Home / Tag Archives: Joanna Skrzydlewska (page 10)

Archiwa: Joanna Skrzydlewska

Feed Subscription

XXXVII Memoriał Piotra Cherudzińskiego w podnoszeniu ciężarów

  Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego objęła patro­nat hono­rowy nad XXXVII Memo­ria­łem Pio­tra Che­ru­dziń­skiego w pod­no­sze­niu cię­ża­rów. Zawody odbyły ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska zaprasza na wybory!

Czytaj dalej »

Alex Bruno nagrodzony przez Joannę Skrzydlewską

Bra­zy­lij­czyk Alex Bruno został Pił­ka­rzem Meczu w spo­tka­niu Widzewa z Jagiel­lo­nią Bia­ły­stok zakoń­czo­nym remi­sem 1:1. Tra­dy­cyj­nie nagrodą dla naj­lep­szego pił­ka­rza ... Czytaj dalej »

Wykład poseł Skrzydlewskiej w Wyższej Szkole Handlowej

  Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego spo­tkała się w Piotr­ko­wie Try­bu­nal­skim ze stu­den­tami Wyż­szej Szkoły Handlowej. Pro­wa­dząc wykład otwarty ... Czytaj dalej »

Debata w Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności z udziałem poseł Skrzydlewskiej

Stu­denci Wyż­szej Szkoły Infor­ma­tyki i Umie­jęt­no­ści w Łodzi zor­ga­ni­zo­wali debatę z udzia­łem naj­młod­szych kan­dy­da­tów do Par­la­mentu Euro­pej­skiego. Tema­tem sobot­niego spo­tka­nia ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska odwiedziła Stowarzyszenie “Troska”

  Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego odwie­dziła Sto­wa­rzy­sze­nie “Tro­ska” przy ulicy Roj­nej w Łodzi. Ośro­dek zrze­sza­jący rodzi­ców i przy­ja­ciół dzieci ... Czytaj dalej »

Wyłoniliśmy półfinalistów Skrzydlewska Cup

Spo­tka­nia w gru­pie C w kate­go­rii klas I – III zakoń­czyły dziś rywa­li­za­cję w ćwierć­fi­na­łach Skrzy­dlew­ska Cup 2014. Ostat­nie miej­sce ... Czytaj dalej »

Zagraj w Biznesowej Lidze Pomocy

Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego uczest­ni­czyła w kon­fe­ren­cji pra­so­wej poprze­dza­ją­cej II edy­cję meczu cha­ry­ta­tyw­nego „Biz­ne­sowa Liga Pomocy”. W tym ... Czytaj dalej »

W ćwierćfinałach Skrzydlewska Cup emocji nie brakuje

Kolejna runda meczów ćwierć­fi­na­ło­wych tego­rocz­nego Skrzy­dlew­ska Cup i kolejne – ogromne – emo­cje. W gru­pie w kate­go­rii klas I – ... Czytaj dalej »

Poznaliśmy pierwszych półfinalistów Skrzydlewska Cup

Na gościn­nych Orli­kach Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 205 oraz Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 114 roze­grane zostały pierw­sze mecze ćwierć­fi­na­łowe Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska ... Czytaj dalej »

Dlaczego 25 maja będą głosowali na Joannę Skrzydlewską?

Czytaj dalej »

Kolejna wygrana żużlowców Orła

W meczu Nice PLŻ osła­biony bra­kiem dwóch pod­sta­wo­wych zawod­ni­ków Orzeł Łódź poko­nał KMŹ Lublin 51:39. Wia­domo było, że w nie­dzielę ... Czytaj dalej »

Scroll To Top