Home / Tag Archives: Joanna Skrzydlewska (page 4)

Archiwa: Joanna Skrzydlewska

Feed Subscription

Dziękuję za udział w wyborach samorządowych

Dzię­kuję łodzia­nom i miesz­kań­com woje­wódz­twa łódz­kiego, któ­rzy zna­leźli czas w nie­dzielę, by oddać głos w wybo­rach samo­rzą­do­wych. Dzię­kuję, że Wam ... Czytaj dalej »

Żużlowe Grand Prix na Stadionie Narodowym w przyszłym roku

- Wszystko jest na dobrej dro­dze, by w przy­szłym roku żuż­lowe Grand Prix odbyło się na Sta­dio­nie Naro­do­wym - potwier­dziła ... Czytaj dalej »

16 listopada wybory samorządowe. Jak głosować?

W nie­dzielę 16 listo­pada odbędą się wybory samo­rzą­dowe. W gło­so­wa­niu, które zacznie się o godz. 7 i potrwa do godz. ... Czytaj dalej »

Express Ilustrowany o nowym zespole Orła

– Już wia­domo, że zapre­zen­tu­jemy kilku nowych zawod­ni­ków – mówi odpo­wie­dzialna za trans­fery, hono­rowa pre­zes Orła Joanna Skrzy­dlew­ska. Ilu nowych ... Czytaj dalej »

Gratuluję odznaczonym za zasługi dla Łodzi

Dziś, w sali obrad Rady Miej­skiej w Łodzi, nastą­piło uro­czy­ste wrę­cze­nie pięt­na­stu oso­bom i przed­sta­wi­cie­lom trzech insty­tu­cji hono­ro­wych Odznak za Zasługi ... Czytaj dalej »

Mamy szansę, która się nie powtórzy - mówi Joanna Skrzydlewska w Polsat 2

Alek­san­dra Fre­jus, Polsat2: Dla­czego kan­dy­duje Pani do Sej­miku Woje­wódz­twa Łódz­kiego? Była pani posłanką na Sejm, od 2009 roku posłem do Par­la­mentu ... Czytaj dalej »

Nowy sezon Orła. Sport.pl o zapowiedziach Joanny Skrzydlewskiej

- Ta ogromna liczba widzów na meczach w Łodzi zobo­wią­zuje do trzy­ma­nia poziomu i obie­cuję, że zro­bimy wszystko, aby następny ... Czytaj dalej »

Kwestowaliśmy na Starym Cmentarzu przy Ogrodowej. Po raz dwudziesty

To była już dwu­dzie­sta kwe­sta na rzecz rato­wa­nia zabyt­ko­wych nagrob­ków na Sta­rym Cmen­ta­rzu przy ul. Ogro­do­wej w Łodzi - uni­kal­nej ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska: mam pomysł na Łódzkie!

Dla­czego kan­dy­duję, co zro­bi­łam dotąd, jak widzę moje woje­wódz­two: o tym wszyst­kim w roz­mo­wie z cyklu “Mam pomysł na Łódzkie!”: Czytaj dalej »

Znajome nazwiska na listach kandydatów w wyborach to nie przypadek - zauważa Dziennik Łódzki

Redak­tor Mar­cin Darda w Dzien­niku Łódz­kim opi­suje cie­kawe efekty ana­lizy nazwisk kan­dy­da­tów w listo­pa­do­wych wybo­rach samo­rzą­do­wych. Skąd na liście KNP ... Czytaj dalej »

Jak napisać dobry projekt w Erasmus+ Przyjdź na szkolenie

29 paź­dzier­nika oraz 19 i 26 listo­pada 2014 roku, w Łódz­kim Cen­trum Dosko­na­le­nia Nauczy­cieli i Kształ­ce­nia Prak­tycz­nego przy ul. Kop­ciń­skiego 29 odbędą ... Czytaj dalej »

Już 8 listopada: Europejski Festiwal Kobiet Aktywnych

Od godziny od 9 do godz. 21 w sobotę 8 listo­pada, w sie­dzi­bie Aka­de­mii Huma­ni­styczno-Ekonomicznej przy ul. Pomor­skiej 51 w Łodzi, odbę­dzie się Euro­pej­ski ... Czytaj dalej »

Scroll To Top