Home / Tag Archives: Joanna Skrzydlewska (page 30)

Archiwa: Joanna Skrzydlewska

Feed Subscription

Z pałacu Chojnata do Parlamentu Europejskiego

Pałac Choj­nata w Bia­łej Raw­skiej od pię­ciu lat orga­ni­zuje uro­czy­ste cele­bra­cje kolej­nych Pre­zy­den­cji w Radzie Unii Euro­pej­skiej. Z tej oka­zji ... Czytaj dalej »

20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka

Wczo­raj Sejm Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej usta­no­wił 20 wrze­śnia Ogól­no­pol­skim Dniem Przedszkolaka. Posło­wie jed­no­gło­snie doce­nili w ten spo­sób wagę edu­ka­cji przed­szkol­nej w ... Czytaj dalej »

Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości w Pabianicach [ZDJĘCIA]

W świe­tlicy Gmin­nej Spół­dzielni Samo­po­moc Chłop­ska Pabia­nice, odbyło się spo­tka­nie z oka­zji Mię­dzy­na­ro­do­wego Dnia Spółdzielczości, Spo­tka­nie było oka­zją do zapre­zen­to­wa­nia ... Czytaj dalej »

O raporcie Joanny Skrzydlewskiej na 49. posiedzeniu Sejmu RP

Pod­czas 49. posie­dze­nia Sejmu posło­wie zapo­znali się z infor­ma­cją Rady Mini­strów o sytu­acji mło­dych ludzi na rynku pracy. Cezary Tom­czyk, ... Czytaj dalej »

Rodzina we współczesnej Europie

O rodzi­nie we współ­cze­snej Euro­pie dys­ku­to­wali uczest­nicy XIII Mię­dzy­na­ro­do­wej Kon­fe­ren­cji Rola Kościoła kato­lic­kiego w pro­ce­sie inte­gra­cji euro­pej­skiej. Podob­nie jak w ... Czytaj dalej »

Poseł Skrzydlewska gościem XXXVI Święta kwiatów, owoców i warzyw w Skierniewicach

Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego była gościem tego­rocz­nego XXXVI Święta kwia­tów, owo­ców i warzyw, które odbyło się w miniony ... Czytaj dalej »

Kolejny Piłkarz Meczu Widzewa z nagrodą Joanny Skrzydlewskiej

Kevin Lafrance był naj­lep­szym zawod­ni­kiem Widzewa w spo­tka­niu Widzew - Pod­be­ski­dzie Bielsko-Biała, zakoń­czo­nym remi­sem 1:1. Haitań­czyk zszedł z boiska z ... Czytaj dalej »

Konkurs dla uczniów: „Nakręć się na wybory!”

Dla­czego wybory do Par­la­mentu Euro­pej­skiego są ważne i warto w nich uczest­ni­czyć? Jak zachę­cić Pola­ków do gło­so­wa­nia? Zapra­szamy do udziału ... Czytaj dalej »

EPLGroup.eu o raporcie poseł Skrzydlewskiej

- Par­la­ment Euro­pej­ski przy­jął dzi­siaj raport euro­po­słanki PO Joanny Skrzy­dlew­skiej w spra­wie zwal­cza­nia bez­ro­bo­cia wśród mło­dych - infor­muje ser­wis grupy ... Czytaj dalej »

Parlament Europejski przyjął raport Joanny Skrzydlewskiej o bezrobociu wśród młodzieży

Par­la­ment Euro­pej­ski przy­jął dziś raport Joanny Skrzy­dlew­skiej, euro­po­słanki PO, w spra­wie zwal­cza­nia bez­ro­bo­cia wśród mło­dych ludzi. Główne postu­laty tego doku­mentu ... Czytaj dalej »

TVP o treningu Skrzydlewska Cup 2013 z Michałem Probierzem

Tele­wi­zja Pol­ska zamie­ściła rela­cję z tre­ningu z Micha­łem Pro­bie­rzem, który odbył się na sta­dio­nie Widzewa dla zwy­cięz­ców tur­nieju pił­kar­skiego. Zobacz ... Czytaj dalej »

Trening z Michałem Probierzem dla zwycięzców Skrzydlewska Cup 2013 [Zdjęcia]

9 wrze­śnia 2013 O TRENINGU PRZECZYTASZ : TUTAJ Czytaj dalej »

Scroll To Top