Home / Tag Archives: Joanna Skrzydlewska (page 66)

Archiwa: Joanna Skrzydlewska

Feed Subscription

1 - 2 lutego 2012 r. - Sesja plenarna w Brukseli

Pro­jekt porządku dziennego Czytaj dalej »

Europejska Karty Dużych Rodzin: zapytanie Joanny Skrzydlewskiej do Komisji Europejskiej

- Jed­nym z naj­więk­szych pro­ble­mów współ­cze­snej Europy jest wzra­sta­jąca liczba osób w pode­szłym wieku przy jed­no­cze­snym spadku przy­ro­stu natu­ral­nego. Bio­rąc ... Czytaj dalej »

Newsletter poseł Joanny Skrzydlewskiej

Zapra­szam do lek­tury mojego pierw­szego biu­le­tynu. Co mie­siąc posta­ram się prze­ka­zać infor­ma­cje na temat bie­żą­cych wyda­rzeń i tema­tów debat w ... Czytaj dalej »

Wypowiedź poseł Skrzydlewskiej na temat praw dziecka

Pomimo faktu, iż w UE żyje 90 mln dzieci, są one trak­to­wane nadal bar­dziej, jako przed­miot niż pod­miot prawa. We ... Czytaj dalej »

Stażyści biura poselskiego Joanny Skrzydlewskiej

Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży”

Rozlosowaliśmy grupy ćwierćfinałowe Skrzydlewska Cup 2014

Pytanie w sprawie wymogów stawianych kandydatom na dawców krwi

W cza­sie 33. posie­dze­nia Sejmu RP posłanka Joanna Skrzy­dlew­ska skie­ro­wała do mini­stra zdro­wia pyta­nie w spra­wie wymo­gów sta­wia­nych kan­dy­da­tom na ... Czytaj dalej »

Tydzień w Koluszkach” rozmawia z posłanką Joanną Skrzydlewską

Z posłanką na Sejm VI kaden­cji, oraz pro­pa­ga­torką sportu Joanną Skrzy­dlew­ską, roz­ma­wiał Prze­my­sław Wegwert - Od nie­dawna cie­szymy się z ... Czytaj dalej »

Płacić za windy czy nie płacić?

W związku z nowe­li­za­cją Ustawy o ochro­nie praw loka­to­rów, miesz­ka­nio­wym zaso­bie gminy i o zmia­nie Kodeksu cywil­nego (Dz. U. z ... Czytaj dalej »

Rozmawiamy z Joanną Skrzydlewską, poseł z Łodzi

Gdy miałam 7 lat, pierwszy raz leciałam sama samolotem za granicę do szkoły językowej. Sama jechałam metrem z lotniska. Szybko stałam się samodzielna. Dzięki tacie, który powtarzał, że jeśli do wszystkiego dojdę sama, nie będę się bała życia. Wpajał też szacunek do pieniędzy. Nigdy nic nie dostałam za darmo. Jako nastolatka jeździłam w wakacje pracować na giełdzie kwiatowej w Holandii. Wstawałam o 4 rano, grzebałam w śmierdzącej wodzie od kwiatów, ale czegoś się nauczyłam. Nie jestem rozrzutna. Wiem, jak ciężko zdobyć pieniądze. Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska: Wiejska po raz pierwszy

A jak pierwsze wrażenia po sejmowym szkoleniu? - Niektórzy posłowie mogli poczuć się jak w szkole. Ale dla tych, którzy pierwszy raz byli na Wiejskiej, szkolenie było przydatne, bo w tak dużym gmachu można się pogubić. Ja już bywałam w Sejmie i mniej więcej wiem, gdzie co się mieści. Ale na szkoleniu nauczyłam się wielu praktycznych rzeczy. Czytaj dalej »

Skrzydlewska idzie do Sejmu

Dziewiętnastego października 28-letnia Joanna Skrzydlewska będzie miała swój wielki dzień. Pojedzie swym renaultem megane do Warszawy na inauguracyjną sesję nowego Sejmu. Dostała się tam z trzeciego miejsca na liście Platformy Obywatelskiej. Czytaj dalej »

Scroll To Top