Home / Tag Archives: karta dużej rodziny

Archiwa: karta dużej rodziny

Feed Subscription

Karta Dużej Rodziny z mocą ustawy! Joanna Skrzydlewska: nareszcie!

Karta Dużej Rodziny od stycz­nia wcho­dzi w życie z mocą ustawy. Joanna Skrzy­dlew­ska z rado­ścią przy­jęła infor­ma­cję, że w ponie­dzia­łek ... Czytaj dalej »

Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Od 1 grud­nia rodziny wie­lo­dzietne z woje­wódz­twa łódz­kiego mogą skła­dać wnio­ski o wyda­nie Woje­wódz­kiej Karty Rodzin Wie­lo­dziet­nych. Karta została wpro­wa­dzona, ... Czytaj dalej »

Polskie Radio: Joanna Skrzydlewska o zmniejszeniu bezrobcia młodych Europejczyków

Pol­skie Radio, pisząc o prze­zna­cze­niu 6 mld euro na zwal­cza­nie bez­ro­bo­cia mło­dych Euro­pej­czy­ków cytuje m.in. poseł Joannę Skrzy­dlew­ską: – Mamy ... Czytaj dalej »

Łódzkie ma Wojewódzką Kartę Rodzin Wielodzietnych

Od paź­dzier­nika 2013 rodzinny z troj­giem i więk­szą liczbą dzieci z woje­wódz­twa łódz­kiego będą miały do dys­po­zy­cji Kartę Rodzin Wie­lo­dziet­nych. ... Czytaj dalej »

Karty Dużej Rodziny już w rękach łodzian! Projekt Joanny Skrzydlewskiej wszedł w życie

- Pierw­sze Karty Dużej Rodziny zna­la­zły już swo­ich nowych wła­ści­cieli. Ich posia­da­cze otrzy­mają m.in. ulgi w muze­ach, teatrach, obiek­tach rekre­acyj­nych ... Czytaj dalej »

Dziennik Łódzki o Karcie Dużej Rodziny. Zdjęcia

- Już 200 rodzin wie­lo­dziet­nych zło­żyło do urzędu mia­sta wnio­ski o doku­ment upraw­nia­jący do pre­fe­ren­cji i zni­żek m.in. w insty­tu­cjach ... Czytaj dalej »

Karta Dużej Rodziny już w rękach łodzian. Zobacz zdjęcia

Zobacz także: Pierw­szych dzie­więć łódz­kich rodzin ode­brało Karty Dużej Rodziny Wybie­rasz się na waka­cje, sprawdź jakość wody Tań­szy roaming, dzięki ... Czytaj dalej »

O Łódzkiej Karcie Dużej Rodziny i sukcesie poseł Skrzydlewskiej

- Łódzką Kartę Dużej Rodziny Rada Miej­ska uchwa­liła w czerwcu tego roku. Prace nad wpro­wa­dze­niem w Łodzi Karty były pro­wa­dzone ... Czytaj dalej »

Pierwszych dziewięć rodzin odebrało Łódzkie Karty Dużej Rodziny

  Pierw­szych dzie­więć rodzin wie­lo­dziet­nych ode­brało dziś w Urzę­dzie Mia­sta Łodzi Łódz­kie Karty Dużej Rodziny. Wnio­ski o wyda­nie Karty zło­żyło ... Czytaj dalej »

Łódzka Karta Dużej Rodziny zyskuje nowych partnerów

Przy­jęta pod­czas czerw­co­wej sesji Rady Miej­skiej Karta zyskuje wspar­cie kolej­nych part­ne­rów. Jak infor­muje Urząd Mia­sta Łodzi, od wrze­śnia Teatr Powszechny w ... Czytaj dalej »

Łódzka Karta Dużej Rodziny wchodzi w życie

  Łódzka Rada Miej­ska – jed­no­gło­śnie – przy­jęła Kartę Dużej Rodziny. To ozna­cza, że rodziny z troj­giem i więk­szą liczbą ... Czytaj dalej »

Tomaszowski Informator Tygodniowy o łódzkiej Karcie Dużych Rodzin

- Łódzka Rada Miejska przyjęła Kartę Dużej Rodziny. Dodajmy, że jednogłośnie. Karta Dużej Rodziny to system ulg i zniżek dla rodzin z trojgiem i większą liczbą dzieci - możemy przeczytać w Tomaszowskim Informatorze Tygodniowym. - Ulgi w Łodzi obejmą m.in. przejazdy komunikacją miejską, pobyt dziecka w przedszkolu, żłobku, a być może także w opłatach za wywóz śmieci. - Inicjatorką wprowadzenia łódzkiej Karty Dużej Rodziny była europosłanka Joanna Skrzydlewska, której zdaniem jest to nie tyle wsparcie wieloletnich rodzin, co raczej promocja rodzicielstwa w dobie demograficznego niżu - dodaje tomaszowski TIT. Czytaj dalej »

Scroll To Top