Home / Tag Archives: Joanna Skrzydlewska (page 5)

Archiwa: Joanna Skrzydlewska

Feed Subscription

Nagrywamy spot “Mamy pomysł na Łódzkie” - pierwsze zdjęcie z planu

Zapra­szam do obej­rze­nia goto­wego spotu tele­wi­zyj­nego „Mamy pomysł na Łódz­kie”. Dziś tylko pierw­sze zdję­cie z planu: Czytaj dalej »

Wyjedź na dwutygodniowy obóz koszykarski do USA

Grasz i pasjo­nu­jesz się koszy­kówką? Mówisz po angiel­sku i chcesz wyje­chać na dwu­ty­go­dniowy obóz do Sta­nów? Weź udział w kon­kur­sie ... Czytaj dalej »

Erasmus+ to unijne pieniądze również dla wspierania sportu

Unia Euro­pej­ska, w ramach pro­gramu Era­smus+, zde­cy­do­wała o finan­so­wa­niu sportu. 17 paź­dzier­nika odbę­dzie się w War­sza­wie jedno ze spo­tkań, w któ­rych wezmę udział, ... Czytaj dalej »

Wszystkiego najlepszego, szanowni nauczyciele!

W przy­pa­da­ją­cym dziś Dniu Edu­ka­cji Naro­do­wej, wszyst­kim wspa­nia­łym nauczy­cie­lom, wycho­waw­com i wykła­dow­com życzę jak naj­wię­cej źró­deł zawo­do­wej satys­fak­cji. Naj­ser­decz­niej też ... Czytaj dalej »

Kandydaci z listy PO do Sejmiku Województwa Łódzkiego zaprezentowani

O man­daty rad­nych Sej­miku Woje­wódz­twa Łódz­kiego z łódz­kiej listy Plat­formy Oby­wa­tel­skiej ubie­gają się: Hanna Zda­now­ska, Joanna Skrzy­dlew­ska, Mar­cin Bugaj­ski, Tomasz Pio­trow­ski oraz Anna ... Czytaj dalej »

Najnowszy sondaż wyborczy: Platforma utrzymuje poparcie

34 pro­cent uczest­ni­ków naj­now­szego son­dażu poli­tycz­nego dekla­ruje chęć gło­so­wa­nia na Plat­formę Oby­wa­tel­ską. To poziom popar­cia taki sam jak we wrze­śniu. ... Czytaj dalej »

Rak piersi. Naprawdę myślisz, że Ciebie nie dotyczy?

300 tego­rocz­nych matu­rzy­stek z osiem­na­stu szkół było gośćmi fun­da­cji Carpe Diem pod­czas IV już Meetingu na rzecz walki z rakiem ... Czytaj dalej »

Dziennik Łódzki pisze o programie “Mały mistrz”

Dzien­nik Łódzki pisze o ogól­no­pol­skiej inau­gu­ra­cji pro­gramu „Mały mistrz”, w któ­rej uczest­ni­czyła Joanna Skrzy­dlew­ska: - W naszej szkole naj­młod­sze dzieci będą ... Czytaj dalej »

Onet.pl o kandydatach do Sejmiku Województwa Łódzkiego

„Pierw­sze miej­sce na liście do sej­miku woje­wódz­twa należy do obec­nej pre­zy­dent Łodzi Hanny Zda­now­skiej. Na dru­gim zna­la­zła się była euro­po­słanka ... Czytaj dalej »

SportoweFakty.pl po meczu Orła z Rzeszowem

Spor­towe Fakty cytują wypo­wiedź Joanny Skrzy­dlew­skiej po meczu żuż­lo­wym z Marmą: – Wynik satys­fak­cjo­nuje, choć liczy­li­śmy na 8-10 punk­tów. Jest ... Czytaj dalej »

Wystartował program “Mały mistrz”. Rosną drużyny na Skrzydlewska Cup!

Dziś uczest­ni­czy­łam w ogól­no­pol­skiej inau­gu­ra­cji pro­gramu „Mały Mistrz”. Ten świetny pro­jekt ma pomóc w roz­wi­ja­niu spraw­no­ści fizycz­nej uczniów i pod­wyż­sza­niu ... Czytaj dalej »

Raport w sprawie pracy dla młodych zdobył największe uznanie

Raport z kaden­cji poseł Joanny Skrzy­dlew­skiej pod­su­mo­wał dotych­cza­sową dzia­łal­ność eurodeputowanej. Na stro­nie inter­ne­to­wej, gdzie znaj­duje się pełen raport, poprzez gło­so­wa­nie  ... Czytaj dalej »

Scroll To Top