Home / Tag Archives: Joanna Skrzydlewska (page 5)

Archiwa: Joanna Skrzydlewska

Feed Subscription

13 grudnia. To już 33. rocznica stanu wojennego

13 grud­nia w całym woje­wódz­twie odbędą się obchody 33. rocz­nicy wpro­wa­dze­nia stanu wojen­nego 1981 roku. Wspo­mi­namy wszyst­kich ofiary dni, gdy komu­ni­ści ... Czytaj dalej »

Liderzy Nowoczesnych Technologii z gratulacjami od Joanny Skrzydlewskiej

Toya, Insty­tut Bio­po­li­me­rów i Włó­kien Che­micz­nych oraz pocz­towa Grupa Inte­ger, wraz z gra­tu­la­cjami od Joanny Skrzy­dlew­skiej, członka zarządu woje­wódz­twa łódz­kiego, ... Czytaj dalej »

Podziel się Wigilią”: politycy i przedsiębiorcy dla dzieci

“Podziel się Wigi­lią” to cha­ry­ta­tywna akcja mini­stra spra­wie­dli­wo­ści Ceza­rego Gra­bar­czyka oraz łódz­kich par­la­men­ta­rzy­stów - Mał­go­rzaty Niem­czyk i Ryszarda Boni­sław­skiego. Joanna ... Czytaj dalej »

Specjalny, mikołajkowy koncert dla dzieci w Atlas Arenie

W sobot­nie przed­po­łu­dnie Joanna Skrzy­dlew­ska uczest­ni­czyła w kon­cer­cie miko­łaj­ko­wym, zor­ga­ni­zo­wa­nym dla dzieci z ośrod­ków szkolno-wychowawczych woje­wódz­twa łódz­kiego i łódz­kich dzieci ... Czytaj dalej »

Za nami pierwsza sesja sejmiku nowej kadencji

Zaprzy­się­że­nie nowych rad­nych i wyło­nie­nie nowych władz woje­wódz­twa były głów­nymi punk­tami obrad pod­czas pierw­szej sesji nowego Sej­miku Woje­wódz­twa Łódz­kiego, wyło­nio­nego ... Czytaj dalej »

Wyborcza.pl o wynikach wyborów do Sejmiku Województwa Łódzkiego

- W łódz­kim okręgu wybor­czym naj­lep­szy wynik do sej­miku zdo­była Plat­forma Oby­wa­tel­ska - łącz­nie 94053 głosy. Następ­nie Prawo i Spra­wie­dli­wość - 54776 gło­sów i ... Czytaj dalej »

Poznaliśmy wyniki głosowania. Jestem wdzięczna za 23 102 głosy

Moi dro­dzy, po dłu­gim cza­sie pozna­li­śmy wyniki gło­so­wa­nia do Sej­miku Woje­wódz­twa Łódz­kiego. Wszyst­kim 23102 łodzian­kom i łodzia­nom, któ­rzy oddali na ... Czytaj dalej »

Dziękuję za udział w wyborach samorządowych

Dzię­kuję łodzia­nom i miesz­kań­com woje­wódz­twa łódz­kiego, któ­rzy zna­leźli czas w nie­dzielę, by oddać głos w wybo­rach samo­rzą­do­wych. Dzię­kuję, że Wam ... Czytaj dalej »

Żużlowe Grand Prix na Stadionie Narodowym w przyszłym roku

- Wszystko jest na dobrej dro­dze, by w przy­szłym roku żuż­lowe Grand Prix odbyło się na Sta­dio­nie Naro­do­wym - potwier­dziła ... Czytaj dalej »

16 listopada wybory samorządowe. Jak głosować?

W nie­dzielę 16 listo­pada odbędą się wybory samo­rzą­dowe. W gło­so­wa­niu, które zacznie się o godz. 7 i potrwa do godz. ... Czytaj dalej »

Express Ilustrowany o nowym zespole Orła

– Już wia­domo, że zapre­zen­tu­jemy kilku nowych zawod­ni­ków – mówi odpo­wie­dzialna za trans­fery, hono­rowa pre­zes Orła Joanna Skrzy­dlew­ska. Ilu nowych ... Czytaj dalej »

Gratuluję odznaczonym za zasługi dla Łodzi

Dziś, w sali obrad Rady Miej­skiej w Łodzi, nastą­piło uro­czy­ste wrę­cze­nie pięt­na­stu oso­bom i przed­sta­wi­cie­lom trzech insty­tu­cji hono­ro­wych Odznak za Zasługi ... Czytaj dalej »

Scroll To Top