Home / Tag Archives: Joanna Skrzydlewska (page 65)

Archiwa: Joanna Skrzydlewska

Feed Subscription

Inauguracja akcji „Jedź z głową w kasku”

Ruszyła kolejna edy­cja akcji „Jedź z głową w kasku”. Jako pierwsi uczest­ni­czyli w niej ucznio­wie z  pabia­nic­kich szkół pod­sta­wo­wych nr ... Czytaj dalej »

Raport o równej płacy za tą samą pracę

Na posie­dze­niu Komi­sji Praw Kobiet i Rów­no­upraw­nie­nia został przy­jęty raport o zasto­so­wa­niu zasady rów­nej płacy za tą samą pracę lub ... Czytaj dalej »

Jedź z głową w kasku - skąd ta akcja?

Joanna Skrzy­dlew­ska wspól­nie z poli­cjan­tami dro­gówki z Komendy Woje­wódz­kiej Poli­cji w Łodzi zain­au­gu­ro­wała dziś akcję edu­ka­cyjną „Jedź z głową w ... Czytaj dalej »

Dzień Europy w I Liceum Ogólnokształcącym w Radomsku

Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, na zapro­sze­nie nauczy­cieli i uczniów I LO im. Feliksa Fabia­niego w Radom­sku, uczest­ni­czyła w ... Czytaj dalej »

Łodzianki przeszkolone

40 kobiet zain­te­re­so­wa­nych otwar­ciem wła­snej firmy wzięło udział w szko­le­niu “Przed­się­bior­czość kobiet 45+” zor­ga­ni­zo­wa­nym przez poseł Joannę Skrzy­dlew­ską. Zaję­cia pro­wa­dziła ... Czytaj dalej »

Konkurs na cztery ręce

26 kwiet­nia Pań­stwowa Szkoła Muzyczna I i II stop­nia im. prof. Tade­usza Wroń­skiego w Toma­szo­wie Mazo­wiec­kim orga­ni­zuje Regio­nalny Kon­kurs Duetów ... Czytaj dalej »

Spartakiada przedszkolaków

Dru­żyna z Przed­szkola Inte­gra­cyj­nego nr 109 wygrała XII Spor­tową Olim­piadę Przed­szkoli Inte­gra­cyj­nych, która roz­gry­wana była w hali przy ul. Mała­chow­skiego. ... Czytaj dalej »

Szkolenie dla przedsiębiorczych kobiet

Joanna Skrzy­dlew­ska zapra­sza na bez­płatne warsz­taty “Przed­się­bior­czość kobiet 45+”. Szko­le­nie jest prze­zna­czone do kobiet, miesz­ka­ją­cych w Łodzi i woje­wódz­twie, które ... Czytaj dalej »

Koluszki – swoje miasto dobrze znam” - konkurs

„Koluszki – swoje mia­sto dobrze znam” - taki tytuł nosił kon­kurs zor­ga­ni­zo­wany przez Miej­ską Biblio­tekę Publiczną w Kolusz­kach, w któ­rym ... Czytaj dalej »

Ze studentami o prawie europejskim

Pra­wie dwie godziny dys­ku­to­wała poseł Joanna Skrzy­dlew­ska ze stu­den­tami z wydziału prawa i admi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­tetu Łódz­kiego. Spo­tka­nie zor­ga­ni­zo­wali stu­denci z ... Czytaj dalej »

Debata o demokracji

Ucznio­wie I Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego im. Gene­rała Jana Hen­ryka Dąbrow­skiego w Kut­nie, zor­ga­ni­zo­wali debatę na temat „Wyzwań i szans dla demo­kra­cji ... Czytaj dalej »

Zofia Woźniak jedzie na staż do Brukseli

Zofia Woź­niak, jedna z 10 fina­li­stek kon­kursu  “Grupa EPL roz­ma­wia ze stu­den­tami”, wyje­dzie na mie­sięczny staż w Par­la­men­cie Euro­pej­skim w ... Czytaj dalej »

Scroll To Top