Home / Tag Archives: Kutno

Archiwa: Kutno

Feed Subscription

Kutno.net.pl o wizycie Joanny Skrzydlewskiej

- Czło­nek Zarządu Woje­wódz­twa Łódz­kiego gościła dziś w kut­now­skim Urzę­dzie Mia­sta - infor­muje ser­wis KCI. - Joanna Skrzy­dlew­ska, pod­czas kon­fe­ren­cji ... Czytaj dalej »

Kutno dołączyło do akcji „Jedź z głową w kasku”

Kolejne trzy szkoły uczest­ni­czyły w akcji „Jedź z głową w kasku”. Tym razem byli to ucznio­wie z kut­now­skich szkół pod­sta­wo­wych ... Czytaj dalej »

Debata o demokracji

Ucznio­wie I Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego im. Gene­rała Jana Hen­ryka Dąbrow­skiego w Kut­nie, zor­ga­ni­zo­wali debatę na temat „Wyzwań i szans dla demo­kra­cji ... Czytaj dalej »

Scroll To Top