Home / Tag Archives: Joanna

Archiwa: Joanna

Feed Subscription

Joanna Skrzydlewska zachęcała kobiety do badań

90 kobiet sko­rzy­stało z bez­płat­nych badań USG piersi i kon­sul­ta­cji leka­rza onko­loga, a 50 z badań mam­mo­gra­ficz­nych, które odby­wały się ... Czytaj dalej »

Wystawa “Niejedna z niejedną” zachęca łodzianki do badań

Wystawa zdjęć “Nie­jedna z nie­jedną” w pasażu Schil­lera zachęca łodzianki do bez­płat­nego bada­nia mam­mo­gra­ficz­nego - infor­muje Gazeta.pl Łódź. Wystawa towa­rzy­szyła ... Czytaj dalej »

Bezpłatne badania na zakończenie IV Meetingu na Rzecz Walki z Rakiem

140 kobiet sko­rzy­stało z bez­płat­nych badań USG piersi, mam­mo­gra­ficz­nych oraz kon­sul­ta­cji onko­lo­gicz­nych, które odby­wały się w pasażu Schil­lera. Bada­nia zakoń­czyły ... Czytaj dalej »

IV Meeting na Rzecz Walki z Rakiem Piersi [Zdjecia]

Ponad 300 uczen­nic klas matu­ral­nych z Łodzi i woje­wódz­twa łódz­kiego wzięło udział w kon­fe­ren­cji roz­po­czy­na­ją­cej “IV Meeting na Rzecz Walki ... Czytaj dalej »

Premier w Łodzi [Zdjęcia]

Wiel­kim świę­tem był dzień inau­gu­ra­cji roku aka­de­mic­kiego na Poli­tech­nice Łódz­kiej połą­czony z otwar­ciem “Fabryki Inży­nie­rów XXI wieku”. Uro­czy­stego otwar­cia doko­nał pre­mier ... Czytaj dalej »

Bełchatów i Wieluń będą miały obwodnice

Rada Mini­strów pod­czas dzi­siej­szego posie­dze­nia przy­jęła zmianę „Pro­gramu Budowy Dróg Kra­jo­wych i Auto­strad na lata 2011 – 2015”, co ozna­cza, ... Czytaj dalej »

Na meetingu o raku piersi

1 paź­dzier­nika kon­fe­ren­cją w Dużej Sali Obrad Urzędu Mia­sta Łodzi roz­pocz­nie się „IV Meeting na rzecz walki z rakiem piersi”, ... Czytaj dalej »

W Skierniewicach seniorzy maszerowali wśród jabłoni [Wideo]

Pra­wie 60 osób wzięło udział w II Ogól­no­pol­skim Mar­szu Seniora – Skier­nie­wice 2013, który odbył się w Sadzie Pomo­lo­gicz­nym. Orga­ni­za­to­rem ... Czytaj dalej »

Seniorzy maszerowali po parku 3 Maja [ZDJĘCIA]

Ponad 3 kilo­me­try prze­ma­sze­ro­wali w sobot­nie popo­łu­dnie senio­rzy, któ­rzy wzięli udział w Łódz­kim Mar­szu Seniora Nor­dic Wal­kig. Imprezę zor­ga­ni­zo­wała Joanna ... Czytaj dalej »

Nie dajmy szans rakowi! [Wideo]

- Pamię­tajmy. Rak piersi jest w pełni ule­czalny, a wielu przy­pad­kach nie­po­trzebne jest usu­wa­nie piersi. Pod warun­kiem, że cho­roba zosta­nie ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska Poseł do PE na meetingu o raku piersi

    Fun­da­cja Carpe Diem i Joanna Skrzy­dlew­ska, Poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, orga­ni­zują „IV Meeting na rzecz walki z rakiem ... Czytaj dalej »

Meeting na rzecz walki z rakiem piersi

1 paź­dzier­nika, kon­fe­ren­cją w Dużej Sali Obrad Urzędu Mia­sta Łodzi, roz­pocz­nie się „IV Meeting na rzecz walki z rakiem piersi”, ... Czytaj dalej »

Scroll To Top