas I-III, jak ... Czytaj dalej »

Prezydent Bronisław Komorowski z wizytą w Łodzi

W związku z przy­pa­da­jącą 100. rocz­nicą uro­dzin Jana Kar­skiego – kuriera Pol­skiego Pań­stwa Pod­ziem­nego do Łodzi przy­je­chał Pre­zy­dent RP Bro­ni­sław ... Czytaj dalej »

100. rocznica urodzin Jana Karskiego przed tablicą, ufundowaną przez poseł Skrzydlewską

W Łodzi trwają uro­czy­sto­ści upa­mięt­nia­jące 100. rocz­nicę uro­dzin legen­dar­nego emi­sa­riu­sza Jana Kar­skiego. Z tej oka­zji na budynku daw­nego Publicz­nego Gim­na­zjum ... Czytaj dalej »

Czy warto wspierać tomaszowski sport

W Toma­szo­wie funk­cjo­nuje co naj­mniej kil­ka­na­ście klu­bów, sto­wa­rzy­szeń i zrze­szeń spor­to­wych. Wszyst­kie lub pra­wie wszyst­kie one żyją z publicz­nych dota­cji. ... Czytaj dalej »

Pierwsza sensacja w Skrzydlewska Cup 2014

W Skrzy­dlew­ska Cup nie ma fawo­ry­tów, ale tego nikt się nie spo­dzie­wał: Skrzy­dlate Piątki” czyli dru­żyna Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 55 ... Czytaj dalej »

Z wizytą w Technoparku

Na zapro­sze­nie pre­zesa Andrzeja Stycz­nia Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego gościła w sie­dzi­bie łódz­kiego Tech­no­parku. Poseł Skrzy­dlew­ska miała oka­zję ... Czytaj dalej »

Wielkanocne spotkanie Rodziny Policyjnej

Łódzki Oddział Sto­wa­rzy­sze­nia „Rodzina Poli­cyjna 1939 r.” zor­ga­ni­zo­wał dziś spo­tka­nie wiel­ka­nocne. Uczest­ni­czyli w nim człon­ko­wie Sto­wa­rzy­sze­nia oraz zapro­szeni goście. Joannę ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska dumna z postawy żużlowców Orła

Żuż­lowcy Orła odnie­śli bar­dzo cenne zwy­cię­stwo. Łodzia­nie w dru­giej kolejce pierw­szo­li­go­wego sezonu poko­nali wysoko na torze przy ul. 6 Sierp­nia ... Czytaj dalej »

Scroll To Top