Home / Tag Archives: konkurs (page 6)

Archiwa: konkurs

Feed Subscription

Co dla Ciebie oznacza pokój w Europie?” - konkurs

Czte­rech Euro­pej­czy­ków w wieku 8-24 lat ma szansę na wyjazd do Oslo i wzię­cie udziału w cere­mo­nii wrę­cze­nia Poko­jo­wej Nagrody ... Czytaj dalej »

e-mailem do Brukseli”. Kończy się czas na nadsyłanie odpowiedzi

Tylko do soboty 15 wrze­śnia włącz­nie przyj­mu­jemy odpo­wie­dzi w kon­kur­sie “e-mailem do Bruk­seli”. Aby wziąć w nim udział, wystar­czy zapi­sac ... Czytaj dalej »

Trzecia, ostatnia edycja pytań w konkursie “e-mailem do Brukseli”

Oto trze­cia i ostat­nia już edy­cja pytań kon­kursu wie­dzy o Par­la­men­cie Euro­pej­skim“e-mailem do Bruk­seli”. Kon­kurs prze­zna­czony jest dla odbior­ców new­slet­tera. ... Czytaj dalej »

Druga edycja pytań w konkursie “E-mailem do Brukseli”!

Zgod­nie z zapo­wie­dzią, poni­żej druga edy­cja pytań kon­kursu “E-mailem do Bruk­seli”. Nagroda to wyjazd do sto­licy Unii na zapro­sze­nie poseł ... Czytaj dalej »

Regulamin konkursu wiedzy o Parlamencie Europejskim “e-mailem do Brukseli”

Regu­la­min kon­kursu wie­dzy o Par­la­men­cie Euro­pej­skim “e-mailem do Brukseli” 1. Infor­ma­cje ogólne A. Celem kon­kursu jest popu­la­ry­zo­wa­nie wie­dzy o Par­la­men­cie ... Czytaj dalej »

Przejrzyj najnowszy newsletter, przygotuj się do konkursu

Nie­ba­wem ruszamy z kon­kur­sem wyłącz­nie dla odbior­ców naszego new­slet­tera. Zwy­cięzcy wyjadą do Bruk­seli na zapro­sze­nie poseł Joanny Skrzy­dlew­skiej. Pyta­nia w ... Czytaj dalej »

Najfajniejsza klasa” z wizytą w Brukseli

Klasa II A z XXXIII Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego w Łodzi w minio­nym tygo­dniu prze­by­wała na zapro­sze­nie Joanny Skrzy­dlew­skiej w Bruk­seli. Wyjazd ... Czytaj dalej »

Drugi etap konkursu “Grupa EPL rozmawia ze studentami: Na co przeznaczyć unijne pieniądze?” dobiega końca

Dobiega końca drugi etap kolej­nej już edy­cji kon­kursu “Grupa EPL roz­ma­wia ze stu­den­tami: Na co prze­zna­czyć unijne pie­nią­dze?”. Do wygra­nia ... Czytaj dalej »

Jeźdź z głową … w kasku”. Konkurs na najciekawsze zdjęcie z wakacji

Ser­decz­nie infor­mu­jemy, że trwa już kon­kurs, na naj­cie­kaw­sze zdję­cie z waka­cji w kasku rowe­ro­wym ufun­do­wa­nym przez euro­po­słankę. Jeżeli chcie­li­by­ście Pań­stwo, ... Czytaj dalej »

Rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Konkursu

W dniu dzi­siej­szym odbyło się uro­czy­ste zakoń­cze­nie Woje­wódz­kiego Kon­kursu pod hasłem: „Święty Mak­sy­mi­lian Maria Kolbe uczy nas miło­ści do dru­giego ... Czytaj dalej »

Konkurs „Polska Prezydencja w UE. Pocztówka o Łodzi do Brukseli” rozstrzygnięty

Dziś roz­strzy­gnięty został kon­kurs dla uczniów Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych. Jego orga­ni­za­to­rami było Łódz­kie Cen­trum Dosko­na­le­nia Nauczy­cieli i Kształ­ce­nia Prak­tycz­nego wraz z ... Czytaj dalej »

II edycja konkursu „Grupa EPL rozmawia ze studentami: Na co przeznaczyć unijne pienądze”

Roz­po­częła się II edy­cja kon­kursu „Grupa EPL roz­ma­wia ze stu­den­tami”. Tym razem matu­rzy­ści, stu­denci oraz osoby, które nie­dawno otrzy­mały dyplom ... Czytaj dalej »

Scroll To Top