Home / Tag Archives: Joanna Skrzydlewska (page 4)

Archiwa: Joanna Skrzydlewska

Feed Subscription

Express Ilustrowany o nowym zespole Orła

– Już wia­domo, że zapre­zen­tu­jemy kilku nowych zawod­ni­ków – mówi odpo­wie­dzialna za trans­fery, hono­rowa pre­zes Orła Joanna Skrzy­dlew­ska. Ilu nowych ... Czytaj dalej »

Gratuluję odznaczonym za zasługi dla Łodzi

Dziś, w sali obrad Rady Miej­skiej w Łodzi, nastą­piło uro­czy­ste wrę­cze­nie pięt­na­stu oso­bom i przed­sta­wi­cie­lom trzech insty­tu­cji hono­ro­wych Odznak za Zasługi ... Czytaj dalej »

Mamy szansę, która się nie powtórzy - mówi Joanna Skrzydlewska w Polsat 2

Alek­san­dra Fre­jus, Polsat2: Dla­czego kan­dy­duje Pani do Sej­miku Woje­wódz­twa Łódz­kiego? Była pani posłanką na Sejm, od 2009 roku posłem do Par­la­mentu ... Czytaj dalej »

Nowy sezon Orła. Sport.pl o zapowiedziach Joanny Skrzydlewskiej

- Ta ogromna liczba widzów na meczach w Łodzi zobo­wią­zuje do trzy­ma­nia poziomu i obie­cuję, że zro­bimy wszystko, aby następny ... Czytaj dalej »

Kwestowaliśmy na Starym Cmentarzu przy Ogrodowej. Po raz dwudziesty

To była już dwu­dzie­sta kwe­sta na rzecz rato­wa­nia zabyt­ko­wych nagrob­ków na Sta­rym Cmen­ta­rzu przy ul. Ogro­do­wej w Łodzi – uni­kal­nej ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska: mam pomysł na Łódzkie!

Dla­czego kan­dy­duję, co zro­bi­łam dotąd, jak widzę moje woje­wódz­two: o tym wszyst­kim w roz­mo­wie z cyklu „Mam pomysł na Łódzkie!”: Czytaj dalej »

Znajome nazwiska na listach kandydatów w wyborach to nie przypadek - zauważa Dziennik Łódzki

Redak­tor Mar­cin Darda w Dzien­niku Łódz­kim opi­suje cie­kawe efekty ana­lizy nazwisk kan­dy­da­tów w listo­pa­do­wych wybo­rach samo­rzą­do­wych. Skąd na liście KNP ... Czytaj dalej »

Jak napisać dobry projekt w Erasmus+ Przyjdź na szkolenie

29 paź­dzier­nika oraz 19 i 26 listo­pada 2014 roku, w Łódz­kim Cen­trum Dosko­na­le­nia Nauczy­cieli i Kształ­ce­nia Prak­tycz­nego przy ul. Kop­ciń­skiego 29 odbędą ... Czytaj dalej »

Już 8 listopada: Europejski Festiwal Kobiet Aktywnych

Od godziny od 9 do godz. 21 w sobotę 8 listo­pada, w sie­dzi­bie Aka­de­mii Huma­ni­styczno-Ekonomicznej przy ul. Pomor­skiej 51 w Łodzi, odbę­dzie się Euro­pej­ski ... Czytaj dalej »

Eurodesk - sprawdź, jeśli jesteś aktywny

Euro­desk to na bie­żąco aktu­ali­zo­wana baza infor­ma­cji na temat stu­diów i pracy za gra­nicą, a także moż­li­wych źró­deł finan­so­wa­nia prze­róż­nych ... Czytaj dalej »

Dlaczego kandyduję do Sejmiku Województwa Łódzkiego?

Dla­czego kan­dy­duję do Sej­miku Woje­wódz­twa Łódz­kiego? Kan­dy­duję, bo nie zga­dzam się z powszech­nie powta­rza­nymi opi­niami, gło­szą­cymi, że: “Sej­mik to insty­tu­cja która ... Czytaj dalej »

Listy wyborcze Platformy z numerem 4

W bar­dzo tra­dy­cyjny spo­sób odbyło się loso­wa­nie nume­rów list komi­te­tów wybor­czych w listo­pa­do­wych wybo­rach samo­rzą­do­wych. Człon­ko­wie Pań­stwo­wej Komi­sji Wybor­czej, publicz­nie losu­jąc ... Czytaj dalej »

Scroll To Top