Home / Tag Archives: Joanna Skrzydlewska (page 20)

Archiwa: Joanna Skrzydlewska

Feed Subscription

Angelika Janowska wygrała staż u Joanny Skrzydlewskiej

  Ange­lika Janow­ska, studentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, zajęła pierw­sze miej­sce w kon­kur­sie „Twoje pierwsze kroki w Brukseli ... Czytaj dalej »

Jonathan Perez nagrodzony przez Joannę Skrzydlewską

Jona­than de Amo Perez został „Pił­ka­rzem meczu” w spo­tka­niu Widzew – Śląsk Wro­cław, zakoń­czo­nym bez­bram­ko­wym remisem. Widze­wiak dostał pamiąt­kową sta­tu­etkę ... Czytaj dalej »

Projekt Praca dla Młodych” na Wydziale Prawa i Administracji UŁ [Zdjęcia]

Projekt Praca dla Młodych na Wydziale Prawa i Administracji UŁ

Strasbourg 9 – 12 grudnia 2013 r ostatnia w tym roku sesja PE

Ostat­nia w tym roku sesja w Stras­bo­urgu odbę­dzie się w dniach 9 – 12 grudnia. Roz­pocz­nie się ona deba­tami na ... Czytaj dalej »

Jubileusz WFOŚiGW w Łodzi

W roku 2013 mija 20. rocz­nica powo­ła­nia Woje­wódz­kiego Fun­du­szu Ochrony Śro­do­wi­ska i Gospo­darki Wod­nej w Łodzi. W Fil­har­mo­nii Łódz­kiej ocho­dzono jubi­le­usz ... Czytaj dalej »

Święto górników [Zdjęcia]

W Beł­cha­to­wie uro­czy­ście obcho­dzono naj­waż­niej­sze święto gór­ni­ków - Bar­bórkę. Cen­tralne obchody Dnia Gór­nika “Bar­bórka 2013″ roz­po­czeły się mszą św. w ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska zachęca do udziału w akcji „Szlachetna Paczka”

Joanna Skrzydlewska, poseł do Parlamentu Europejskiego, po raz drugi wzięła udział w akcji „Szlachetna Paczka” i przy­go­to­wała paczki dla rodziny ... Czytaj dalej »

Śląsk Wrocław wygrał Turniej Piłki Nożnej o Puchar Joanny Skrzydlewskiej

Śląsk Wro­cław wygrał Tur­niej Piłki Noż­nej rocz­nika 2004 OPAKOWANIA-CUP o Puchar Joanny Skrzy­dlew­skiej, poseł do Par­la­mentu Europejskiego W Zduń­skiej Woli ... Czytaj dalej »

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Dziś obcho­dzimy Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Osób Nie­peł­no­spraw­nych usta­no­wiony w 1992 roku przez Zgro­ma­dze­nie Ogólne Orga­ni­za­cji Naro­dów Zjed­no­czo­nych. W ten spo­sób człon­ko­wie ... Czytaj dalej »

Pracownicy łódzkiego oddziału Agencji Rynku Rolnego obchodzili jubileusz 10-lecia

Agen­cja Rynku Rol­nego oddział w Łodzi obcho­dziła 10. rocz­nice powsta­nia. Uro­czy­stość otwo­rzył dyrek­tor Marek Mazur, który zapre­zen­to­wał dzie­sięć lat dzia­łal­no­ści ... Czytaj dalej »

Eurolekcje w Radomsku! Byliśmy w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym Nr 5

W Zespole Szkolno - Gim­na­zjal­nym Nr 5 w Radom­sku, z ini­cja­tywy poseł Joanny Skrzy­dlew­skiej, odbyły się lek­cje o funk­cjo­no­wa­niu Par­la­mentu ... Czytaj dalej »

Malala Yousafzai odebrała w Nagrodę Sacharowa

Malala Yousa­fzai, 16-letnia Paki­stanka wal­cząca o prawo dziew­cząt do edu­ka­cji, pod­czas cere­mo­nii w Stras­burgu ode­brała z rąk Mar­tina Schulza prze­wod­ni­czą­cego ... Czytaj dalej »

Scroll To Top