Home / Tag Archives: Joanna (page 2)

Archiwa: Joanna

Feed Subscription

Joanna Skrzydlewska będzie nadal pomagać koszykarkom Widzewa, ale nie na parkiecie…

- W Klu­bie Fit­ness Ever­gym, odbyła się we wto­rek ofi­cjalna pre­zen­ta­cja dru­żyny koszy­ka­rek Widzewa, które w nad­cho­dzą­cym sezo­nie będą repre­zen­to­wać ... Czytaj dalej »

Oddaj swój głos w Parlamencie Europejskim

Posło­wie do Par­la­mentu Euro­pej­skiego kształ­tują unijne pra­wo­daw­stwo w Twoim imie­niu. Jaki kształt mia­łyby te same prze­pisy, gdy­byś to Ty podej­mo­wał ... Czytaj dalej »

Seniorzy pomaszerują w parku 3 Maja

28 wrze­śnia o godz. 15.30 w łódz­kim parku 3 Maja roz­pocz­nie się Marsz Seniora Nor­dic Wal­king, orga­ni­zo­wany przez Joannę Skrzy­dlew­ską, ... Czytaj dalej »

Dzień bez Samochodu w Radomsku

Nie­stety tym razem aura wygrała z eko­lo­gią. Zimny pora­nek nie zachę­cał do rezy­gna­cji z jazdy samo­cho­dem i dotar­cia do pracy ... Czytaj dalej »

Prezentacja drużyny koszykarek Widzewa. Joanna Skrzydlewska wzmocnieniem zespołu

W Klu­bie Fit­ness Ever­gym zapre­zen­to­wano dziś ofi­cjal­nie dru­żynę koszy­ka­rek Widzewa, która w nad­cho­dzą­cym sezo­nie będzie grać w ekstraklasie. Dru­żyna ma ... Czytaj dalej »

Marsz Seniora w Skierniewicach. Zapraszamy!

W naj­bliż­szą sobotę, 28 wrze­śnia o godz. 11 w Sadzie Pomo­lo­gicz­nym w Skier­nie­wi­cach, roz­pocz­nie się II Ogól­no­pol­ski Marsz Seniora. Orga­ni­za­torką ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska: zachęcam do głosowania na budżet obywatelski

Do 29 wrze­śnia każdy miesz­ka­niec Łodzi może oddać swój głos na naj­cie­kaw­szy lub naj­bar­dziej potrzebny Łodzi pro­jekt, który zosta­nie sfi­nan­so­wany ... Czytaj dalej »

II Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

Naj­młodsi miesz­kańcy woje­wódz­twa łódz­kiego oraz Socha­czewa, Konina, Kali­sza i Pozna­nia zja­wili się na rynku Manu­fak­tury, by wspól­nie świę­to­wać II Ogól­no­pol­ski ... Czytaj dalej »

Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych [ZDJĘCIA]

Sto­wa­rzy­sze­nie na rzecz osób z zabu­rze­niami psy­chicz­nymi Nie­za­po­mi­najka w Głow­nie było współ­or­ga­ni­za­to­rem VIII edy­cji Woje­wódz­kiego Prze­glądu Twór­czo­ści Arty­stycz­nej Osób Nie­peł­no­spraw­nych: ... Czytaj dalej »

Europejski Dzień Bez Samochodu

Ser­decz­nie zachę­cam do zre­zy­gno­wa­nia tego dnia z auta na rzecz roweru lub komu­ni­ka­cji miejskiej. Poseł Joanna Skrzydlewska   W nie­dzielę ... Czytaj dalej »

20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka

Wczo­raj Sejm Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej usta­no­wił 20 wrze­śnia Ogól­no­pol­skim Dniem Przedszkolaka. Posło­wie jed­no­gło­snie doce­nili w ten spo­sób wagę edu­ka­cji przed­szkol­nej w ... Czytaj dalej »

Przewodniczący KE: Unia Europejska wychodzi z kryzysu

- Wraca zaufa­nie na rynku, jest coraz lep­sza per­spek­tywa gospo­dar­cza. Kraje, które naj­bar­dziej ucier­piały, powoli odno­to­wują coraz lep­sze wyniki - powie­dział ... Czytaj dalej »

Scroll To Top