Home / Tag Archives: Joanna Skrzydlewska (page 5)

Archiwa: Joanna Skrzydlewska

Feed Subscription

Kwestowaliśmy na Starym Cmentarzu przy Ogrodowej. Po raz dwudziesty

To była już dwu­dzie­sta kwe­sta na rzecz rato­wa­nia zabyt­ko­wych nagrob­ków na Sta­rym Cmen­ta­rzu przy ul. Ogro­do­wej w Łodzi - uni­kal­nej ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska: mam pomysł na Łódzkie!

Dla­czego kan­dy­duję, co zro­bi­łam dotąd, jak widzę moje woje­wódz­two: o tym wszyst­kim w roz­mo­wie z cyklu “Mam pomysł na Łódzkie!”: Czytaj dalej »

Znajome nazwiska na listach kandydatów w wyborach to nie przypadek - zauważa Dziennik Łódzki

Redak­tor Mar­cin Darda w Dzien­niku Łódz­kim opi­suje cie­kawe efekty ana­lizy nazwisk kan­dy­da­tów w listo­pa­do­wych wybo­rach samo­rzą­do­wych. Skąd na liście KNP ... Czytaj dalej »

Jak napisać dobry projekt w Erasmus+ Przyjdź na szkolenie

29 paź­dzier­nika oraz 19 i 26 listo­pada 2014 roku, w Łódz­kim Cen­trum Dosko­na­le­nia Nauczy­cieli i Kształ­ce­nia Prak­tycz­nego przy ul. Kop­ciń­skiego 29 odbędą ... Czytaj dalej »

Już 8 listopada: Europejski Festiwal Kobiet Aktywnych

Od godziny od 9 do godz. 21 w sobotę 8 listo­pada, w sie­dzi­bie Aka­de­mii Huma­ni­styczno-Ekonomicznej przy ul. Pomor­skiej 51 w Łodzi, odbę­dzie się Euro­pej­ski ... Czytaj dalej »

Eurodesk - sprawdź, jeśli jesteś aktywny

Euro­desk to na bie­żąco aktu­ali­zo­wana baza infor­ma­cji na temat stu­diów i pracy za gra­nicą, a także moż­li­wych źró­deł finan­so­wa­nia prze­róż­nych ... Czytaj dalej »

Dlaczego kandyduję do Sejmiku Województwa Łódzkiego?

Dla­czego kan­dy­duję do Sej­miku Woje­wódz­twa Łódz­kiego? Kan­dy­duję, bo nie zga­dzam się z powszech­nie powta­rza­nymi opi­niami, gło­szą­cymi, że: “Sej­mik to insty­tu­cja która ... Czytaj dalej »

Listy wyborcze Platformy z numerem 4

W bar­dzo tra­dy­cyjny spo­sób odbyło się loso­wa­nie nume­rów list komi­te­tów wybor­czych w listo­pa­do­wych wybo­rach samo­rzą­do­wych. Człon­ko­wie Pań­stwo­wej Komi­sji Wybor­czej, publicz­nie losu­jąc ... Czytaj dalej »

Nagrywamy spot “Mamy pomysł na Łódzkie” - pierwsze zdjęcie z planu

Zapra­szam do obej­rze­nia goto­wego spotu tele­wi­zyj­nego “Mamy pomysł na Łódz­kie”. Dziś tylko pierw­sze zdję­cie z planu: Czytaj dalej »

Wyjedź na dwutygodniowy obóz koszykarski do USA

Grasz i pasjo­nu­jesz się koszy­kówką? Mówisz po angiel­sku i chcesz wyje­chać na dwu­ty­go­dniowy obóz do Sta­nów? Weź udział w kon­kur­sie ... Czytaj dalej »

Erasmus+ to unijne pieniądze również dla wspierania sportu

Unia Euro­pej­ska, w ramach pro­gramu Era­smus+, zde­cy­do­wała o finan­so­wa­niu sportu. 17 paź­dzier­nika odbę­dzie się w War­sza­wie jedno ze spo­tkań, w któ­rych wezmę udział, ... Czytaj dalej »

Wszystkiego najlepszego, szanowni nauczyciele!

W przy­pa­da­ją­cym dziś Dniu Edu­ka­cji Naro­do­wej, wszyst­kim wspa­nia­łym nauczy­cie­lom, wycho­waw­com i wykła­dow­com życzę jak naj­wię­cej źró­deł zawo­do­wej satys­fak­cji. Naj­ser­decz­niej też ... Czytaj dalej »

Scroll To Top