Home / Tag Archives: Joanna Skrzydlewska (page 20)

Archiwa: Joanna Skrzydlewska

Feed Subscription

Święto górników [Zdjęcia]

W Beł­cha­to­wie uro­czy­ście obcho­dzono naj­waż­niej­sze święto gór­ni­ków - Bar­bórkę. Cen­tralne obchody Dnia Gór­nika “Bar­bórka 2013″ roz­po­czeły się mszą św. w ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska zachęca do udziału w akcji „Szlachetna Paczka”

Joanna Skrzydlewska, poseł do Parlamentu Europejskiego, po raz drugi wzięła udział w akcji „Szlachetna Paczka” i przy­go­to­wała paczki dla rodziny ... Czytaj dalej »

Śląsk Wrocław wygrał Turniej Piłki Nożnej o Puchar Joanny Skrzydlewskiej

Śląsk Wro­cław wygrał Tur­niej Piłki Noż­nej rocz­nika 2004 OPAKOWANIA-CUP o Puchar Joanny Skrzy­dlew­skiej, poseł do Par­la­mentu Europejskiego W Zduń­skiej Woli ... Czytaj dalej »

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Dziś obcho­dzimy Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Osób Nie­peł­no­spraw­nych usta­no­wiony w 1992 roku przez Zgro­ma­dze­nie Ogólne Orga­ni­za­cji Naro­dów Zjed­no­czo­nych. W ten spo­sób człon­ko­wie ... Czytaj dalej »

Pracownicy łódzkiego oddziału Agencji Rynku Rolnego obchodzili jubileusz 10-lecia

Agen­cja Rynku Rol­nego oddział w Łodzi obcho­dziła 10. rocz­nice powsta­nia. Uro­czy­stość otwo­rzył dyrek­tor Marek Mazur, który zapre­zen­to­wał dzie­sięć lat dzia­łal­no­ści ... Czytaj dalej »

Eurolekcje w Radomsku! Byliśmy w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym Nr 5

W Zespole Szkolno - Gim­na­zjal­nym Nr 5 w Radom­sku, z ini­cja­tywy poseł Joanny Skrzy­dlew­skiej, odbyły się lek­cje o funk­cjo­no­wa­niu Par­la­mentu ... Czytaj dalej »

Malala Yousafzai odebrała w Nagrodę Sacharowa

Malala Yousa­fzai, 16-letnia Paki­stanka wal­cząca o prawo dziew­cząt do edu­ka­cji, pod­czas cere­mo­nii w Stras­burgu ode­brała z rąk Mar­tina Schulza prze­wod­ni­czą­cego ... Czytaj dalej »

Wystąpienie Joanny Skrzydlewskiej podczas sesji plenarnej PE

Czytaj dalej »

Prawnicy Joanny Skrzydlewskiej radzili jak unikać handlowych pułapek

Umowy trzeba czy­tać. Przed ich pod­pi­sa­niem, ale także już po pod­pi­sa­niu. Takie wnio­ski płyną ze spo­tka­nia infor­ma­cyj­nego dla miesz­kań­ców Łodzi ... Czytaj dalej »

Nagroda od Joanny Skrzydlewskiej

Pani Syl­wia Dębiń­ska – Pre­zes Spół­dzielni Socjal­nej ISSA oraz pani Halina Choj­nacka – Pre­zes Pol­skiego Sto­wa­rzy­sze­nia Ludzi Cier­pią­cych na Padaczkę ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska wyróżniona medalem honorowym

Pod­czas uro­czy­sto­ści 20-lecia Związku Zawo­do­wego Stra­ża­ków „Flo­rian” w Kut­nie, poseł Joanna Skrzy­dlew­ska została wyróż­niona przez Pre­zy­dium Zarządu, meda­lem honorowym. Medal ... Czytaj dalej »

Prawnicy Joanny Skrzydlewskiej radzili jak unikać handlowych pułapek

Trzeba czy­tać uważ­nie umowy, doma­gać się wyda­nia natych­miast wszyst­kich doku­men­tów i nie bać się szu­kać pomocy jeśli popełni się błąd. ... Czytaj dalej »

Scroll To Top