Home / Tag Archives: Joanna Skrzydlewska (page 20)

Archiwa: Joanna Skrzydlewska

Feed Subscription

Wszystkim Babciom i Dziadkom składam najserdeczniejsze życzenia

21 stycz­nia 2014 Czytaj dalej »

Uroczystości wyzwolenia na Radogoszczu

Joanna Skrzydlewska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego oddała hołd więźniom zamordowanym w obozie na Radogoszczu. W 69. rocznicę spalenia więźniów i ... Czytaj dalej »

Parlament Europejski: „nie” dla ograniczeń w swobodnym przemieszczaniu się obywateli Unii

Posło­wie do Par­la­mentu Euro­pej­skiego przy­jęli dziś rezo­lu­cję, w któ­rej potę­pili jakie­kol­wiek próby ogra­ni­czeń swo­body prze­pływu osób, nie zga­dza­jąc się także ... Czytaj dalej »

Parlament Europejski: David Cameron obraził Polaków

Pre­mier Wiel­kiej Bry­ta­nii David Came­ron posu­nął się za daleko ze swoim anty­imi­gra­cyj­nym, euro­scep­tycz­nym i nacjo­na­li­stycz­nym podej­ściem do pra­cow­ni­ków mobil­nych - ... Czytaj dalej »

Debata o sytuacji finansowej Grecji zamiast o priorytetach prezydencji

Posło­wie do Par­la­mentu Euro­pej­skiego dys­ku­to­wali dziś o prio­ry­te­tach grec­kiej pre­zy­den­cji. Debata – bar­dzo emo­cjo­nu­jąca – sku­piona była głów­nie wokół sytu­acji ... Czytaj dalej »

Igrzyska Europejskie w XXI LO

Dziś w XXI Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym w Łodzi odbyły się XII Szkolne Igrzy­ska Europejskie. Tema­tem tego­rocz­nego kon­kursu był film euro­pejski. W ... Czytaj dalej »

Dyskryminacja Polaków na Litwie położyła się cieniem na litewskiej prezydencji

Dziś w Par­la­men­cie Euro­pej­skim w Stras­burgu odbyło się pod­su­mo­wa­nie litew­skiej pre­zy­den­cji. Dalia Gry­bau­ska­ite, pre­zy­dent Litwy, zebrała wiele pochwał za sku­tecz­ność ... Czytaj dalej »

Pierwsza w tym roku sesja plenarna

W dniach 13 – 16 stycz­nia w Stras­bo­urgu odbę­dzie się pierw­sza w tym roku sesja plenarna. Pierw­szego dnia posło­wie wezmą ... Czytaj dalej »

Kolejne szkolenie zorganizowane przez Joannę Skrzydlewską

Wczo­raj w Brzu­sto­wie odbyło się szko­le­nie zor­ga­ni­zo­wane przez Joannę Skrzy­dlew­ską, poseł do Par­la­mentu Europejskiego. Adre­so­wane było głów­nie do osób, które ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska druga w rankingu europosłów

Poseł Joanna Skrzy­dlew­ska zajęła dru­gie miej­sce w uło­żo­nym przez ser­wis porteuropa.eu ran­kingu posłów naj­bar­dziej zaan­ga­żo­wa­nych w kwe­stie Part­ner­stwa Wschod­niego i ... Czytaj dalej »

Grecka prezydencja nadziei w Unii Europejskiej

1 stycz­nia Gre­cja objęła rota­cyjne prze­wod­nic­two w Radzie Unii Euro­pej­skiej. Prze­jęła je od Litwy, a w lipcu 2014 - prze­każe ... Czytaj dalej »

Budżet Unii Europejskiej to 1 proc. PKB krajów członkowskich. A ma ogromne znaczenie

Par­la­ment Euro­pej­ski przy­jął nie­dawno pro­jekt budżetu na lata 2014-2020, zapew­nia­jąc dofi­nan­so­wa­nie naro­do­wych budże­tów w wyso­ko­ści 960 milio­nów euro na naj­bliż­sze ... Czytaj dalej »

Scroll To Top