Home / Tag Archives: Łódź (page 2)

Archiwa: Łódź

Feed Subscription

IV Meeting na Rzecz Walki z Rakiem Piersi [Zdjecia]

Ponad 300 uczen­nic klas matu­ral­nych z Łodzi i woje­wódz­twa łódz­kiego wzięło udział w kon­fe­ren­cji roz­po­czy­na­ją­cej “IV Meeting na Rzecz Walki ... Czytaj dalej »

Na meetingu o raku piersi

1 paź­dzier­nika kon­fe­ren­cją w Dużej Sali Obrad Urzędu Mia­sta Łodzi roz­pocz­nie się „IV Meeting na rzecz walki z rakiem piersi”, ... Czytaj dalej »

Nie dajmy szans rakowi! [Wideo]

- Pamię­tajmy. Rak piersi jest w pełni ule­czalny, a wielu przy­pad­kach nie­po­trzebne jest usu­wa­nie piersi. Pod warun­kiem, że cho­roba zosta­nie ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska Poseł do PE na meetingu o raku piersi

    Fun­da­cja Carpe Diem i Joanna Skrzy­dlew­ska, Poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, orga­ni­zują „IV Meeting na rzecz walki z rakiem ... Czytaj dalej »

Meeting na rzecz walki z rakiem piersi

1 paź­dzier­nika, kon­fe­ren­cją w Dużej Sali Obrad Urzędu Mia­sta Łodzi, roz­pocz­nie się „IV Meeting na rzecz walki z rakiem piersi”, ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska będzie nadal pomagać koszykarkom Widzewa, ale nie na parkiecie…

- W Klu­bie Fit­ness Ever­gym, odbyła się we wto­rek ofi­cjalna pre­zen­ta­cja dru­żyny koszy­ka­rek Widzewa, które w nad­cho­dzą­cym sezo­nie będą repre­zen­to­wać ... Czytaj dalej »

Prezentacja drużyny koszykarek Widzewa. Joanna Skrzydlewska wzmocnieniem zespołu

W Klu­bie Fit­ness Ever­gym zapre­zen­to­wano dziś ofi­cjal­nie dru­żynę koszy­ka­rek Widzewa, która w nad­cho­dzą­cym sezo­nie będzie grać w ekstraklasie. Dru­żyna ma ... Czytaj dalej »

Marsz Seniora w Skierniewicach. Zapraszamy!

W naj­bliż­szą sobotę, 28 wrze­śnia o godz. 11 w Sadzie Pomo­lo­gicz­nym w Skier­nie­wi­cach, roz­pocz­nie się II Ogól­no­pol­ski Marsz Seniora. Orga­ni­za­torką ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska: zachęcam do głosowania na budżet obywatelski

Do 29 wrze­śnia każdy miesz­ka­niec Łodzi może oddać swój głos na naj­cie­kaw­szy lub naj­bar­dziej potrzebny Łodzi pro­jekt, który zosta­nie sfi­nan­so­wany ... Czytaj dalej »

TVP o treningu Skrzydlewska Cup 2013 z Michałem Probierzem

Tele­wi­zja Pol­ska zamie­ściła rela­cję z tre­ningu z Micha­łem Pro­bie­rzem, który odbył się na sta­dio­nie Widzewa dla zwy­cięz­ców tur­nieju pił­kar­skiego. Zobacz ... Czytaj dalej »

Wyprawki szkolne dla dzieci z Domu Dziecka w Grotnikach od poseł Skrzydlewskiej

Poseł Joanna Skrzy­dlew­ska ufun­do­wała  kom­plety wypra­wek szkolnych. Otrzy­mali je wycho­wan­ko­wie Domu Dziecka w Grot­ni­kach i rodzin zastęp­czych z powiatu zgier­skiego. ... Czytaj dalej »

Europejski Rok Obywateli. Oto laureaci naszego konkursu

W środę 4 wrze­śnia spo­tka­li­śmy się w Łodzi z lau­re­atami naszej kon­kur­so­wej debaty “Euro­pej­ski Rok Oby­wa­teli”. Spo­śród wyróż­nio­nych auto­rów wypo­wie­dzi ... Czytaj dalej »

Scroll To Top