Home / Tag Archives: konkurs (page 5)

Archiwa: konkurs

Feed Subscription

Paulina Nicko: Chciałabym czuć się obywatelką Uni, ale…

- Chciałabym się czuć obywatelką Europy w 100 procentach, ale, niestety, nie do końca się tak czuję. Owszem, świetna sprawa, że Polska już od tylu lat jest w UE (jak ten czas szybko leci!), ale mam wrażenie, że nie do końca dobrze wykorzystujemy wszystkie unijne pieniądze - pisze Paulina Nicko w materiale nadesłanym na nasz konkurs "Europejski Rok Obywateli". Czytaj dalej »

Anna Grześkowiak: nie należę do wspólnej Europy

- Nie czuję się oby­wa­te­lem Europy i mam po temu kilka powo­dów - napi­sała p. Anna Grześ­ko­wiak. - Pierw­szym jest ... Czytaj dalej »

Unia Europejska pomaga mi w rozwoju - uważa Anna Gierczak

- Oczywiście, że czuję się obywatelką Europy - stwierdza p. Anna Gierczak w materiale przesłanym na nasz konkurs Europejski Rok Obywateli. - Wszystko, co zjednoczona Europa daje naszemu państwu pomaga mi w rozwoju i ułatwia życie wielu ludzi. Czytaj dalej »

Agnieszka Zielińska: do Unii Europejskiej wciąż się przyzwyczajam

- Jestem Euro­pejką. Pol­ska jest dla mnie naj­więk­szą war­to­ścią, tu się uro­dzi­łam, wycho­wa­łam i tę kra­inę kocham. Do Unii Euro­pej­skiej ... Czytaj dalej »

Czy czuję się obywatelem Europy? Tak. Jak każdy zdrowo myślący człowiek

- Czy czuję się obywatelem Europy? Sądzę, że każdy zdrowo myślący człowiek jest w stanie realnie uzasadnić, że nim jest - napisał Mateusz Ciekała w naszym konkursie "Europejski Rok Obywateli". Zobacz jego wypowiedź na stronie skrzydlewska.eu Czytaj dalej »

Praca w krajach Europy: to najważniejsze dla Agnieszki Skrzypek

- Pyta­nie kon­kur­sowe brzmi: „Czy czu­jesz się oby­wa­te­lem Europy?”. Otóż tak czuję się peł­no­praw­nym oby­wa­te­lem euro­pej­skim. Na moją decy­zję wpły­nęło bar­dzo wiele ... Czytaj dalej »

Magda Markowicz: Myślę w kategoriach obywatela Europy

- Czy czujesz się obywatelem Europy? Odpowiedź na to pytanie nie jest wcale taka prosta jakby się mogło wydawać - pisze łodzianka Magda Markowicz. - Z jednej strony czuje zmiany jakie zaszły po wejściu Polski do Unii Europejskiej (m.in. zwiększona liczba remontów drogowych, remontowany wydział Chemii z pieniędzy unijnych, możliwość otrzymania dotacji na nową firmę z funduszy unijnych, finansowanie kursów językowych dla określonych grup społecznych), jednakże widzę też złe strony m.in. Polska musi godzić się na wprowadzenie regulacji Unii Europejskiej co nie zawsze jest dla niej korzystne. Czytaj dalej »

Obywatel Europy? Czuję się nim, bo nim jestem…

“‘TAK - CZUJĘ SIĘ OBYWATELEM EUROPY… DLATEGO, ŻE NIM PO PROSTU JESTEM…” Taką oto, krótką, acz tre­ściwą wypo­wiedź, przy­słał nam ... Czytaj dalej »

Konkurs „Języki obce w szkole”

Wczo­raj w Zespole Szkół nr 15 w Łodzi odbył się kon­kurs „Języki obce w szkole”, któ­rym wzięły udział gim­na­zja oraz ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska ufundowała nagrodę dla zwycięzcy konkursu „PIOSENKI STANU WOJENNEGO”

W sobotę odbyło się uro­czy­ste ogło­sze­nie wyni­ków i wrę­cze­nie nagród dla zwy­cięz­ców III edy­cji kon­kursu muzycz­nego „PIOSENKI STANU WOJENNEGO”, który ... Czytaj dalej »

Jak możemy zbliżyć Unię Europejską i Izrael?

EFI (Euro­pean Friend of Israel) to poli­tyczna ini­cja­tywa, która za cel sta­wia sobie poprawę sto­sun­ków na linii Unia Euro­pej­ska – ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska rozdała kolejne zaproszenia do Brukseli

Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego na zapro­sze­nie dyrek­cji oraz uczniów Gim­na­zjum nr 7 w Toma­szo­wie Mazo­wiec­kim wzięła udział w ... Czytaj dalej »

Scroll To Top