Home / Tag Archives: Komisja Europejska (page 2)

Archiwa: Komisja Europejska

Feed Subscription

17 października 2013 r. - Posiedzenie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Pro­jekt porządku dzien­nego Komi­sji Zatrud­nie­nia i Spraw Socjalnych Czytaj dalej »

14 października 2013 r. - Posiedzenie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Pro­jekt porządku dzien­nego Komi­sji Praw Kobiet i Równouprawnienia Czytaj dalej »

14 października 2013 r. - Posiedzenie Komisji Prawnej oraz Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Pro­jekt porządku dzien­nego wspól­nego posie­dze­nia Komisji Czytaj dalej »

Unia ujednolici czas pracy pilotów

Euro­de­pu­to­wani prze­gło­so­wali zmiany, mające na celu ujed­no­li­ce­nie czasu pracy pilo­tów w kra­jach Unii Euro­pej­skiej. W ten spo­sób Par­la­ment Euro­pej­ski przy­chy­lił ... Czytaj dalej »

10 października 2013 r. - Posiedzenie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Pro­jekt porządku dzien­nego Komi­sji Zatrud­nie­nia i Spraw Socjalnych Czytaj dalej »

O moim raporcie w sprawie pracy dla młodych [Wideo]

Joanna Skrzy­dlew­ska jest autorką raportu w spra­wie zwal­cza­nia bez­ro­bo­cia wśród osób mło­dych, doku­ment został w minio­nym tygo­dniu na sesji ple­nar­nej ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska: Gwarancje dla młodzieży trzeba rozszerzyć o osoby do 30 roku życia

Joanna Skrzydlewska

Konkurs dla uczniów: „Nakręć się na wybory!”

Dla­czego wybory do Par­la­mentu Euro­pej­skiego są ważne i warto w nich uczest­ni­czyć? Jak zachę­cić Pola­ków do gło­so­wa­nia? Zapra­szamy do udziału ... Czytaj dalej »

Parlament Europejski przyjął raport Joanny Skrzydlewskiej o bezrobociu wśród młodzieży

Par­la­ment Euro­pej­ski przy­jął dziś raport Joanny Skrzy­dlew­skiej, euro­po­słanki PO, w spra­wie zwal­cza­nia bez­ro­bo­cia wśród mło­dych ludzi. Główne postu­laty tego doku­mentu ... Czytaj dalej »

Przewodniczący KE: Unia Europejska wychodzi z kryzysu

- Wraca zaufa­nie na rynku, jest coraz lep­sza per­spek­tywa gospo­dar­cza. Kraje, które naj­bar­dziej ucier­piały, powoli odno­to­wują coraz lep­sze wyniki - powie­dział ... Czytaj dalej »

TVP o treningu Skrzydlewska Cup 2013 z Michałem Probierzem

Tele­wi­zja Pol­ska zamie­ściła rela­cję z tre­ningu z Micha­łem Pro­bie­rzem, który odbył się na sta­dio­nie Widzewa dla zwy­cięz­ców tur­nieju pił­kar­skiego. Zobacz ... Czytaj dalej »

Trening z Michałem Probierzem dla zwycięzców Skrzydlewska Cup 2013 [Zdjęcia]

9 wrze­śnia 2013 O TRENINGU PRZECZYTASZ : TUTAJ Czytaj dalej »

Scroll To Top