Home / Tag Archives: Joanna Skrzydlewska (page 5)

Archiwa: Joanna Skrzydlewska

Feed Subscription

Eurodesk - sprawdź, jeśli jesteś aktywny

Euro­desk to na bie­żąco aktu­ali­zo­wana baza infor­ma­cji na temat stu­diów i pracy za gra­nicą, a także moż­li­wych źró­deł finan­so­wa­nia prze­róż­nych ... Czytaj dalej »

Dlaczego kandyduję do Sejmiku Województwa Łódzkiego?

Dla­czego kan­dy­duję do Sej­miku Woje­wódz­twa Łódz­kiego? Kan­dy­duję, bo nie zga­dzam się z powszech­nie powta­rza­nymi opi­niami, gło­szą­cymi, że: “Sej­mik to insty­tu­cja która ... Czytaj dalej »

Listy wyborcze Platformy z numerem 4

W bar­dzo tra­dy­cyjny spo­sób odbyło się loso­wa­nie nume­rów list komi­te­tów wybor­czych w listo­pa­do­wych wybo­rach samo­rzą­do­wych. Człon­ko­wie Pań­stwo­wej Komi­sji Wybor­czej, publicz­nie losu­jąc ... Czytaj dalej »

Nagrywamy spot “Mamy pomysł na Łódzkie” - pierwsze zdjęcie z planu

Zapra­szam do obej­rze­nia goto­wego spotu tele­wi­zyj­nego “Mamy pomysł na Łódz­kie”. Dziś tylko pierw­sze zdję­cie z planu: Czytaj dalej »

Wyjedź na dwutygodniowy obóz koszykarski do USA

Grasz i pasjo­nu­jesz się koszy­kówką? Mówisz po angiel­sku i chcesz wyje­chać na dwu­ty­go­dniowy obóz do Sta­nów? Weź udział w kon­kur­sie ... Czytaj dalej »

Erasmus+ to unijne pieniądze również dla wspierania sportu

Unia Euro­pej­ska, w ramach pro­gramu Era­smus+, zde­cy­do­wała o finan­so­wa­niu sportu. 17 paź­dzier­nika odbę­dzie się w War­sza­wie jedno ze spo­tkań, w któ­rych wezmę udział, ... Czytaj dalej »

Wszystkiego najlepszego, szanowni nauczyciele!

W przy­pa­da­ją­cym dziś Dniu Edu­ka­cji Naro­do­wej, wszyst­kim wspa­nia­łym nauczy­cie­lom, wycho­waw­com i wykła­dow­com życzę jak naj­wię­cej źró­deł zawo­do­wej satys­fak­cji. Naj­ser­decz­niej też ... Czytaj dalej »

Kandydaci z listy PO do Sejmiku Województwa Łódzkiego zaprezentowani

O man­daty rad­nych Sej­miku Woje­wódz­twa Łódz­kiego z łódz­kiej listy Plat­formy Oby­wa­tel­skiej ubie­gają się: Hanna Zda­now­ska, Joanna Skrzy­dlew­ska, Mar­cin Bugaj­ski, Tomasz Pio­trow­ski oraz Anna ... Czytaj dalej »

Najnowszy sondaż wyborczy: Platforma utrzymuje poparcie

34 pro­cent uczest­ni­ków naj­now­szego son­dażu poli­tycz­nego dekla­ruje chęć gło­so­wa­nia na Plat­formę Oby­wa­tel­ską. To poziom popar­cia taki sam jak we wrze­śniu. ... Czytaj dalej »

Rak piersi. Naprawdę myślisz, że Ciebie nie dotyczy?

300 tego­rocz­nych matu­rzy­stek z osiem­na­stu szkół było gośćmi fun­da­cji Carpe Diem pod­czas IV już Meetingu na rzecz walki z rakiem ... Czytaj dalej »

Dziennik Łódzki pisze o programie “Mały mistrz”

Dzien­nik Łódzki pisze o ogól­no­pol­skiej inau­gu­ra­cji pro­gramu “Mały mistrz”, w któ­rej uczest­ni­czyła Joanna Skrzy­dlew­ska: - W naszej szkole naj­młod­sze dzieci będą ... Czytaj dalej »

Onet.pl o kandydatach do Sejmiku Województwa Łódzkiego

“Pierw­sze miej­sce na liście do sej­miku woje­wódz­twa należy do obec­nej pre­zy­dent Łodzi Hanny Zda­now­skiej. Na dru­gim zna­la­zła się była euro­po­słanka ... Czytaj dalej »

Scroll To Top