Home / Tag Archives: Komisja Europejska

Archiwa: Komisja Europejska

Feed Subscription

Zostań RegioStar 2018, zgłoś swój projekt do konkursu w Brukseli

Komi­sja Euro­pej­ska orga­ni­zuje kon­kurs Regio­Stars 2018, pro­mu­jący naj­bar­dziej ory­gi­nalne i inno­wa­cyjne pro­jekty dofi­nan­so­wane z Fun­du­szy Euro­pej­skich. Nagroda to film pro­mo­cyjny oraz ... Czytaj dalej »

FEAD: 473 miliony euro na wsparcie najuboższych w Polsce

bezpłatna pomoc prawna

Programowanie to umiejętność i zawód przyszłości

- Zapo­trze­bo­wa­nie na spe­cja­li­stów tech­no­lo­gii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) wzra­sta o 3 proc. rocz­nie, ale absol­wen­tów infor­ma­tyki bra­kuje. W rezul­ta­cie wiele waka­tów spe­cja­li­stów ... Czytaj dalej »

Przewodnik Erasmus+ także w języku polskim

W czerwcu w języku pol­skim ma być dostępny prze­wod­nik zawie­ra­jący szcze­gó­łowe infor­ma­cje na temat pro­gramu Era­smus+. Takie zapew­nie­nie Komi­sji Euro­pej­skiej ... Czytaj dalej »

Pakiet kolejowy? Tak, ale bez małych, lokalnych przedsiębiorstw

- Roz­wa­ża­jąc pro­po­zy­cję Komi­sji Euro­pej­skiej utwo­rze­nia jed­no­li­tego euro­pej­skiego obszaru kole­jo­wego, trzeba też zwró­cić uwagę na sytu­ację zarząd­ców nie­stan­dar­do­wej - na ... Czytaj dalej »

Parlament mówi zdecydowane “NIE” przemocy wobec kobiet

Par­la­ment Euro­pej­ski powie­dział dziś zde­cy­do­wane “NIE” prze­mocy wobec kobiet, ape­lu­jąc o wpro­wa­dze­nie na szcze­blu euro­pej­skim stra­te­gii zapo­bie­ga­nia sto­so­wa­nia siły wobec ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska pyta o Erasmus+

Joanna Skrzy­dlew­ska wspól­nie z posłem Pio­trem Bory­sem skie­ro­wała do Komi­sji Euro­pej­skiej pyta­nie w związku z opu­bli­ko­wa­niem regu­la­minu i prze­wod­nika po ... Czytaj dalej »

Rewolucja w zatrudnianiu kobiet

Par­la­ment Euro­pej­ski opo­wiada się za 40proc. pary­te­tem kobiet w radach nad­zor­czych spółek gieł­do­wych. Zgod­nie z pro­po­zy­cją Komi­sji Euro­pej­skiej cel ten ... Czytaj dalej »

Zatrudnienie i bezrobocie wśród młodych w Unii Europejskiej

W Euro­pie coraz czę­ściej mówi się o kwe­stiach zatrud­nie­nia mło­dych ludzi. To nie­wąt­pli­wie jedna z naj­waż­niej­szych spraw, z któ­rymi w ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska : Więcej kobiet w zarządach spółek giełdowych

    Do 2020 roku liczba kobiet wśród dyrek­to­rów nie wyko­naw­czych spółek noto­wa­nych na gieł­dzie ma wzro­snąć do 40 pro­cent ... Czytaj dalej »

Więcej kobiet w zarządach spółek giełdowych

Do 2020 roku liczba kobiet wśród dyrek­to­rów nie wyko­naw­czych spółek noto­wa­nych na gieł­dzie ma wzro­snąć do 40 pro­cent. Pro­po­zy­cję Komi­sji ... Czytaj dalej »

17 października 2013 r. - Posiedzenie Komisji Kultury i Edukacji

Pro­jekt porządku dzien­nego Komi­sji Kul­tury i Edukacji Czytaj dalej »

Scroll To Top