Home / Tag Archives: Łódź

Archiwa: Łódź

Feed Subscription

Tunelem pod Łodzią już od 2022 roku. Dziś podpisanie umowy

Dziś pod­pi­sana zosta­nie umowa na budowę tunelu mię­dzy dwor­cem Łódź Fabryczna a dwor­cami Łódź Kali­ska i Łódź Żabie­niec. Prze­targ wygrało ... Czytaj dalej »

13 grudnia: To już 36. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

36 lat temu, 13 grud­nia 1981 roku, na ulice pol­skich miast wypeł­zły czołgi i opan­ce­rzone trans­por­tery - Woj­skowa Rada Oca­le­nia ... Czytaj dalej »

To już 23. kwesta na Starym Cmentarzu przy ulicy Ogrodowej

Już po raz 23 Zarząd Towa­rzy­stwa Opieki nad Sta­rym Cmen­ta­rzem i Urząd Mia­sta Łodzi zor­ga­ni­zo­wały kwe­stę na rzecz rato­wa­nia zabyt­ków ... Czytaj dalej »

Poznaliśmy wyniki głosowania. Jestem wdzięczna za 23 102 głosy

Moi dro­dzy, po dłu­gim cza­sie pozna­li­śmy wyniki gło­so­wa­nia do Sej­miku Woje­wódz­twa Łódz­kiego. Wszyst­kim 23102 łodzian­kom i łodzia­nom, któ­rzy oddali na ... Czytaj dalej »

Dziękuję za udział w wyborach samorządowych

Dzię­kuję łodzia­nom i miesz­kań­com woje­wódz­twa łódz­kiego, któ­rzy zna­leźli czas w nie­dzielę, by oddać głos w wybo­rach samo­rzą­do­wych. Dzię­kuję, że Wam ... Czytaj dalej »

Już 8 listopada: Europejski Festiwal Kobiet Aktywnych

Od godziny od 9 do godz. 21 w sobotę 8 listo­pada, w sie­dzi­bie Aka­de­mii Huma­ni­styczno-Ekonomicznej przy ul. Pomor­skiej 51 w Łodzi, odbę­dzie się Euro­pej­ski ... Czytaj dalej »

Facet w spódnicy” nie może oddać krwi. Niewidomym udało się pomóc

Gazeta Wybor­cza opi­sała histo­rię łodzia­nina Michała Gar­piń­skiego, który z powodu kobie­cego ubra­nia i wyglądu nie mógł oddać krwi w Regio­nal­nym ... Czytaj dalej »

Happy Łódź. W Łodzi też może być fajnie!

Łódzka wer­sja “Happy” Phar­rella Wil­liamsa jest chyba naj­bar­dziej udaną spo­śród wszyst­kich kli­pów, któ­rymi pochwa­liły się dotąd pol­skie mia­sta. Warto było ... Czytaj dalej »

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia

Zapra­szamy na
BEZPŁATNE SZKOLENIA
Dozent steht an der Tafel im BWL-Seminar an der Uni

Pracownicy łódzkiego oddziału Agencji Rynku Rolnego obchodzili jubileusz 10-lecia

Agen­cja Rynku Rol­nego oddział w Łodzi obcho­dziła 10. rocz­nice powsta­nia. Uro­czy­stość otwo­rzył dyrek­tor Marek Mazur, który zapre­zen­to­wał dzie­sięć lat dzia­łal­no­ści ... Czytaj dalej »

V Forum Funduszy Europejskich Województwa Łódzkiego

  W Łodzi odbyło się dziś V Forum Fun­du­szy Euro­pej­skich Woje­wódz­twa Łódz­kiego, któ­rego orga­ni­za­to­rem był mar­sza­łek woje­wódz­twa, Witold Stępień.   ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska zachęcała kobiety do badań

90 kobiet sko­rzy­stało z bez­płat­nych badań USG piersi i kon­sul­ta­cji leka­rza onko­loga, a 50 z badań mam­mo­gra­ficz­nych, które odby­wały się ... Czytaj dalej »

Scroll To Top