Home / Tag Archives: Komisja Europejska (page 9)

Archiwa: Komisja Europejska

Feed Subscription

Wystąpienie Joanny Skrzydlewskiej w sprawie gwarancji pracy dla młodzieży

Zapro­po­no­wane przez Komi­sję Euro­pej­ską zale­ce­nie Rady w spra­wie gwa­ran­cji dla mło­dzieży sta­no­wić będzie pozy­tywny impuls poli­tyczny dla dzia­łań rzą­dów państw ... Czytaj dalej »

Internetowa baza danych kobiet gotowych do objęcia stanowisk kierowniczych

W związku z pro­po­zy­cją Komi­sji Euro­pej­skiej doty­czącą zwięk­sze­nia rów­no­wagi płci na sta­no­wi­skach kie­row­ni­czych w spół­kach, euro­pej­ska ini­cja­tywa – kobiety w ... Czytaj dalej »

Propozycja Komisji Europejskiej w sprawie promocji kobiet w biznesie

Komi­sja Euro­pej­ska przy­jęła w środę budzącą ogromne kon­tro­wer­sje pro­po­zy­cję legi­sla­cyjną w spra­wie pro­mo­cji kobiet w biz­ne­sie. KE pro­po­nuje, by do ... Czytaj dalej »

Unia Europejska przekaże 900 tys. euro na wspracie dzieci będących ofiarami wojen

Komi­sja Euro­pej­ska zde­cy­do­wała w środę, że ok. 8 mln koron szwedz­kich, czyli ponad 900 tys. euro, które przy­znano jej w ... Czytaj dalej »

Nowe kierunki rozwoju lotnictwa w Europie

W Komi­te­cie Regio­nów odbyło się wysłu­cha­nie publiczne na temat nowych kie­run­ków roz­woju trans­portu lot­ni­czego. Euro­pej­ski trans­port lot­ni­czy w 2010 r. obsłu­żył ... Czytaj dalej »

Stażyści Joanny Skrzydlewskiej

Duże zain­te­re­so­wa­nie wśród stu­den­tów wywo­łała moż­li­wość odby­cia stażu w biu­rze Joanny Skrzy­dlew­skiej w Bruk­seli. Spo­śród osób, które zło­żyły swoje wnio­ski ... Czytaj dalej »

Europejska Karty Dużych Rodzin: zapytanie Joanny Skrzydlewskiej do Komisji Europejskiej

- Jed­nym z naj­więk­szych pro­ble­mów współ­cze­snej Europy jest wzra­sta­jąca liczba osób w pode­szłym wieku przy jed­no­cze­snym spadku przy­ro­stu natu­ral­nego. Bio­rąc ... Czytaj dalej »

Mamy łódkę rikszę Asiulę

Posłanka Joanna Skrzydlewska została matką chrzestną łódki - rikszy "Asiula". Łódka będzie jeździła po ulicy Piotrkowskiej w ramach "Flotylli Pietryńskiej". Uroczystość z przymrużeniem oka odbyła się 7 czerwca w ramach Dni Morza organizowanych w Łodzi przez Ligę Morską i Rzeczną. Czytaj dalej »

Scroll To Top